Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens kommunikation med mindreårige.

Afsnittet indeholder: 

  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Hovedregel

Børn og unge under 18 år er umyndige og under forældremyndighed. Det følger af værgemålslovens § 1 og forældreansvarslovens § 1.

En forældremyndighedsindehaver er værge for barnet og skal drage omsorg for barnet og træffe afgørelse om dets personlige og økonomiske forhold ud fra barnets interesse og behov. Det fremgår af § 1 a og § 2, stk. 1, i forældreansvarsloven og § 24 i værgemålsloven.

En forældremyndighedsindehaver har i den forbindelse stilling som legal repræsentant til at udøve barnets rettigheder.

Skatteforvaltningen skal inddrage mindreårige, når de anses for partshabile. Mindreårige er partshabile, når de er tilstrækkelige modne til at varetage egne interesser i en afgørelsessag.

Kommunikation med mindreårige fra 0 til og med 14 år

Skatteforvaltningens kommunikation med mindreårige fra 0 til og med 14 år skal kun ske direkte til forældremyndighedsindehaver(e). Se dog undtagelse nedenfor.

Et barn under 15 år er som udgangspunkt ikke partshabil. Skatteforvaltningen skal derfor ikke kommunikere med den mindreårige. Den mindreårige er part i sin egen sag på samme måde som myndige, men den mindreåriges partsbeføjelser udøves af den eller dem, som har forældremyndigheden.

Kommunikation med mindreårige fra 15 år til og med 17 år

Kommunikation med mindreårige fra 15 år, og indtil den mindreårige fylder 18 år, skal som udgangspunkt ske både til den mindreårige og forældremyndighedsindehaver(e).

Mindreårige fra og med 15 år, og indtil de fylder 18 år, er som udgangspunkt partshabile, men det ændrer ikke ved forældremyndighedsindehaveres status som repræsentanter for den mindreårige.

Hvis den mindreårige selv henvender sig til Skatteforvaltningen skal efterfølgende kommunikation ske både til den mindreårige og til forældremyndighedsindehaver(e). I denne situation har den mindreårige som udgangspunkt fornøden modenhed til selv at varetage sine interesser. Dette gælder både ved skriftlig og ved mundtlig kommunikation. Det er vigtigt, at kommunikationen med den mindreårige i denne situation sker på en måde, så den mindreårige forstår, hvad sagen handler, således at den mindreårige møde i øjenhøjde.

Kommunikation til den ene eller begge forældremyndighedsindehavere

Skatteforvaltningen skal sende den digitale post til begge forældremyndighedsindehavere (ved fælles forældremyndighed), når der sendes digital post, som indeholder meddelelse om et barns forhold, som efter sit indhold er rettet mod begge forældremyndighedsindehavere. Se ligestillingslovens § 4 a, stk. 1. 

Det er alene, hvis særlige hensyn taler for at sende posten til den ene forældremyndighedsindehaver (og ikke begge), at dette må finde sted. Det vil være en konkret vurdering, men særlige hensyn kan være hensynet til barnets bedste, hensynet til den anden indehaver af forældremyndighed eller hensyn i anden lovgivning. Se ligestillingslovens § 4 a, stk. 2.

Undtagelse

Kommunikation med mindreårige fra 0 år til og med 14 år. 

Børn under 15 år kan efter en konkret vurdering anses som partshabile, og Skatteforvaltningen skal i sådanne tilfælde sende kommunikation til både den mindreårige og forældremyndighedsindehaver(e). Det skal konkret vurderes, om den mindreårige har fornøden modenhed til at varetage egne interesser, eller om kommunikation alene skal ske til forældremyndighedsindehaver(e). Dette gælder både ved skriftlig og ved mundtlig kommunikation.

Hvis den mindreårige mellem 0 år og 14 år selv henvender sig til Skatteforvaltningen, skal efterfølgende kommunikation som udgangspunkt ske både til den mindreårige og til forældremyndighedsindehaver(e).

Det er vigtigt, at kommunikation med den mindreårige i denne situation sker på en sådan måde, at den mindreårige forstår, hvad sagen handler om, således at den mindreårige mødes i øjenhøjde.

Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Skemaet viser relevante udtalelser på området:

Udtalelse  Udtalelse i stikord Kommentarer
 FOB2022.13

En myndighed havde en fremgangsmåde, hvorefter brevene blev adresseret og sendt til den mindreårige, selvom brevene var til forældremyndighedsindehavere og omhandlede behandlingen af den mindreårige. Ombudsmanden fandt, at denne fremgangsmåde ikke var i overensstemmelse med reglerne i forældreansvarsloven og sundhedsloven.

Myndighedens fremgangsmåde hang sammen med, at der ikke var en automatiseret teknisk løsning til at generere breve til forældremyndighedsindehaverne. Ombudsmanden bemærkede hertil, at det er myndighedens ansvar, at de it-systemer, som myndigheden anvender, lever op til lovgivningsmæssige og forvaltningsretlige krav.