Indhold

Afsnittet beskriver virkningen af udlodninger og øvrige dispositioner vedrørende aktier, som indgår på beholdningsoversigten, og hvor de pågældende dispositioner mv. ikke er omfattet af ABL § 35 D.

Afsnittet indeholder:

  • Dispositioner, der ikke er omfattet af ABL § 35 D.

Dispositioner, der ikke er omfattet af ABL § 35 D

Er betingelsen i ABL § 35 B, stk. 1, nr. 2, for aktier, der indgår på beholdningsoversigten efter ABL § 35 D, stk. 1, ikke opfyldt i 5 år regnet fra overdragelsen, anses aktierne for afstået til handelsværdien på det tidspunkt, hvor betingelsen ikke længere er opfyldt. Se ABL § 35 E, stk. 1.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at det er en betingelse for anvendelsen af de pågældende regler, at overdragelsen til fonden skal være aktier i et selskab, hvis virksomhed ikke i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse, dvs. en såkaldt pengetank, på overdragelsestidspunktet, og at fondens vedtægtsmæssige formål skal være at eje og drive virksomheden videre. Disse forudsætninger anses at briste, hvis fonden udvikler sig til en pengetank allerede inden for en kortere periode fra overdragelsen, der konkret er fastsat til 5 år.

Se C.B.2.13.5.1 Grundlæggende betingelser for anvendelse af reglerne om overdragelse af aktier til erhvervsdrivende fonde

Aktierne skal anses for afstået af fonden til handelsværdien på det tidspunkt, hvor selskabet overgår til at blive en pengetank. Det betyder, at der vil forfalde et beløb af stifterskatten beregnet på dette grundlag. En eventuel resterende stifterskat bortfalder, og de pågældende aktier er ikke længere være omfattet af reglerne i ABL §§ 35 C - 35 F. Der vil således ikke være tale om bortfald af den skattemæssige behandling af den oprindelige overdragelse af aktierne til fonden.

Ved modtagelse af andre udlodninger (end aktieudbytte omfattet af LL § 16 A) og ved foretagelse af andre dispositioner under visse betingelser kan der blive tale om, at stifterskatten helt eller delvist forfalder til betaling.

Ved udlodninger og dispositioner, der ikke er omfattet af ABL § 35 D, vedrørende aktier på beholdningsoversigten, hvor udlodningerne eller dispositionerne vil kunne påvirke aktiernes kursværdi i nedadgående retning, skal der beregnes skat heraf med skattesatsen i FBL § 11, stk. 1. Se ABL § 35 E, stk. 2.

Dette gælder både udlodninger til fonden selv og andre udlodninger og dispositioner, der må antages at være i fondens interesse.

Der skal for det første være tale om udlodninger og dispositioner, der foretages vedrørende aktier, der indgår på beholdningsoversigten. For det andet skal udlodningen eller dispositionen have en sådan karakter, at den potentielt kan påvirke aktiernes kursværdi i nedadgående retning. Det er ikke et krav, at der kan påvises et faktisk kursfald.

Bestemmelsen omfatter udlodninger og dispositioner, der må antages at være foretaget i fondens interesse. Udlodninger, der vil være omfattet, er f.eks. tildeling af fondsaktier og tegning af aktier til en lavere kurs end markedskursen. Som andre eksempler kan nævnes tegning af aktier til overkurs, jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 1, eftergivelse af gæld og ydelse af skattefri tilskud til et andet selskab ejet af fonden. En forretningsmæssigt begrundet investering, der eventuelt viser sig at blive tabsgivende for det overdragne selskab, vil ikke af den grund udløse forfald af stifterskat.

I den beregnede skat gives der fradrag for anden skat, der er betalt af gevinsten, herunder skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland, efter reglerne i LL § 33, stk. 1. Overstiger den beregnede skat den skat, der er betalt her til landet eller til udlandet, skal det overskydende beløb forfalde til betaling. Saldoen for stifterskatten nedskrives med beløbet, når det er betalt.