Dato for udgivelse
10 Apr 2019 10:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Jan 2019 09:00
SKM-nummer
SKM2019.209.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0001466
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Dagsarrangement, repræsentation, reklameudgifter, fradragsret
Resumé

Landsskatteretten fandt, at et selskabs afholdelse af udgifter til et dagsarrangement kunne fradrages fuldt ud som reklameudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 1. SKAT havde fundet, at der var tale om repræsentation, jf. ligningslovens § 8, stk. 4. Landsskatteretten lagde vægt på, at arrangementet var udbudt overfor en åben og bredere kreds af deltagere, at arrangementet indeholdt et mindre traktement, der ikke havde karakter af en egentlig bespisning, at hovedvægten i arrangementet var det faglige indhold, og at indlæggene under arrangementet omfattede præsentation af selskabets varer og ydelser.

 

Reference(r)

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a
Ligningslovens § 8, stk. 1 og stk. 4

 

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit C.C.2.2.2.5.3

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit C.C.2.2.2.5.4

Indkomståret 2014
SKAT har anset en udgift på 3.051.400 kr. i indkomståret 2014 til afholdelse af dagsarrangementet [Præsentationsdag 2014] for at være repræsentation, jf. ligningslovens § 8, stk. 4 og har derfor ikke godkendt fradrag for 2.288.550 kr. af udgiften, svarende til 75%.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og anser udgifterne for reklameudgifter med fuld fradragsret efter ligningslovens § 8, stk. 1.

Den af SKAT foretagne forhøjelse nedsættes til 0 kr.

Faktiske oplysninger
Selskabet er en IT-virksomhed og blev etableret i Danmark i [årstal]. Selskabet er ejet 100% af H2.

Selskabet handler business to business. Selskabet sælger IT-løsninger, og selskabets kunder spænder fra store selskaber til mindre og mellemstore virksomheder samt organisationer i både den offentlige og den private sektor.

Ifølge selskabets årsrapport havde selskabet i 2014 en nettoomsætning på kr. […] millioner. Ifølge selskabets oplysning havde de i 2014 gennemsnitligt [antal] medarbejdere og flere teknologiske og forretningsmæssige samarbejdspartnere i Danmark.

Selskabet har i klageskrivelsen vedrørende lignende sag for indkomståret 2010 beskrevet virksomhedens forretningsområde således:

"H1 er førende inden for informationsteknologiske produkter, løsninger og serviceydelser. De primære forretningsområder ligger inden for […]. H1 er i stand til at levere totale løsninger, der bygger på H1's produkter og teknologi. Salget foregår enten direkte eller via forskellige samarbejdspartnere, der forestår salget til slutforbrugeren."

SKAT har i deres afgørelse beskrevet virksomheden opdelt på forretningsområder således:

" H1 er en del af en global virksomhed. Salget i H1 er opdelt i forretningsområderne; […]. Services er yderligere opdelt i […].

H1 sælger samlede løsninger og ikke produkter, dvs. "hele pakker". H1’s handel er "business to business" dvs. fra H1 til forskellige business partnere, som derefter handler med slutkunden, "business to consumer".

Hovedreglen er, at hardware/software sælges "business to business", medmindre der er tale om en meget stor ordre. Der indgås aftaler og kontrakter med business partnere omkring priser mv. Alle fakturaer bliver sendt direkte til business partnere. Aftaler og kontrakter med business partnerne indebærer, at der afholdes forskellige salgsfremmende aktiviteter i samarbejde med business partnere."

Nærværende sag omhandler et heldagsarrangement benævnt [Præsentationsdag 2014] afholdt af selskabet i indkomståret 2014. Arrangementet i 2014 omfattede alle selskabets forretningsområder.

Af SKATs afgørelse fremgår, at SKAT for indkomstårene 2010, 2011, 2012 og 2013 havde foretaget en gennemgang af selskabets omkostninger til en årlig [præsentationsdag] for selskabets kunder. Med baggrund heri har SKAT ændret selskabets selvangivelser, idet SKAT har anset omkostningerne som repræsentationsudgifter med begrænset fradrag efter ligningslovens § 8, stk. 4. SKAT har ved den i nærværende sag påklagede afgørelse foretaget opfølgning på fradragsretten ved et lignende arrangement for indkomståret 2014.

 [Præsentationsdag 2014] blev afholdt i lokation 1 den [dato] 2014 kl. 9-17.15. Eventbureau R1 fakturerede direkte til H1 for udgifterne til arrangementet.

Af SKATs afgørelse fremgår følgende oplysninger om arrangementet i 2014:

"H1 har i 2014 afholdt et arrangement med kunder business partnere og andre interesserede, i lighed med arrangementerne i indkomståret 2010, 2011, 2012 og 2013. Arrangementet, der tidligere er benævnt [Præsentationsdag], blev afholdt [dato] 2014 kl. 9.00 - 17.15. Arrangementet blev afholdt i lokation 1 i By Y1.

Programmet var følgende:

[…]

Som det fremgår var programmet gennem dagen opdelt i en række særskilte sessioner og roundtables med salgs- og marketingsaktiviteter. Dagen blev afsluttet med et netværksarrangement, der var ledsaget af musik af kortere varighed med […]. Detaljeret program for dagen er vedlagt besvarelsen, i bilag 1: Eventguide. Som billedreference vedrørende frokosten i tidsrummet kl. 12.05-12.50 har selskabet vedlagt et foto fra den stående buffet i konferenceområdet.

I alt deltog 1.761 personer i arrangementet, der fordelte sig således:

Deltagere

I alt

Pct.

Kunder og andre interesserede

1.064

60 %

Studerende

75

4 %

Business partnere

162

9 %

Presse

6

1 %

Foredragsholdere

77

4 %

H1 medarbejdere

365

21 %

Arrangør personale

12

1 %

1761

100 %

Hovedformålet med arrangementet var det faglige indhold, der sigtede på at øge bevidstheden om den IT tekniske udvikling og muligheder samt nye trends i markedet.
Selskabet oplyser, at forplejningen under arrangementet var af underordnet betydning og havde ikke karakter af egentlig bespisning.
Selskabet oplyser endvidere, at arrangementet var åbent for offentligheden, idet interesserede kunne tilmelde sig. H1 foretog ingen form for selektering af de modtagne tilmeldinger. Arrangementerne havde således ikke primært karakter af kommerciel gæstfrihed, og skattemæssigt er udgifterne derfor behandlet som fuldt fradragsberettigede driftsudgifter.

De samlede udgifter til arrangementet fordeler sig således:

Room facilities

473.610 kr.

9,5 %

AV Equipment Breakout and Meeting Facilities

237.490 kr.

4,8 %

Conference packages, food & beverages

969.157 kr.

19,4 %

Miscellaneous Venue Costs

122.058 kr.

2,4 %

Music

226.791 kr.

4,5 %

Key Note Speakers

126.165 kr.

2,5 %

Management Events

233.319 kr.

4,7 %

Print, Handouts, Merchandise

68.868 kr.

1,4 %

Production

1.163.606 kr.

23,3 %

Branding, banners

221.709 kr.

4,4 %

Tracking & Registration

56.579 kr.

1,1 %

Event execution

123.468 kr.

2,5 %

Miscellaneous

523.335 kr.

10,5 %

[…] agency service

424.064 kr.

8,5 %

H1 Internal costs

21.514 kr.

0,4 %

R1 Agency Service Charge

7.897 kr.

0,2 %

4.999.631 kr.

100,0 %

Bilag 2 til selskabets besvarelse indeholder en detail specifikation af udgifterne. De deltagende Business Partnere blev faktureret særskilt for de medgåede udgifter, i alt 690.000 kr. For arrangementet i 2014 fakturerede event bureauet R1 direkte til H1.

H1 blev i alt faktureret 4.200.581 kr. ekskl. moms fra event bureauet R1 vedrørende "[Præsentationsdag 2014]" arrangementet. Bilag 3 til selskabets besvarelse indeholder en oversigt herover. Beløbene kan sammenfattes således:

I alt faktureret fra R1

4.890.581 kr. 

Faktureret særskilt til Business Partnere

690.000 kr.

Faktureret fra R1 til H1

4.200.581 kr.

I selvangivelsen for 2014 har selskabet under posten "Permanente afvigelser, Markedsførings-omkostninger, Ej fuldt fradrag" oplyst et beløb på 2.326.244 kr., som der ikke er taget fuldt skattefradrag for. Beløbet fremkommer således:

Markedsføring med begrænset fradrag - "ikke [Præsentationsdag 2014]"

1.082.784 kr.

Markedsføring med begrænset fradrag - "[Præsentationsdag 2014]"

1.149.180 kr.

I alt markedsføring med begrænset fradrag

2.231.964 kr.

Vingaver

74.795 kr.

Blomster

19.485 kr.

Markedsføringsomkostninger, Ej fuldt fradrag

2.326.244 kr.

Af de afholdte udgifter til arrangementet i 2014 i alt 4.200.580 kr. er der således selvangivet begrænset skattefradrag for en delmængde af de samlede afholdte udgifter, i alt 1.149.181 kr.

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for 2014 er der således selvangivet fuldt fradrag for udgifter på 3.051.400 kr. vedrørende "[Præsentationsdag 2014]".

Beløbet fremkommer således:

Samlede udgifter til arrangementet

4.200.580 kr.

Beløb indeholdt i begrænsning af skattefradrag i selvangivelsen

1.149.181 kr.

Ikke medtaget i begrænsning af skattefradrag - fuldt fradrag

3.051.400 kr.

"

Af programmet fremgår, at roundtables og sessioner omhandlende […]. Af programmet fremgik indholdet af og oplægsholderne for de enkelte sessioner. Oplægsholderne var H1’s egne ansatte, brugere af H1’s løsninger og andre eksterne oplægsholdere. Flere oplæg blev holdt på engelsk.

Af invitation til arrangementet for indkomståret 2014 fremgår følgende:

"[Præsentationsdag]

[Dato] i lokation 1 By Y1

For x. år i træk slår vi dørene op for en af de største danske events med fokus på innovation, teknologi og de løsninger, der skaber værdi i din forretning. […] det i dag er netværk og forretningsforståelse, som er omdrejningspunktet for vækst - mens teknologi er motoren, der muliggør hurtig og effektiv handling og reel indsigt.

Vi vil igen i år sammensætte et program, som giver dig inspiration og forslag til konkrete løsninger, du kan gå hjem og bruge i din virksomhed eller organisation til at komme tættere på dine kunder, skabe mere effektive arbejdsgange og udnytte alle ressourcer til at skabe vækst, fremgang og begejstring i det daglige arbejde.

[…]

Du bestemmer hvad der er vigtigt for dig
Igen i år kan du i høj grad selv sammensætte din dag på [Præsentationsdagen]. Vi giver dig valget mellem en lang række sessioner, dialog med vores netværk af partnervirksomheder og naturligvis et spændende program med hovedtalere, som vi vil løfte sløret for i den kommende tid. Ligesom de foregående år oplever vi en stor interesse for arrangementet, og forventer op mod 1500 deltagere.
Vi opfordrer dig til allerede nu at sikre din tilmelding.

TILMELD DIG HER

Tid og sted
[Præsentationsdagen] finder sted [dato] i lokation 1, By Y1. Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig direkte her eller kontakt os, så hjælper vi dig med tilmelding og sammensætning af din personlige agenda.

Del gerne invitationen med dit netværk.

Vi glæder os til at se dig!"

Selskabet har oplyst følgende om annonceringen af arrangementet:

"Der blev annonceret i magasinet Computerworld i 2010. I årene 2011, 2012, 2013 og 2014 blev der ikke annonceret i magasinet Computerworld eller i andre traditionelle/trykte magasiner.
I samtlige år blev der annonceret på de sociale medier, herunder H1s Facebook-side, ved LinkedIn-opslag, på Twitter og i YouTube-indslag. Til illustration henvises der til følgende YouTube-indslag vedrørende præsentationsdagen i 2011:

[…]

Der henvises endvidere til følgende eksempler på annoncering af præsentationsdagen:

[…]

Som det fremgår af det sidste eksempel, har præsentationsdagen også været annonceret på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside med følgende tekst:

[Præsentationsdag 2013]
Participate and be equipped for the future job market!
[Præsentationsdagen] is held every year and helps to stretch the limits of how IT supports all processes in the modern company. It’s for free, and this year you are invited on a special student track.
Some of Denmark’s leading companies, experts, IT and business people will be here at this event. The event will focus on […]. There will be presentations within these following categories:
[…]
Read more about the event and register before [dato] 2013 on this website.

Det kan også med henvisning til annonceringen på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside afvises, at det - som anført af SKAT i afgørelsen af 8. september 2014 - "ikke er alle og enhver, der kan deltage". Annonceringen på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside illustrerer også, at præsentationsdagen ikke var udtryk for kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser."

[…]
Selskabet afholdt i 2017 en lignende dag, som blev kaldt [Præsentationsdag 2017].

[…]

SKATs afgørelse
SKAT har anset en udgift på 3.051.400 kr. i indkomståret 2014 for at være repræsentation og har derfor ikke godkendt fradrag for 2.288.550 kr. af udgiften svarende til 75%. Forhøjelsen er efter anmodning fra selskabet udlignet ved yderligere fradrag for afskrivninger med 2.288.550 kr.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

"SKATs bemærkninger og begrundelse

Selskabet har i indkomståret 2014 afholdt udgifter på 4.200.580 kr. vedrørende "[Præsentationsdag 2014]" arrangementet. Selskabet har ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for 2014 selvangivet udgifter, dels med fuldt fradrag på 3.051.400 kr., og dels med begrænset fradrag på 25 % af de resterende udgifter på 1.149.181 kr.
Det er selskabets opfattelse, at arrangementet ikke primært har karakter af kommerciel gæstfrihed, og skattemæssigt er udgifterne derfor behandlet som fuldt fradragsberettigede driftsudgifter. De faktiske forhold og omstændigheder omkring arrangementet svarer til en årlig "[Præsentationsdag]" i lighed med de i 2010, 2011, 2012 og 2013 afholdte arrangementer, "[Præsentationsdag]".
Det er SKATs opfattelse, at der ud fra en samlet vurdering af arrangementet og de samlede afholdte udgifter på i alt 4.200.581 kr. er tale om repræsentationsudgifter med begrænset fradrag efter ligningslovens § 8, stk. 4, Som følge heraf skal den selvangivne skattepligtige indkomst forhøjes med 75 % 3.051.400 kr., svarende 2.88.550 kr. SKAT har i lighed med tidligere indkomstår lagt efterfølgende til grund ved vurderingen.

I lighed med tidligere år har selskabet inviteret deres kunder og potentielle kunder til en dag, hvor kunderne kan se og høre om nyheder inden for IT-branchen, og hvor kunderne har mulighed for at networke. At selskabet samtidig reklamerer for arrangementet på sociale medier ændrer ikke ved, at størstedelen af deltagerne er inviterede kunder eller potentielle kunder. Indholdet i programmet er specifikt rettet mod personer med kendskab til IT, hvilket indikerer, at det alene er folk med et vist kendskab til IT, der kan deltage. Disse forhold medfører ikke, at undtagelsesbestemmelsen med, at et arrangement kan have en sådan reklamemæssig effekt, at udgifterne kan fratrækkes som reklameudgifter, kan finde anvendelse. Der har efter SKATs opfattelse ikke har været adgang for offentligheden eller for en større ubestemt kreds af personer.

Med hensyn til traktementets omfang, fremgår det ikke direkte af de givne oplysninger, hvor omfattende dette har været, eller hvad prisen pr. deltager har været, men da udgiften ikke er uvæsentlig, og da der har været forplejning igennem hele dagen, anses traktementet for at have haft karakter af bespisning. Der har endvidere har været underholdning.

Henset hertil er det SKATs opfattelse, at kunderne er inviteret som et udslag af kommerciel gæstfrihed. På baggrund heraf skal de samlede udgifter til arrangementet anses som repræsentationsudgifter [med] begrænset fradragsret efter ligningslovens § 8, stk. 4.

Der er henset til SKM2013.378.HR. (tidligere SKM2011.494.ØLR). I denne sag afholdte et selskab udgifter til to salgsarrangementer, og spørgsmålet var, om udgifterne var fuldt fradragsberettigede reklameudgifter, jf. ligningslovens § 8, stk. 1, eller repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret i henhold til ligningslovens § 8, stk. 4. Retten fandt, at udgifterne havde karakter af repræsentation med begrænset fradragsret, og lagde vægt på, at begge arrangementer var afgrænset til en bestemt kreds af personer og på den måde adskilte sig fra det, som efter forarbejderne er typisk for reklameudgifter. Endvidere lagde Højesteret vægt på, at der ved begge arrangementer var underholdning, bespisning og servering af drikkevarer.

I Østrelandsretsdommen blev der lagt vægt på, at arrangementet ikke havde haft åben adgang for offentligheden, eller for en større og ubestemt kreds af personer, da der kun var udsendt invitationer til selskabets kunder.

I Østrelandsretsdommen blev anført:
"Udgifter til arrangementer, hvori der indgår et traktement, og hvor kunder og forretningsforbindelser er inviteret, må som udgangspunkt anses for afholdt som udslag af kommerciel gæstfrihed. Hvis udgifterne skal behandles som reklameudgifter er det en betingelse, at der er åben adgang for en større ubestemt kreds af personer, og at der er tale om et mindre traktement, der ikke har karakter af bespisning". 

Det forhold, at de personer, der modtager en invitation, har mulighed for at medbringe andre til arrangementet, samt at der har været mulighed for tilmelding via H1s hjemmeside er efter SKATs opfattelse ikke i sig selv tilstrækkeligt til at antage, at der er tale om en ubestemt kreds, jf. TfS 1999, 254 VLD: "Invitationerne til arrangementet blev sendt til en afgrænset kreds, der i hvert fald hovedsagelig omfattede kunder og forretningsforbindelser. Selv om det efter forklaringerne lægges til grund, at de, der blev inviteret, med sagsøgerens accept kunne foranledige, at også andre deltog, var arrangementet derfor ikke åbent for en ubestemt kreds".

Traktementets omfang, samt det forhold, at selskabet opnår en vis reklameværdi medfører ikke, at arrangementet kan anses som et reklamearrangement.
Der henvises til SKM2002.535.HR, hvori der er anført:" Til receptionen, hvori der indgik et traktement, var der inviteret kunder og forretningsforbindelser. Som udgangspunkt anses sådan et arrangement - uanset traktementets omfang - for afholdt som udslag af kommerciel gæstfrihed, og udgifterne hertil blev anset for repræsentationsudgifter, der var omfattet af LL § 8, stk. 4. Receptionen blev afholdt som "åbent hus", og der blev samtidig med receptionen iværksat en reklamekampagne med rabat på salær. Disse forhold kunne imidlertid ikke bevirke, at det ovennævnte udgangspunkt skulle fraviges. Højesteret fandt derfor, at udgifterne skulle anses for repræsentationsudgifter".

Efter SKATs opfattelse har forplejningen karakter af bespisning, men selv hvis dette ikke var tilfældet, ville udgifterne ud fra ovenstående dom alligevel skulle betragtes som repræsentationsudgifter -"uanset traktementets omfang"-, da der ikke har været adgang for en større ubestemt kreds af personer. Det er H1 og selskabets businesspartnere, der har bestemt eller valgt, hvilke personer, der skulle have en invitation.  

Som anført i SKM2008.84.HR, skal samtlige udgifter til et arrangement samlet set anses for repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret efter ligningslovens § 8, stk. 4, hvorfor der ikke skal foretages en opdeling af udgifterne i reklameudgifter og repræsentationsudgifter.

SKATs endelige konklusion

Selskabet ikke har fremsat yderligere bemærkninger til SKATs forslag til begrænsning af fradrag for udgifter vedrørende "[Præsentationsdag 2014]" arrangementet.

Med baggrund heri foretager SKAT skatteansættelsen med begrænsning af fradrag for disse udgifter som anført i SKATs forslag af 9. oktober 2017.

Selskabet har, med henvisning til afskrivningslovens § 1, samt bekendtgørelse nr. 1287 af 13/12 2015 om efterfølgende af- og nedskrivninger, anmodet om, at indkomstændringen i SKATs forslag udlignes ved at foretage ændring i de skattemæssige afskrivninger på driftsmidler. 

Ansættelsen af skattemæssige afskrivninger på driftsmidler foretages i overensstemmelse med selskabets anmodning i brev af 6. november 2017."

Selskabets opfattelse
Klageren har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for udgifter til [Præsentationsdag 2014] i indkomståret 2014 på i alt 3.051.400 kr.

Klageren har som begrundelse for påstanden anført følgende: 

"Påstande
Det gøres gældende, at alle omkostninger i 2014 kr. 3.051.400, som H1 har afholdt i forbindelse med arrangementet, kan fratrækkes uden begrænsninger.

Sagsfremstilling og argumentation

H1 har tidligere påklaget SKATs afgørelser for tilsvarende arrangementer i de fire foregående indkomstår 2010, 2011, 2012 og 2013 til Landsskatteretten.

Klagen vedrørende indkomstårene 2012-2013 dateret 4. oktober 2016 (sagsnummer 16-1558592) er vedlagt som bilag 2, klagen vedrørende indkomståret 2011 dateret 14. oktober 2015 (sagsnummer 15-2991062) er vedlagt som bilag 3, og klagen vedrørende indkomståret 2010 dateret 8. december 2014 (sagsnummer 14-5217362) er vedlagt som bilag 4,

Vi henviser til sagsfremstillingen i klagen vedrørende indkomstårene 2010 og 2011. De faktiske forhold i de efterfølgende indkomstår 2012, 2013 og 2014 er fuldt sammenlignelige med de faktiske forhold i 2011 ligesom samme argumentation gøres gældende.

Vi foreslår, at sagerne vedrørende indkomståerne 2011, 2012, 2013 og 2014 behandles samlet."

Selskabets repræsentant har endvidere fremsendt følgende indlæg til nærværende sag og lignende sager for indkomstårene 2010, 2012-2014:

"…
Som advokat for H1 skal jeg her fremkomme med H1's sammenfattende redegørelse for de faktiske forhold og H1's juridiske argumentation for, hvorfor de omtvistede udgifter, der alle vedrører H1's marketingsafdelings årlige heldagspræsentation af H1's løsninger, skal behandles som udgifter omfattet af ligningslovens § 8, stk. 1.

Klagesagerne har ikke kun betydning for indkomstårene 2010-2014, idet marketingafdelingens heldagspræsentation også har været gennemført i indkomstårene 2015, 2016 og 2017, ligesom præsentationen forventes at finde sted i 2018 og i de kommende år.

Præsentationsdagene har afspejlet udviklingen i H1's løsninger i perioden 2010 til 2017 og også den markedsføringsmæssige udvikling i samme periode. Programmet for præsentationsdagene har som følge heraf også ændret sig gennem årene. Der er imidlertid en række grundlæggende forhold, som har været uændrede gennem årene.

Præsentationsdagene har samtlige år været arrangeret af H1's markedsføringsafdeling, jf. afsnit 1nedenfor, og målgruppen har samtlige år været alle H1's kunder og alle potentielle kunder, jf. afsnit 2 nedenfor. Der har endvidere samtlige år været tale om et heldagsarrangement, og H1 har derfor - og for ikke at påføre sine kunder og potentielle kunder udgifter ved deltagelsen - tilbudt deltagerne mad i form af sandwichs mv., jf. afsnit 3 nedenfor.

Den mest markante forskel mellem de enkelte års præsentationsdage er udviklingen i præsentationsdagens afslutning, som er beskrevet i afsnit 4 nedenfor. H1's juridiske argumentation fremgår af afsnit 5 nedenfor.

Derudover er der som bilag A vedlagt en af H1 udarbejdet, detaljeret redegørelse om præsentationsdagen i 2011.

1. Præsentationsdagene er arrangeret af H1's marketingsafdeling

H1 er […] IT-virksomhed og har en marketingsafdeling, der står for H1's reklame- og marketingaktiviteter, herunder den årlige præsentationsdag.

Marketingsafdelingen bliver - når afdelingen bevilges midler til større projekter som f.eks. præsentationsdagen - underlagt targets, som skal opnås for at sikre "ROI" ("Return on Investment"). Som eksempel på targets tilmarketingsafdelingen kan det nævnes, at der i 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 var krav om, at præsentationsdagen skulle generere og influere (i)et bestemt antal "opportunities" ("VCR"), (ii) et angivet USD-millionbeløb i " pipeline" ("VLRC"), og (iii) et angivet USD-millionbeløb i "Win Revnue" .

I forhold til marketingsafdelingens aktiviteter er det væsentligt at være opmærksom på, at H1 leverer og er førende inden for informationsteknologiske produkter, løsninger og serviceydelser til erhvervsdrivende og offentlige myndigheder: Marketingafdelingens aktiviteter må nødvendigvis afspejle karakteren af H1's forskellige ydelser, som omfatter […].

H1 leverer sine løsninger direkte til kunderne og via forskellige samarbejdspartnere, som også i vidt omfang er repræsenteret på præsentationsdagen med stande, hvor de præsenterer produkter baseret på H1-teknologi.

Præsentationsdagen giver en særlig mulighed for at præsentere og markedsføre H1's løsninger på forskellige måder, som komplimenterer hinanden og bibringer H1's kunder og potentielle kunder en bedre forståelse af H1's løsninger og behovet for disse. Alt arbejde relateret til præsentationsdagen styres af marketingsafdelingen, som tilrettelægger programmet med det ene sigte at opnå bedst mulig eksponering af H1's løsninger, herunder også gennem præsentationer fra eksisterende kunder og samarbejdspartnere.

På præsentationsdagen i 2010 var fokus på H1's […] løsninger […].

Fokus har siden 2011 været på samtlige H1's ydelser (og således ikke kun på […] ­ løsningerne). Programmet bestod i 2011 af x spor, herunder […], som alle var tilrettelagt med henblik på at præsentere H1's forskellige løsninger og forklare fordelene ved og behovet for disse. Præsentationsdagen i 2012, 2013 og 2014 (og 2015-2017) var også bygget op med forskellige fokuspunkter/spor tilrettelagt på en måde, der sikrede den bedst mulige præsentation af H1's løsninger, jf. som de bilag B fremlagte programmer for 2010-2014.

Marketingsafdelingen forsøger at sikre et program, hvor H1's løsninger ikke kun præsenteres gennem traditionelle oplæg med powerpoint-præsentationer. Som eksempel på et programpunkt, hvor tyngdepunktet ikke var et traditionelt oplæg, henviser jeg til præsentationsdagen i 2017, hvor programmet indeholdt en præsentation af et samarbejde mellem G1 og H1's "[…]"-teknologi, som er […]. Præsentationen gav de tilstedeværende kunder og potentielle kunder indblik i de utallige muligheder, der er for anvendelse af H1's "[…]"-teknologi. I forbindelse med præsentationen fremførte G1 det musikalske resultat af samarbejdet, hvorved "[…]"-teknologiens muligheder blev illustreret på en anden måde end gennem et klassisk foredrag, ligesom det sikrede H1 positiv mediemæssig eksponering. […].

Som programpunktet relateret til samarbejdet mellem H1's […] og G1 også illustrerer, er det tillige et mål med præsentationsdagene at eksponere H1 som en innovativ og dynamisk virksomhed, der - til trods for sin i IT-sammenhæng lange historie - formår at tilpasse sig den nyeste udvikling. Præsentationsdagene er således også en del af en mere overordnet brandingstrategi, og en stor del af det reklamemateriale, som H1 bruger og har tilgængelig på selskabets hjemmeside, er optaget på præsentationsdagen.

H1 har også fået positiv omtale i andre medier end […] i forbindelse med præsentationsdagens gennemførelse, herunder […], og præsentationsdagen har som følge heraf styrket H1's omdømme. Derudover bliver præsentationsdagen livestremaet (518 personer streamede præsentationsdagen i 2013), ligesom […].

Sammenfattende kan præsentationsdagen beskrives som en af H1's absolut væsentligste markedsføringsaktiviteter, og udgifterne til præsentationsdagen udgør som følge heraf en meget betydelig del af marketingsafdelingens samlede årlige aktivitetsudgifter. Hertil kommer et meget stort forbrug af interne ressourcer i forbindelse med præsentationsdagen (i 2017 var der f.eks. 20 [medarbejdere] involveret i planlægningen og gennemførelsen af præsentationsdagen).

Det bemærkes endvidere, at H1 alle år har fortaget en vurdering af, om udgifterne til præsentationsdagen og H1's øvrige aktiviteter i marketingsafdelingen skattemæssigt skulle betales som reklameudgifter eller repræsentationsudgifter. H1 har på den baggrund i årene 2010-2014 selvangivet en række markedsføringsudgifter, der relaterede sig til aktiviteter for udvalgte kunder og udvalgte potentielle kunder, som repræsentationsudgifter. De pågældende markedsføringsudgifter udgjorde i 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 henholdsvis 0,1 mio. kr., 2,4 mio. kr., 3,0 mio. kr., 2,5 mio. kr. og 2,3 mio. kr.

***

H1 har i tillæg til aktiviteterne i marketingsafdelingen klassiske repræsentationsmæssige aktiviteter. De ligger ikke i marketingsafdelingen. De klassiske repræsentationsmæssige aktiviteter og udgifter ligger derimod i afdelingerne med kundeforhold og er underlagt H1's "Meal and Entertainment Policy", hvoraf det fremgår, at formålet med en udgift "must be to promote better understanding with the customer or supplier, and to establish better relations".

Det fremgår endvidere af H1's "Meal and Entertainment Policy", at repræsentationsudgifter kræver forudgående ledelsesmæssig godkendelse, og at udgifterne som udgangspunkt ikke må overstige 750 kr. pr. person. Større udgifter skal godkendes af H1's finansdirektør.

H1's repræsentationsudgifter udgjorde - som det fremgår af H1's selvangivelser - i 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 henholdsvis 4,1 mio. kr., 6,0 mio. kr., 5,5 mio. kr., 2,9 mio. kr. og 3,5 mio. kr. (beløbene er eksklusiv de udgifter til markedsføringsaktiviteter, som H1 har selvangivet som repræsentationsudgifter).

2. Målgruppen var samtlige H1's kunder og samtlige potentielle kunder

Præsentationsdagens målgruppe har været den samme gennem alle år, og målgruppen er samtlige H1's kunder og samtlige potentielle kunder.

H1's potentielle kunder omfatter selvsagt virksomheder og myndigheder, der ikke allerede er kunder hos H1. H1's mange forskellige IT-ydelser og løsninger indebærer imidlertid, at eksisterende H1-kunder også er en form for potentielle kunder, idet H1 selvsagt har en interesse i, at samhandlen med eksisterende kunder udvides til at omfatte flest mulige H1-løsninger. En […]-kunde kan f.eks. være en potentiel kunde i forhold til H1's […] […] løsninger og H1's […] løsninger i forhold til videreudvikling af kundens IT-systemer.

Præsentationsdagene har for at muliggøre deltagelse fra flest mulige kunder og potentielle kunder været afholdt på steder, der kan rumme mange deltagere. I 2010 og 2011 blev præsentationsdagen afholdt i [lokation 2], mens præsentationsdagen i årene 2012-2014 blev afholdt i [lokation 1].

H1's marketingsafdeling har endvidere for at sikre deltagelse fra flest mulige kunder og potentielle kunder forsøgt at skabe opmærksomhed om præsentationsdagene på mange forskellige måder, herunder gennem annoncer i tidskriftet Computerworld, H1's hjemmeside, H1's Facebook-side, opslag på Linkedln, Twitter og YouTube-indslag.

Det kan supplerende oplyses, at H1's hjemmeside har ca. 1.500 besøg hver måned, og at præsentationsdagen er "lead graphic"/"top banner" i perioden fra […] og frem til præsentationsdagens afholdelse […].

I forhold til H1's annoncering på de sociale medier (Facebook, Linkedln og Twitter) bemærkes det, at H1's medarbejdere bliver opfordret til dele, videresende og "like" annonceringen i forhold til deres venner/følgere/connections på de sociale medier. Når det sker, bliver annonceringen formidlet til et meget betydeligt antal personer, idet det bemærkes, at H1 i perioden 2010-2014 havde mellem [antal] og [antal] medarbejdere, og at det ikke er usædvanligt at have mellem 500 og 2000 venner/følgere/connections på de sociale medier. Hertil kommer, at nogle af medarbejdernes venner/følgere/connections vil videreformidle annonceringen yderligere.

Annonceringen spredes yderligere gennem de af H1's samarbejdspartnere, som er repræsenteret på præsentationsdagen med stande. Samarbejdspartnerne annoncerer for præsentationsdagen på deres hjemmeside og på deres sider på de sociale medier. Hertil kommer, at H1 - før præsentationen blev så kendt som tilfældet har været de sidste par år - hyrede et telemarketingfirma til at udbrede annonceringen yderligere.

H1 har - i tillæg til annonceringen gennem Computerworld, H1's hjemmeside, Facebook, Linkedln, Twitter, YouTube og H1's Business Partnere - sendt invitationer til H1's kunder og potentielle kunder i det omfang, H1 lovligt har kunnet sende invitationer til disse. Invitationerne blev alene sendt som et supplement til annonceringen og med udgangspunkt i H1's mål om at sikre deltagelse fra flest mulige kunder og potentielle kunder.

Invitationerne var - som den øvrige annoncering også viser - på ingen måde tiltænkt at begrænse deltagerskaren til invitationsmodtagerne. H1 har hvert år investeret et betydeligt beløb i præsentationsdagene og har ikke haft nogen interesse i at begrænse antallet af personer, som blev eksponeret for den - efter H1's egen opfattelse - meget veltilrettelagte og informative præsentation af H1's forskellige løsninger. Hertil kommer, at markedsføringslovens forbud mod uanmodede henvendelser har begrænset H1's mulighed for at udsende mailinvitationer til en større kreds.

Præsentationsdagen er - som det fremgår - blevet annonceret på mange forskellige platforme, hvilket skyldes ønsket om at sikre deltagelse fra flest mulige kunder og potentielle kunder. Nogle platforme sikrer f.eks., at annonceringen når beslutningstagere, mens andre platforme sikrer, at annonceringen når kundernes og de potentielle kunders IT-ansvarlige.

I forhold til annonceringen bemærkes det endvidere, at H1 - som anført under pkt. 1 - leverer komplicerede og sofistikerede IT-løsninger, og at H1's kundegrundlag og potentielle kunder derfor ikke er privatpersoner. Det har imidlertid på intet tidspunkt i annonceringen været angivet, at privatpersoner ikke måtte deltage.

De eneste begrænsninger i forhold til deltagere er den deltagerbegrænsning, som brand reglerne sætter, og H1's ønske om så vidt muligt at undgå deltagelse fra direkte konkurrenter. H1 har i forhold til direkte konkurrenter i enkelte tilfælde meddelt en virksomhed, at den som følge af det direkte konkurrenceforhold ikke kunne deltage på præsentationsdagen. H1's direkte konkurrenter er ikke H1-kunder, og de er heller ikke potentielle kunder, og H1's beslutning om i enkelte tilfælde at afvise en direkte konkurrent ændrer allerede som følge heraf ikke ved, at præsentationsdagens målgruppe er samtlige H1's kunder og samtlige potentielle kunder.

Antallet af repræsentanter fra deltagende kunder og potentielle kunder har i perioden 2010-2014 været 600, 562, 832, 827 og 1.064. Henset til karakteren af H1's ydelser og virksomhedens kundegrundlag og de potentielle kunder har deltagerantallet på præsentationsdagene været betragtet som en stor succes.

I forhold til SKAT's bemærkning i afgørelsen af 8. september 2014 om, at "programmet er specifik rettet mod personer med kendskab til IT, hvilket efter SKATs opfattelse ligeledes indikerer, at det ikke er alle og enhver, der kan deltage", bemærkes det, at H1 - som anført - er leverandør af komplicerede IT-ydelser. H1's marketingsaktiviteter er derfor rettet mod virksomheder/personer med kendskab til og behov for sådanne IT-løsninger. Præsentationsdagens markedsføringsmæssige værdi for H1 ville falde voldsomt, hvis programmet ikke var rettet mod H1's kunder og potentielle kunder.

Det er helt sædvanligt og naturligt, at en virksomhed, som bruger penge på markedsføring, retter sin markedsføring mod sine kunder og potentielle kunder. Der er af samme grund stor forskel på de TV-reklamer, som bliver sendt i forbindelse med børneprogrammer, og de reklamer, som man ser i boligprogrammer. Værdien af en marketingafdeling afhænger af afdelingens evne til at målrette markedsføringen mod virksomhedens kunder og potentielle kunder, og H1's marketingsafdeling ville næppe overleve i sin nuværende form, hvis den ikke evnede at målrette sine aktiviteter, herunder præsentationsdagen, mod H1' s kunder og potentielle kunder.

Klassisk landsdækkende markedsføring i TV, radio og dagblade giver ikke mening for H1, når H1 leverer den form for ydelser, som H1 gør, og når andre former for markedsføring kan tilpasses og målrettes H1's kunder og potentielle kunder. Den markedsmæssige udvikling understøttet af den teknologiske udvikling har afgørende ændret måden, hvorpå virksomheder markedsfører sig i dag, hvilket må indgå, når ældre afgørelser inddrages ved behandlingen af nye sager.

3. Præsentationsdagene er et heldagsarrangement, hvor frokost er et nødvendigt tilbud, hvis deltagerne ikke skal påføres udgifter

Præsentationsdagene er - som det fremgår af de som bilag B fremlagte programmer - startet om morgenen og har sluttet om eftermiddagen. Der har således alle år været tale om en heldagspræsentation.

Heldagspræsentation er kan ikke gennemføres uden, at deltagerne på et eller andet tidspunkt har mulighed for at få noget at spise og drikke. Det er således de absolut færreste, som meningsfyldt kan (eller vil) deltage i et arrangement fra 9 til 16 uden at spise eller drikke.

Den årlige heldagspræsentation er - som anført - et arrangement, hvor H1 markedsfører sine ydelser, og det er - i overensstemmelse med sædvanlig markedsføringspraksis - H1's udgangspunkt, at deltagerne ikke skal påføres udgifter ved deres deltagelse. Det er baggrunden for, at H1 vederlagsfrit har tilbudt deltagerne mad og drikke på præsentationsdagene.

H1 har tilbudt deltagerne en frokost, hvor der er sandwichs og enkelte ikke-sandwich muligheder. Der har været og er fortsat tale om en stående frokost. Kuvertprisen udgjorde 159 kr. inkl. drikkevarer i 2011," og kuvertprisen har været i samme størrelsesorden de øvrige år.

I relation til kuvertprisen kan der supplerende henvises til Højesterets afgørelse refereret i TfS.1990.160.HR, hvor Højesteret udtalte, at karakteren af et traktement ved et arrangement i 1986 udelukkede, at der kunne være tale om en fradragsberettiget reklameudgift.
Kuvertpriserne ved det pågældende arrangement lå på mellem 160 kr. og 440 kr., hvilket er væsentligt mere end kuvertprisen ved præsentationsdagen, når der tages højde for prisudviklingen. En kuvertpris inkl. drikkevarer på 159 kr. i 2011 svarer således til 86 kr. i 1986, idet det bemærkes, at forbrugerindekset er steget fra 69,2 i 1986 til 126,5 i 1986.

H1 er endvidere ikke bekendt med, at det skulle være muligt at opnå væsentligt lavere kuvertpriser på konferencecentre, idet det bemærkes, at udgifterne af mange grunde naturligt vil være større sådanne steder end i f.eks. cafeterier, kiosker og bagerier.

Der er endvidere intet grundlag for SKAT's udsagn om, at der må "være tale om en større buffet", jf. afgørelsen side 17, idet det bemærkes, at frokosten - som anført ovenfor - har bestået af sandwichs og enkelte ikke-sandwich muligheder.

Muligheden for at få andet end en sandwich er ikke udtryk for, at frokosten på nogen måde er luksuriøs. Forklaringen er derimod, at der er relativt mange, som ønsker måltider med få kulhydrater, og der er derfor behov for et alternativ til sandwichen, der som følge af sandwich-brødet har et relativt højt indhold af kulhydrater.

***

Tilbød H1 ikke deltagerne frokost, ville mange af deltagerne eller deres arbejdsgivere blive påført udgifter ved deltagelsen i præsentationsdagen. På mange arbejdspladser er der frokostordninger, hvor medarbejderne betaler et månedligt beløb tilarbejdsgiveren, der afholder udgifterne til frokostordningen. Indkøb af frokost på præsentationsdagen ville i disse tilfælde indebære en ekstraudgift.

Det er heller ikke udtryk for særlig luksus eller lignende, at H1 har tilbudt deltagerne et stykke morgenbrød med pålæg og/eller et stykke wienerbrød forud for præsentationsdagens egentlige start. Præsentationsdagen er - som anført - for alle H1's kunder og alle potentielle kunde, og nogle af disse kommer fra […] og […]. En deltager fra […] eller […] skal tidligt op og afsted for at kunne være tilstede på præsentationsdagen kl. 9, og spiser man morgenmad f.eks. kl. 5.30, har de fleste brug for et eller andet at spise inden frokost.

Drikkevarerne til morgenbrødet og frokosten og de øvrige pauser er ligeledes udtryk for en reel nødvendighed, da man ikke kan forlange, at deltagerne - hvis de vil undgå ekstraomkostninger - skal drikke af hanen på toiletterne eller undvære drikkelse gennem hele dagen.

Sammenfattende bemærkes det, at tilbuddet om lidt mad og drikke på præsentationsdagen ikke er udtryk for kommerciel gæstfrihed, men derimod er en nødvendighed, hvis deltagerne ikke skal påføres ekstraudgifter ved deres deltagelse på præsentationsdagen.

4. Udviklingen i præsentationsdagens afslutning

Præsentationsdagene har - som anført indledningsvist - udviklet sig, men de grundlæggende forhold, som er beskrevet i afsnit 1-3, har været uændrede i hele perioden.

Der er derimod sket en ændring iforhold til den afsluttende del af præsentationsdagens program.

Som det fremgår af de som bilag B fremlagte programmer for 2010, blev præsentationsdagen i 2010 (efter 6-7 timer med indlæg om H1's løsninger) afsluttet med punkterne "H1 […] Prisuddeling", " Koncert med […]" og "Networking, vin og snacks".

Networking og musik er ikke længere del af selve præsentationsdagen, idet man i 2011, hvor man også besluttede at fokus skulle være på samtlige H1's løsninger (i stedet for kun […]-løsningerne), traf beslutning om, at networking og musik var noget, som skulle ligge efter præsentationsdagens afslutning. Præsentationsdagen er således i årene 2011-2014 (og i de efter følgende år) blevet afsluttet i forbindelse med prisuddelingen, jf. f.eks. punktet "Awards og Afslutning" i programmet for 2011 (bilag B). Efter præsentationsdagens afslutning har de deltagere, som har haft lyst her til, haft mulighed for at blive på konferenceområdet og networke med andre deltagere, mens der er har været spillet musik.

Muligheden for "networking" efter præsentationsdagens afslutning er en mulighed, som H1 har faciliteret i lyset af, at medarbejdere fra mange kunder og potentielle kunder har afsat en hel arbejdsdag til at høre om H1' s produkter og løsninger. Når det er tilfældet, er det naturligt at sikre disse personer en mulighed for at "networke" lidt på tværs af virksomheder - ikke mindst fordi H1 og H1's løsninger vil være et oplagt samtaleemne.

I forhold til H1's prisuddeling, som har været en del af præsentationsdagen i årene 2010 til 2014, bemærkes det, at der ikke er tale om underholdning. Prisuddelingen er tværtimod en del af markedsføringen af H1 og relaterer sig til H1-løsninger.

5. H1's juridiske argumentation

Som anført indledningsvist, er udgifterne forbundet med præsentationsdagen efter H1's opfattelse omfattet af ligningslovens § 8, stk. 1, med den virkning, at udgifterne kan fradrages fuldt ud.

SKAT's afgørelse indeholder bemærkninger, som giver anledning til at indlede H1's juridiske argumentation med et mere generelt afsnit i pkt. 5.1 om det foreliggende juridiske spørgsmål og den systematik, som skal avendes ved vurderingen af spørgsmålet. Herefter følger som pkt. 5.2 et afsnit med H1's bemærkninger til den konkrete vurdering, mens afsnit 5.3 indeholder H1's bemærkninger til afgørelserne fremhævet i SKAT's afgørelse af 8. september 2014.

5.1. Det juridiske spørgsmål

SKAT har i sin afgørelse af 8. september 2014 - hvori SKAT har vurderet, at udgifterne har karakter af repræsentationsudgifter - bl.a. anført, at der " [v]ed afgrænsningen af repræsentationsudgifter over for reklameudgifter [skal] ses på sammenkomsten og anledningen hertil", jf. afgørelsens side 16.

H1 er enig i, at der ved den skattemæssige behandling af udgifterne til præsentationsdagen skal "ses på sammenkomsten og anledningen hertil". Sigtet er imidlertid mere end en afgrænsning af repræsentationsudgifter over for reklameudgifter. Den relevante afgræsning er repræsentationsudgifter over for udgifter omfattet af ligningslovens § 8, stk. 1.

Udgifter omfattet af ligningslovens § 8, stk. 1,er således mere end blot "reklameudgifter", jf. bestemmelsens formulering "rejser, reklame og lignende med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår".

Når der "ses på sammenkomsten og anledningen hertil", skal sigtet derfor være at vurdere, om udgifterne er (i) repræsentationsudgifter, (ii) reklameudgift er eller (iii) udgifter, som ligner rejse- og reklameudgifter.

I forhold til den vurdering er lovbemærkningernes karakteristik af henholdsvis repræsentation og reklame selvsagt af væsentlig betydning.

Repræsentationsudgifter omfattet af ligningslovens § 8, stk. 4, er i lovbemærkningerne (LFF1985-1986.1.51) beskrevet som udgifter, der afholdes "for at afslutte forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsbetingelser", ligesom det er anført, at repræsentationsudgifter har "karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser" i form af udgifter til "måltider, restaurationsbesøg, ..., afholdelse af jubilæer, ... forretningsindvielser ... , underholdning og fornøjelser".

Det er som følge heraf i lovbemærkningernes omtale af repræsentationsudgifter tillige anført, at "[t]ilknytningen til indkomsterhvervelsen er derfor ofte af indirekte karakter og dermed vanskelig at fastlægge". Heroverfor står udgifter omfattet af ligningslovens § 8, stk. 1, som er afholdt med det udtrykkelige ''formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår".

Den herved fremhævede forskel mellem repræsentation og reklame må indgå med meget betydelig vægt ved vurderingen af, om præsentationsdagen er udtryk for (i) repræsentation, (ii) reklame eller (iii) en aktivitet, der ligner reklame.

***

SKAT's afgørelse af 8. september 2014 indeholder endvidere "bemærkninger og begrundelse", som gør det relevant at fremkomme med nogle bemærkninger om den nødvendige systematik for vurderingen af, hvorvidt udgifterne til præsentationsdagen skal behandles efter ligningslovens § 8, stk. 1, eller § 8, stk. 4.

SKAT har i sin afgørelse i afsnit 1.4 om "SKATs bemærkninger og begrundelse" bl.a. anført følgende på side 17:

"Dette sammenholdt med at det er inviterede der deltager medfører at undtagelsesbestemmelsen med at et arrangement kan have en så reklamemæssige effekt, at udgifterne kan fratrækkes som reklameudgifter, ikke kan finde anvendelse i det konkrete tilfælde, da der efter SKATs opfattelse ikke er adgang for offentligheden eller for en større ubestemt kreds af personer.

... er det SKATs opfattelse at kunder er inviteret som udslag af kommerciel gæstfrihed, hvorfor udgifterne også ud fra denne betragtning skal anses som repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret efter ligningslovens § 8, stk. 4."

SKAT's "bemærkninger og begrundelse" indeholder således omtale af "undtagelsesbestemmelsen" før omtalen af SKAT's konklusion i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt udgifterne til præsentationsdagen ifølge SKAT skal anses som udtryk for repræsentationsudgifter eller reklameudgifter.

Det er efter H1's opfattelse ikke udtryk for en korrekt retsanvendelse.

"Undtagelsesbestemmelsen" er omtalt i lovbemærkningerne og foreskriver, at arrangementer, som må anses for repræsentation, under visse omstændigheder alligevel kan betragtes som fuldt fradragsberettigede reklameudgifter. Det vil ifølge lovbemærkningerne kunne være tilfældet, "hvor der åbnes adgang for offentligheden eller for en større og ubestemt kreds af personer".

Det er som følge heraf væsentligt, at "undtagelsesbestemmelsen" ikke indgår ved den forudgående vurdering af, om udgifterne relaterer sig til (i) repræsentation, (ii) reklame eller (iii) aktiviteter, der ligner reklame.

Det skyldes, at det - som det fremgår af lovbemærkningerne - er "karakteristisk for reklameudgifter, at de normalt afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder", hvilket er en mere snæver afgrænsning end afgræsningen i undtagelsesbestemmelsen ("offentligheden" og "en større og ubestemt kreds af personer").

Vurderingen af, om en udgift relaterer sig til repræsentation, reklame eller en aktivitet, som ligner reklame, bliver fejlbehæftet, når SKAT - som det er sket i afgørelsen af 8. september 2014 - inddrager "undtagelsesbestemmelsen" i vurderingen. Det kommer således til at indgå i vurderingen, om der er adgang for "offentligheden", selvom adgang for "offentligheden" ikke er et relevant kriterium i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger reklame eller lignende aktivitet.

Sammenfattende er det derfor H1's opfattelse, at SKAT først må vurdere, om udgifterne til præsentationsdagen relaterer sig til (i) repræsentation, (ii) reklame eller (iii) aktiviteter, der ligner reklame. Er konklusionen, at præsentationsdagen er udtryk for repræsentation, må det vurderes, om undtagelsesbestemmelsen finder anvendelse.

5.2. H1's bemærkninger til den konkrete vurdering af udgifter relateret til præsentationsdagen

H1's udgifter til præsentationsdagen er afholdt med det formål at opnå salg af H1's tjenesteydelser, jf. de i afsnit 1 beskrevne udtrykkelige og konkrete krav til H1's marketingsafdeling om at generere og influere (i) et bestemt antal "opportunities" ("VCR"), (ii) et angivet USD-millionbeløb i "pipeline" ("VLRC"), og (iii) et angivet USD-millionbeløb i "Win Revnue".

Præsentationsdagen er som følge af sit formål omfattet af ligningslovens § 8, stk. 1, og bestemmelsens udtrykkelige ordlyd, idet det tillige bemærkes, at formålet med præsentationsdagen er afspejlet i præsentationsdagenes program.

Præsentationsdagens program har alle år indeholdt ca. 4 til 4 ½ timers programpunkter om H1's løsninger og ydelser og de sammenhænge, hvori de indgår. Den angivne samlede varighed af programpunkterne er efter fradrag af en formiddagspause, en frokostpause og en eftermiddagspause, som blev indlagt, da det er helt urealistisk at gennemføre 4 timers oplæg uden pauser og uden mad og drikkevarer.

Hertil kommer, at formiddags- og eftermiddagspausen er henlagt til områder, hvor H1 Business Partnere præsenterer IT-løsninger baseret på H1-teknologi, jf. også de som bilag B vedlagte programmer for præsentationsdagene.

I relation til SKAT's indsigelse om, at programmet er specifikt rettet mod personer med kendskab til IT bemærkes det, at det - som anført i lovbemærkning er - er "karakteristisk for reklameudgifter, at de normalt afholdes overfor en ubestemt kreds af kunder og potentielle kunder". H1 sælger IT-ydelser, og H1's kunder og potentielle kunder er virksomheder med behov for de IT-løsninger, som H1 leverer. Det er derfor helt naturligt - og i overensstemmelse med lovbemærkningerne - at præsentationsdagens program er rettet mod virksomheder, der er mulige købere af H1's løsninger.

Med henvisning til Højesterets afgørelse i SKM2008.84.HR, som SKAT har fremhævet i sin afgørelse af 8. september 2014, bemærkes det endvidere, at begrænset fokus på virksomhedens egne produkter og ydelser er et forhold, som Højesteret har henvist til som begrundelse for, at udgifterne til et arrangement måtte anses for repræsentationsudgifter. Det fremgår således af Højesterets præmisser, at der var "eksterne foredragsholdere, som ikke blot skulle informere om og reklamere for Krambodens produkter, men tillige inspirere og underholde deltagerne". H1's fokus på sine IT-løsninger og ydelser er også som følge heraf uegnet til at danne grundlag for et synspunkt om, at præsentationsdagene ikke har karakter af en aktivitet, der er eller ligner reklame.

I forlængelse af formålet med præsentationsdagen har præsentationsdagens målgruppe gennem alle år været samtlige H1's kunder og samtlige potentielle kunder, hvilket er afspejlet i H1's annoncering af præsentationsdagen, jf. afsnit 2 ovenfor.

Når målgruppen har været samtlige kunder og samtlige potentielle kunder, foreligger der en aktivitet, der er afholdt over for en "ubestemt kreds af kunder og potentielle kunder", jf. lovbemærkningernes karakteristik af reklameudgifter.

Det forhold, at der i tillæg til annonceringen gennem kanaler som Computerworld, H1's hjemmeside, Facebook, Linkedln og YouTube har været sendt invitationer til H1's kunder og nogle potentielle kunder, ændrer ikke ved, at målgruppen for præsentationsdagen har været samtlige kunder og samtlige potentielle kunder, og at alle - bortset fra direkte konkurrenter - har været velkomne. Der henvises tillige til afgørelsen refereret i TfS.2000.821, hvor Landsskatteretten fandt, at et arrangement havde været åbent for en større, ubestemt kreds af personer, selvom der var blevet udsendt 1500 indbydelser. Hertil kommer, at det - selv hvis samtlige potentielle kunder rent faktisk kunne identificeres - ville være umuligt at sende e-mailinvitationer til samtlige potentielle kunder på lovlig vis, jf. markedsføringslovens forbud mod uanmodet henvendelse.

For så vidt angår maden og drikkevarerne bemærkes det, at der har været tale om en nødvendig følge af, at præsentationsdagen er et heldagsarrangement og ikke kan gennemføres uden mad og drikke, og at det har skullet være muligt at deltage i hele præsentationsdagen uden at blive påført ekstraudgifter, jf. afsnit 3 ovenfor. Det bemærkes i den forbindelse, at kunderne og de potentielle kunder allerede ved at have medarbejdere til stede på præsentationsdagen i en hel arbejdsdag har haft en indirekte omkostning, ligesom en del deltagere har haft transportomkostninger.

Maden og drikkevarerne har endvidere ikke på nogen måde haft karakter af luksus eller på anden måde ligget ud over det rimelige. Maden er sammenlignelig med traktementet omtalt i afgørelsen refereret i TfS.2000.821 , som bestod af "[s]alat, frikadeller, pindemad og sandwiches m.m." , og som blev kategoriseret som en lettere anretning. Maden og drikkevarerne har endvidere ikke taget fokus fra programpunkterne, idet mad og drikkevarer alene har været tilbudt i pauserne.

Sammenfattende bemærkes det, at omdrejningspunktet for præsentationsdagene på ingen måde har været mad, drikkevarer, networking eller underholdning. Omdrejningspunktet har derimod ved alle præsentationsdagene været præsentation af H1's løsninger og ydelser gennem en lang række programpunkter.

H1's fokus på præsentationsdagenes formål og program er i overensstemmelse med Skatterådets afgørelse i SKM2015.361.SR, hvoraf følgende fremgår:

"Som X-arrangement er beskrevet er det SKATs opfattelse, at arrangementet må anses for afholdt for at fastholde eller tilknytte nye forretningsbetingelser.

Det er dog SKATs opfattelse, at hovedvægten i arrangementet er lagt på det faglige indhold og derfor ikke primært har karakter af kommerciel gæstfrihed. Der er ved denne vurdering også henset til, at den i arrangementet indeholdende bespisning efter det oplyste om pris, må anses for at være af begrænset omfang.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelser."

Som det fremgår af afgørelsen, må det - også efter Skatterådets opfattelse - ved den skattemæssige udgiftskategorisering indgå, hvor hovedvægten i et arrangement ligger. Det må vurderes, om hovedvægten i arrangement er lagt på reklame, eller om arrangementet primært har karakter af kommerciel gæstfrihed.

Udgifterne til præsentationsdagen må herefter i overensstemmelse med præsentationsdagens formål og indhold anses for udgifter, der ligner reklameudgifter, og som er afholdt "med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår", jf. ligningslovens § 8, stk. 1.

***

Måtte Landsskatteretten konkludere, at udgifterne til præsentationsdagen i skattemæssig henseende skal betragtes som repræsentationsudgifter, er det H1's opfattelse, at undtagelsesbestemmelsen, der er omtalt i lovforarbejderne og i SKAT's afgørelse af 8. september 2014, finder anvendelse, idet præsentationsdagen har meget betydelig reklameværdi og er åben for offentligheden, ligesom der kun tilbydes sandwichs mv.

5.3. Bemærkninger til de af SKAT fremhævede afgørelser

SKAT har i sin afgørelse af 8. september 2014 fremhævet afgørelserne refereret i SKM2013.378.HR, SKM2002.535.HR, SKM2008.84.HR, TfS.1999.254.VLR og SKM2001.452.VLR.

I relation til afgørelsen refereret i SKM2013.378.HR (og i UfR.2013.2283/2H) bemærkes det, at det pågældende arrangement med præsentation af luksusbiler havde en helt anden karakter end H1's præsentationsdage. I invitationen til arrangementet var der bl.a. anført, at "[d]u er velkommen med ledsager til at indtage ovenstående sammen med diverse kulinariske delikatesser og et internationalt udvalg af drikkevarer ... ". Den administrerende direktør og medejer af den bilsælgende virksomhed, som stod for arrangementet, forklarede endvidere bl.a., at "[d]eres kunder er travle og forkælede mennesker, og derfor skal de lokkes med andet end biler. Det er vigtigt, at køberne har deres partnere med, for at de kan træffe beslutning om køb af en så dyr bil. Også derfor skal der være andet end biler at se på og opleve, f.eks. smykker og andre luksusvarer samt underholdning". I forlængelse fremgår det af landsrettens præmisser, at "[i]ndholdet af de to arrangementer bestod i væsentlig grad af underholdning, bespisning og servering af drikkevarer", ligesom det i Højesterets afgørelse er anført, at "arrangementerne samlet set efter Højesterets opfatteIse [havde] karakter af kommerciel gæstfrihed ... ".

For så vidt angår afgørelsen refereret i SKM2002.535.HR (og i UfR.2003.103/2H) bemærkes det, at der var tale om en jubilæumsreception, som på ingen måde kan sammenlignes med H1's præsentationsdage. Det fremgår udtrykkeligt af lovbemærkningerne til ligningslovens § 8, stk. 4, at udgifter til "afholdelse af jubilæer" er et typisk eksempel på repræsentationsudgifter. Hertil kommer, at arrangementet - som anført i annonceringen og som anført i Højesterets præmisser - var for "kunder og forretningsforbindelser" i modsætning til H1's præsentationsdage, hvor målgruppen var samtlige H1's kunder og samtlige potentielle kunder. Der var endvidere ikke tale om et heldagsarrangement, men en reception mellem 13-17, hvorfor det ikke var nødvendigt i forhold til deltagernes mulighed for at gennemføre arrangementet, at der var mad og drikkevarer.

I forhold til afgørelsen refereret i SKM2008.84.HR (og i UfR.2008.908H) bemærkes det, at arrangementet - som anført i Højesterets præmisser - alene var for den arrangerende virksomheds "forretningsforbindelser", hvilket som anført adskiller sig fra H1's præsentationsdage, hvor målgruppen var samtlige kunder og samtlige potentielle kunder.

Afgørelsen refereret i SKM2001.452.VLR adskiller sig - ligesom de tre netop omtalte afgørelser - fra H1's præsentationsdage derved, at det pågældende arrangement alene var for "kunder, leverandører og forretningsforbindelser", jf. den i afgørelsen citerede annonce og landsrettens begrundelse. Arrangementets karakter var endvidere fundamentalt forskellig fra H1's præsentationsdage, da der var tale om en reception, som blev afholdt for at fejre; at virksomheden var "flyttet til nye og tidssvarende lokaler". Hertil kommer, at det udtrykkeligt fremgår af lovbemærkninger til ligningslovens § 8, stk. 4, at udgifter til " forretningsindvielser" er et typisk eksempel på repræsentationsudgifter. Receptionen var endvidere fra kl. 13-17, og det var derfor ikke nødvendigt i forhold til deltagernes mulighed for at gennemføre arrangement, at der var mad og drikkevarer.

I relation til afgørelsen refereret i TsF.1999.254.VLR var der - som anført i gengivelsen af SKAT's procedure bemærkninger - tale om et arrangement afholdt af en revisionsvirksomhed, hvor omdrejningspunktet var et foredrag af "luftkaptajn Stefan G. Rasmussen, der fik sit livs udfordring den 27/12 1992, da han nødlandede med sit fly ". Arrangementet kan på ingen måde sammenlignes med H1's præsentationsdage, idet der - som anført i gengivelse af SKAT's procedurebemærkninger - var tale om et arrangement, der "ikke [havde] til formål at skaffe øget omsætning, og det var det også uegnet til, idet dets reelle substans, Stefan G. Rasmussens foredrag, var uegnet til at udbrede kendskabet til revisionsvirksomheden og dens ydelser".

Sammenfattende bemærkes det, at arrangementerne behandlet i de af SKAT nævnte afgørelser ikke er sammenlignelige med H1's præsentationsdag, der er et heldagsarrangement for kunder og potentielle kunder, hvor omdrejningspunktet har været præsentation af H1's løsninger og ydelser gennem en lang række programpunkter."

Af det af repræsentanten nævnte bilag A, detaljeret redegørelse om præsentationsdagen i 2011 udarbejdet af selskabet, fremgår følgende:

"1.2. [Præsentationsdag 2011]

Sagen drejer sig om skattemæssigt fradrag for udgifterne afholdt til H1's arrangement "[Præsentationsdag]" (tidligere afholdt i en anden form under navnet [Præsentationsdag]) i indkomståret 2011.

Arrangementet har tidligere alene været afholdt af H1 i Danmark, men fra 2011 blev konceptet udbredt til de øvrige nordiske lande. H1 Sverige indgik i 2011 en fælles nordisk aftale med et internationalt eventbureau, R1, om at bureauet skulle deltage ved planlægning og gennemførelse af [Præsentationsdags] arrangementerne i de fire nordisk lande.

I forbindelse med udbredelsen af arrangementet til de øvrige nordiske lande, rebrandede H1 arrangementet og ændrede fokus fra […]løsningers understøttelse af virksomheden til også at omfatte H1's øvrige brands ud over […]. Fokus blev således i højere grad rettet mod intelligente it-løsninger, der kan effektivisere processerne i den enkelte virksomhed, og derved skabe markant mere værdi for de enkelte forretninger. Af denne årsag blev arrangementet målrettet beslutningstagere inden for en bred vifte af forretningsområder fremfor hovedsageligt IT-kyndige, som det tidligere var tilfældet.

I forbindelse med rebranding af arrangementet i 2011, valgte H1 tillige at nedtone underholdningselementet af arrangementet, således at der ikke længere var tale om en egentlig koncert ved afslutning af arrangementet, men alene baggrundsmusik under den afsluttende networking.

Arrangementet blev fortsat afholdt i samarbejde med et udvalg af H1's samarbejdspartnere, som er andre IT virksomheder, som enten sælger H1's løsninger [til]slutkunden, eller som H1 samarbejder med i forbindelse med markedsføring og uddannelse osv. H1's samarbejdspartnere betaler H1 et honorar for at have en standplads på [Præsentationsdagen] med henblik på markedsføring og reklame over for de fremmødte deltagere.

Formålet med [Præsentationsdagen] er, at H1 og samarbejdspartnerne kan præsentere og synliggøre nye og eksisterende totalløsninger og skabe opmærksomhed om nye tiltag inden for IT-branchen. H1 anvender samtidigt arrangementet i markedsførings- og reklameøjemed for at gøre generelt opmærksom på H1's tilstedeværelse på det danske marked. En stor del af det reklamemateriale, som H1 bruger og har tilgængelig på selskabets hjemmeside, f.eks. videoklip, og produkt- og markedsføringspræsentationer, er således optaget i løbet af arrangementet.

1.2.1. Deltagere

I sagens natur er målgruppen for [Præsentationsdagen] H1's kunder og potentielle kunder. Fokus var tidligere på kundernes og de potentielle kunders IT-interesserede medarbejdere, men som følge af ændret fokus i 2011, blev fokus udvidet til ud over IT­interesserede medarbejdere, også at omfatte beslutningstagere i dansk erhvervsliv, herunder CEOs, CFOs, CIOs og CMOs, Supply Chain Managers og HR-ansvarlige. Deltagerne spænder vidt fra alle typer af virksomheder, offentlige myndigheder og studerende til privatpersoner.

[Præsentationsdagen] er gratis for alle deltagere og i 2011 deltog i alt 961 personer i arrangementet.

Der er åben adgang for offentligheden til arrangementet, da alle interesserede kan tilmelde sig online via H1s hjemmeside og samarbejdspartnernes hjemmeside eller blot møde op i døren på dagen, hvor arrangementet afholdes.

Der foretages ikke en generel selektering af de forhåndstilmeldte deltagere. Tidligere har der været enkelte tilfælde, hvor direkte konkurrenter til H1 blev bedt om ikke at deltage af forretningsmæssige hensyn, men dette var ikke tilfældet i 2011.

I 2011 reklamerede H1 for arrangementet via artikler og banner-reklamer i det faglige magasin Computerworld. Computerworld er et IT-magasin, der fokuserer på den forretningsmæssige anvendelse af IT. Computerworld henvender sig til professionelle IT-brugere og målgruppen omfatter IT-beslutningstagere, professionelle inden for IT­området, konsulenter, systemansvarlige, sælgere, direktører etc. Det primære stofområde er ikke IT-produkter, men snarere de dele af erhvervslivet og samfundet, der anvender IT.

Den trykte udgave af Computerworld udkommer cirka 20 gange om året, inklusiv tillæg og specialmagasiner med et distribueret oplag på 69.000 eksemplarer (2013 tal-oplaget var en del højere i 2011), samt et online oplag på 2.600.000 sidevisninger pr. måned; 205.000 brugere pr. måned; 21.000 modtagere af dagligt nyhedsbrev (2015 tal-antallet af brugere var lavere i 2011).

I 2011 blev der udsendt invitationer til 5.788 personer via e-mail, samt mere personligt til 8.481 personer via en trykt invitation. Invitationerne var enten henvendt til virksomheden generelt eller til en specifik kontaktperson. De personer, der modtog en invitation, havde mulighed for at medbringe en kollega. Dette fremgik direkte af invitationen og krævede ingen form for godkendelse fra H1 eller samarbejdspartnerne i øvrigt.

Personer, der modtog en invitation, var allerede eksisterende kunder, der fremgik af H1's kartotek, eller personer der har deltaget ved tidligere arrangementer.

For at øge kendskabet til arrangementet, engagerede H1 i 2011 telemarketing bureauet R2 til at gennemføre en telemarketingkampagne rettet mod potentielt interesserede deltagere. Med udgangspunkt i en beskrivelse af målgruppen og bureauets egne databaser over relevante kontaktemner, udvalgte og kontaktede R2 potentielt interesserede deltagere, primært beslutningstagere i dansk erhvervsliv. H1 deltog ikke i udvælgelsen af hvem R2 skulle kontakte

Endvidere blev der reklameret for [Præsentationsdagen] via:

  • YouTube-indslag
  • Opslag på landets universiteter og større undervisningsinstitutioner
  • Linkedln via medarbejdere hos H1 og samarbejdspartnernes statusopdateringer
  • Facebook via en oprettet facebook gruppe, "[Præsentationsdagen]".

Derudover reklamerede H1's samarbejdspartnere også hver især for arrangementet.

H1 gjorde således en stor indsats for at nå ud til en bredere kreds af personer med budskabet om arrangementet. Det var således ikke alene H1's eksisterende kunder, der blev inviteret. Derimod handlede [Præsentationsdags] arrangementet om at udbrede kendskabet til H1's produkter så meget som muligt, herunder at nå ud til en lang række nye og potentielle kunder.

Som en del af den forudgående korrespondance har SKAT stillet en række spørgsmål til deltagerstatistikken. H1 har i den forbindelse redegjort for sammensætningen af deltagerne i nedenstående specifikation.

Summary

2011 Participants

149

Business Partner

412

Customer/Delegate

17

Event Team

315

H1 Employee

36

H1 Executive

4

Other

4

Press/Analyst

2

Speaker

22

Vendor Staff

961

Total

Der var registreret deltagere fra i alt 169 forskellige virksomheder. Heraf var der 134 virksomheder, der tidligere havde købt varer eller ydelser fra H1.

Af de i alt 961 deltagere på [Præsentationsdag 2011], havde 823 forhåndstilmeldt sig via H1s hjemmeside. Alle forhåndstilmeldte have modtaget invitation. Herudover deltog 138 walk-ins, dvs. personer, som ikke var forhåndstilmeldt via hjemmesider mv., men som bare mødte op i døren for at deltage i arrangementet. H1 har ikke foretaget registrering af, hvor stor en andel heraf, der ikke havde modtaget en personlig invitation.

1.2.2. Program for [Præsentationsdag 2011]

I 2011 blev arrangementet afholdt den [dato] i [lokation 2]. Det skal dertil bemærkes, at den [dato] var en [hverdag], og at der derfor var tale om et arrangement afholdt i den almene arbejdstid.

Af programmet fremgår følgende:

Agenda for [Præsentationsdag 2011]

08.00 - 09.00

Registrering

09.00 - 09.15

Velkommen - […], direktør, H1 […]

09.15 - 10.00

General session 1: "[…]" - […], Senior VP Marketing and Communication, H1

10.00 - 10.20

Kaffepause

10.30 - 11.00

Session efter eget valg

11.10 - 11.40

Session efter eget valg

11.50 - 12.20

Session efter eget valg

12.30 - 13.30

Frokost

13.30 - 14.00

Session efter eget valg

14.10 - 14.40

Session efter eget valg

14.40 - 15.10

Kaffepause

15.10 - 16.10

General session 2: "[…]" - [ekstern oplægsholder A] & […], H1

16.10 - 16.30

Prisuddeling og afslutning

16.30 -

Underholdning & Networking reception

Deltagerne kunne frit vælge 5 sessioner ud af de i alt 45 forskellige sessioner med de indbudte oplægsholdere. Sessionerne var af 30 minutters varighed og af teknisk og forretningsmæssig karakter indenfor [antal] forskellige temaspor, svarende til [antal] forskellige forretningsområder for H1 og samarbejdspartnerne. Som eksempler på temasporerne kan nævnes:

[…]

Temaerne for de øvrige temaspor og sessioner fremgår af programmet.

Udgifterne til [Præsentationsdag 2011] beløb sig til kr. 3,0 millioner, og fordelte sig således:

Udgiftsart

TDKK

R2 Tele Marketing

124

Invitation print

     73

Postage

57

Save the date print and postage

     45

Graphics

     79

[…] creative

   161

Session description

     80

[ekstern oplægsholder A]

     68

Lokaleleje, teknik, forplejning' - afregning event bureau

3.121

Indtægt fra businesspartnere

-780

I alt

3.029

Heraf er honoraret til [ekstern oplægsholder A] bogført som repræsentation

-68

I alt

2.961

H1 fik refunderet kr. 779.588 fra deres samarbejdspartnere. Selskabets nettoudgifter for [Præsentationsdag] udgjorde kr. 3.028.665.

Udgifterne til [Præsentationsdag 2011] blev i første omgang afholdt af eventbureauet, og faktureret til H1 Sverige, der efterfølgende viderefakturerede omkostningerne til selskaberne i de øvrige nordiske lande inklusiv en mark-up på 7,5%, som kompensation for de ydelser H1 Sverige leverede i forbindelse med arrangementet. Som del af den nordiske marketingsorganisation varetog H1 Sverige den overordnede kontakt til eventbureauet med henblik på fastlæggelsen af de lokale arrangementer i de enkelte lande.

1.2.3. Forplejning

Da arrangementet var et heldagsarrangement, fra kl. 8.00 til ca. kl. 17, havde H1 sørget for en beskeden forplejning til alle deltagere dagen igennem. Forplejningen bestod af følgende (kuvertpriser ved 1.000 deltagere eksklusiv moms):

Morgenbuffet

Morgenbrød med pålæg og croissant/wienerbrød

kr.

52,00

Kaffe/te

kr.

16,00

Juice

kr.

16,00

Total

kr.

84,00

Frokostbuffet

Buffeten bestod af sandwich delt i 4 (hapser), små anretninger af pastasalat og kartoffelsalat

kr.

124,00

En vand/øl

kr.

19,20

Kaffe/te

kr.

16,00

Total

kr.

159,20

Eftermiddagskaffe

Kage

kr.

20,00

Kaffe/te

kr.

16,00

Total

kr.

36,00

Afslutning mellem kl. 16 - kl. 17

Snacks, øl/vand/vin

kr.

73,60

I øvrigt

Kildevand x 2 a kr. 12

kr.

24,00

Kaffe/te

kr.

16,00

Frugt

kr.

18,40

I alt

kr.

411,20

Forplejningen fra kl. 08.00-17 udgjorde således per person i alt kr. 411,20. Hertil kom et tillæg for betjening på kr. 24 pr. person.

I SKATs afgørelse er anført en kuvertpris på kr. 580. Dette beløb er inklusiv betjening og lokaleleje, og udgifterne til forplejning per deltager for hele dagen udgjorde i alt kr. 411,20.

Selskabet er ikke i besiddelse af billeder af frokostbuffeten i 2011. Buffeten, der - som det fremgår af oversigten - havde en pris på kr. 159 pr. person, var imidlertid svarende til frokostbuffeten ved [Præsentationsdagen] i 2010. Der var tale om en lettere anretning med sandwich og enkelte andre småretter, som kunne spises i en bid, da der var tale om en stående buffet.

2. SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet H1's skattepligtige indkomst for indkomståret 2011 med kr. 2.220.686 (75 % af kr. 2.960.915 svarende til H1s andel af de samlede omkostninger til [Præsentationsdag] på kr. 3,0 millioner).

Ved afgørelsen har SKAT for det første lagt vægt på, at det primære formål med arrangementet ifølge SKATs antagelse var en "service" overfor såvel eksisterende som potentielle kunder og forretningsforbindelser (samarbejdspartnere), samt at deltagerkredsen ifølge SKATs antagelse var en bestemt kreds af personer i form af selskabets kunder, potentielle kunder, samt forretningsforbindelser. Dette begrundes bl.a. med følgende forhold:

  1. At stort set alle i deltagerkredsen havde en tilknytning til H1, enten som ansatte, kunder/potentielle kunder eller businesspartnere.
  2. Dette sammenholder SKAT med, at det er inviterede, der deltager, hvorfor undtagelsesbestemmelsen om, at et arrangement kan have en sådan reklamemæssig effekt, at udgifterne kan fratrækkes som reklameudgifter, ikke kan finde anvendelse, da der efter SKATs opfattelse ikke er adgang for offentligheden eller en større ubestemt kreds af personer.

For det andet er SKAT af den opfattelse, at en kuvertpris på kr.580 for et heldagsarrangement, udgør et ikke ubetydeligt traktement og dermed har karakter af bespisning, og sammenholdt med at H1 havde arrangeret underholdning, både i form af indlægget med [ekstern oplægsholder A], en prisuddeling og det SKAT betegner som koncerten med […], anser SKAT arrangementet for at have karakter af kommerciel gæstfrihed.

3. Vores argumentation

De udgifter, H1 har afholdt i indkomståret 2011 i forbindelse med [Præsentationsdagen] på kr. 2.960.915, skal anses for at være fuldt fradragsberettigede reklameudgifter efter ligningslovens § 8 stk. 1, og statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

I medfør af statsskattelovens § 6, stk.1, litra a, anses som fradragsberettigede udgifter de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, derunder ordinære afskrivninger.

Ligningslovens § 8, stk. 1 blev indført, som en udvidelse til fradragsretten i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a for at undgå tvivl om fradragsret for udgifter til reklame mv. med henblik på oparbejdelse af nye eksportmarkeder, jf. bl.a. Juridisk Vejledning C.C.2.2.2.5.1.

I henhold til ligningslovens § 8, stk. 4, begrænses fradragsretten for udgifter afholdt til repræsentation til 25% af de afholdte udgifter.

Begrebet "repræsentation" er ikke defineret i selve lovteksten, men det fremgår af forarbejderne til ligningslovens § 8, stk. 4, at repræsentationsudgifter kan beskrives som udgifter, som en skatteyder afholder for at få afsluttet forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser, og de er afholdt over for personer, som ikke er knyttet til virksomheden som medarbejdere. Repræsentationsudgifter har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser og er således typisk udgifter til måltider, restaurationsbesøg, tobaks- og drikkevarer, gaver etc. Der henvises til skatteministerens bemærkninger til lovforslag L 51 1985-86.

Der er ikke tvivl om, at de udgifter H1 har afholdt til forplejning ved [Præsentationsdag 2011], er fradragsberettigede enten som reklameudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 1 eller som øvrige driftsudgifter efter statsskattelovens § 6, stk.1, litra a, hvorfor spørgsmålet alene er, om fradragsretten for udgifterne er begrænset til 25% i medfør af ligningslovens § 8, stk. 4.

Afgrænsningen mellem fuldt fradragsberettigede reklameudgifter og repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret blev omtalt i forarbejderne, da ligningslovens § 8, stk. 4 om begrænset fradragsret for repræsentationsudgifter blev indsat med virkning fra 1. januar 1987, jf. skatteministerens bemærkninger til lovforslag L 51 1985-86, jf. bilag 7.

I modsætning til repræsentationsudgifter er det karakteristisk for reklameudgifter, at de normalt afholdes overfor en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Reklameudgifter tager endvidere sigte på at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket.

Det fremgår yderligere, at udgifter til bespisning og underholdning, der normalt anses for repræsentationsudgifter, kan have en sådan karakter, at der er tale om reklameudgifter:

Dette vil være tilfældet, hvor der åbnes adgang for offentligheden eller for en større og ubestemt kreds af personer. I så fald vil udgifter til mindre servering, der ikke har karakter af bespisning, kunne betragtes som fuldt fradragsberettigede reklameudgifter.

Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt de afholdte omkostninger kan anses for reklame- eller repræsentationsudgifter, og selve formål med arrangementet er af afgørende betydning for vurderingen, jf. bl.a. Skatteministerens afgrænsning af repræsentationsudgifter over for reklameudgifter i en redegørelse gengivet i TfS 1991, 163 DEP:

"Den skatteretlige vurdering beror således på en konkret vurdering af sammenkomsten og anledningen hertil."

3.1. Formålet med [Præsentationsdag 2011]

Formålet med at afholde [Præsentationsdag 2011] var, dels gennem faglige oplæg at øge deltagernes bevidsthed om IT-tekniske udfordringer og muligheder, og dels at H1 ville præsentere sine produkter, herunder sammen med samarbejdspartneme præsentere nye totalløsninger og trends inden for IT.

Samtidig med, at H1 præsenterede sine produkter fik deltagerne mulighed for at følge med udviklingen inden for IT. Arrangementet var samtidig med til at understøtte H1's position som en af Danmarks førende IT-virksomheder, da det var - og fortsat er - en af de største og mest populære konferencer i den danske IT-branche.

Hovedvægten i arrangementet var lagt på, at øge bevidstheden om tekniske udfordringer og muligheder inden for IT, nye trends, herunder intelligente IT-løsninger, og præsentere H1 og samarbejdspartnernes produkter og løsninger. Som det fremgår af programmet ovenfor, startede dagen med et fagligt indlæg, "[…]", der var fælles for alle deltagerne og oplægsholderen var fra H1. Herefter havde deltagerne mulighed for at vælge 5 ud af i alt 45 forskellige tekniske/forretningsmæssige sessioner af hver 30 minutters varighed.

Efterfølgende var der endnu et fælles fagligt indlæg, "[…]" ved [ekstern oplægsholder A] og H1's innovationschef […]. […].

Optagelse fra indlægget er tilgængeligt online:
[…]

Dagen afsluttedes med en prisuddeling. Efter denne afslutning var der mulighed for deltagerne for at blive på stedet, hvor H1 faciliterede en networking reception med lidt snacks og mulighed for et glas vin. Under networking receptionen var der arrangeret et kortere musikalsk indslag. I 2011 bestod det musikalske indslag af […], og [indslaget] havde nærmest karakter af baggrundsmusik til networking receptionen.

SKAT anser det faglige indlæg med [ekstern oplægsholder A] for at være underholdning, fordi der er tale om en offentlig kendt person. Det fremgår af SKATs afgørelse, at "(... ) underholdning (dels af en kendt konferencier ([ekstern oplægsholder A]) en prisoverrækkelse, samt koncert med en kendt international sanger ([…]))."

Vi er ikke enige heri. [Ekstern oplægsholder A] er kendt som både […], men på [Præsentationsdag 2011] optrådte han ikke som konferencier, som anført af SKAT, men derimod i egenskab af sin profession […]. […].

Det forhold, at [ekstern oplægsholder A] tillige er kendt som entertainer ændrer ikke ved, at det var hans faglige ekspertise inden for emnet, der gjorde ham relevant som oplægsholder på [Præsentationsdag 2011].

Den del af arrangementet, der kan karakteriseres som kommerciel gæstfrihed - [det musikalske indslag], der foregik efter den egentlige afslutning på dagen, samt forplejningen til arrangementet - er af uvæsentligt omfang i forhold til, hvor stor vægt, der var lagt på det faglige indhold og dermed den reklameværdi H1 opnåede ved arrangementet.

Til støtte herfor kan anføres SKM2015.361.SR, hvor Skatterådet fandt, at udgifter afholdt til forplejning ved en konference skulle anses for fuldt fradragsberettigede som reklameudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 1. Skatterådet var af den opfattelse, at arrangementet var afholdt for at fastholde eller tilknytte nye forretningsforbindelser. Det var dog Skatterådets opfattelse, at hovedvægten i arrangement var lagt på det faglige indhold og udgifterne var derfor ikke primært afholdt af kommerciel gæstfrihed.

Modsat vedrører de afgørelser, hvor udgifterne blev anset for omfattet af den begrænsede fradragsret for repræsentationsudgifter i ligningslovens § 8, stk. 4, typisk: jubilæer, receptioner, middage eller lignende - altså arrangementerne der i væsentlig grad bestod af underholdning, bespisning og servering af drikkevarer, og som var afholdt af kommerciel gæstfrihed, da udgifterne grænsede tæt op til privatudgifter.

Som eksempel kan nævnes SKM2013.378.HR, hvor en bilforhandler havde afholdt udgifter til 2 markedsføringsarrangementer for luksusbiler i henholdsvis Norge og Danmark. Der var tale om aftenarrangementer, hvor de inviterede deltagere (inklusiv ledsager), ud over fremvisningen af luksusbilerne, kunne nyde "diverse kulinariske delikatesser og et internationalt udvalg af drikkevarer. "Højesteret fandt, at "Indholdet af de to arrangementer bestod i væsentlig grad af underholdning, bespisning og servering af drikkevarer. " Udgifterne fandtes derfor, at være afholdt af kommerciel gæstfrihed.

Herfra adskiller [Præsentationsdagen] sig markant, da hovedformålet med arrangementet, som beskrevet ovenfor, var de faglige sessions og forretningsstrategiske workshops, hvor H1s og samarbejdspartnernes produkter og løsninger blev præsenteret i en faglig sammenhæng med indlæg om nye trends inden for IT.

Hovedvægten var således H1s produkter og at fremme H1's almindelige omdømme og interesser. Ud fra en konkret vurdering skal udgifterne til [Præsentationsdagen] derfor anses for fuldt fradragsberettigede reklameudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 1 og statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

3.2. Åben for offentligheden eller en større ubestemt kreds af personer

Det var H1's hensigt med at afholde [Præsentationsdag 2011], at arrangementet var åbent for alle, der havde interesse i at deltage. Derfor kunne alle tilmelde sig online via hjemmesider eller ved blot at møde op i døren. Netop fordi H1 med arrangementet ønskede at fremme selskabets omdømme, havde H1 ingen interesse i at afvise interesserede deltagere. Der skete derfor ingen selektering af deltagerne. Selve rammerne for arrangementet var således, at alle frit kunne møde op på selve dagen og deltage i arrangementet, hvad enten disse var potentielle kunder eller ej.

Efter vores opfattelse kan emnet for arrangementet - som anført af SKAT- ikke betragtes som en indsnævrende faktor i relation til vurderingen af, hvorvidt et arrangement er åbent for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder (eller for offentligheden), når der ikke foretages en selektiv udvælgelse af deltagerne. Det er helt naturligt og klart mest effektivt, at en virksomhed som H1 udbreder kendskabet til virksomheden og virksomhedens produkter ved at afholde en IT-dag frem for at afholde et arrangement om andre emner, som ikke har nogen tilknytning til selskabets virksomhed.

Via annoncer og bannerreklamer og en særskilt telemarketingkampagne gjorde H1 en stor indsats for at nå ud til offentligheden for at gøre opmærksom på arrangementet. Der var opslag på landets universiteter og større uddannelsesinstitutioner, ligesom de sociale medier blev taget brugt i form af indslag på YouTube, Linkedln og Facebook.

Annoncerne var henvendt til alle interesserede og ikke særligt til kunder og forretningsforbindelser, ligesom det ikke fremgik af annoncerne, at det var en betingelse for at deltage, at man var kunde eller potentiel kunde.

Det forhold, at der blev udsendt personlige invitationer ændrer ikke på, at der var åben adgang til arrangementet. Der blev ikke udelukkende sendt invitationer til eksisterende kunder og forretningsforbindelser baseret på H1's databaser, idet der tillige i 2010 var købt informationer om e-mailadresser fra et eksternt bureau. Man tilstræbte således blot at nå så bredt ud om arrangementet som muligt. Til støtte herfor kan nævnes TfS 2000, 821 LSR hvor betingelsen om, at arrangementerne var åbne for offentligheden eller en ubestemt kreds fandtes at være opfyldt, uanset at der var udsendt 1.500 indbydelser.
Arrangementet var endvidere annonceret i dagspressen.

Der findes flere eksempler fra retspraksis på, hvor der ikke var tvivl om, at et arrangement var afgrænset til en bestemt kreds af personer som følge af, at der var udsendt personlige invitationer eller indrykket annoncer, der henvendte sig til "kunder, leverandører og forretningsforbindelser."

Eksempelvis kan nævnes SKM2013.378.HR, SKM2002.535.HR og SKM2001.452.VLR. I SKM2013.378.HR fremgik det af invitationerne: "Please be aware that the invitation is exclusive and personal." I SKM2002.535.HR, hvor anledningen til receptionen var et 20 års jubilæum samt udvidelse af afdelingen, fremgik det af annoncen i Horsens Folkeblad: " ... vil det glæde os at se kunder og forretningsforbindelser..." Tilsvarende i SKM2001.452.VLR, hvor der blev annonceret for reception/Åbent Hus i en lokalavis. Af annoncen fremgik det; " ... hvor det vil glæde at se kunder, leverandører og forretningsforbindelser til en hyggelig eftermiddag...".

I modsætning hertil var H1's annoncer vedrørende [Præsentationsdag 2011], ikke henvendt til en specifik personkreds. Der er derfor ikke en negativ afgrænsning, som det var tilfældet i eksempelvis, SKM2002.535.HR og SKM2001.452.VLR. Herved adskiller H1's arrangement sig således fra de nævnte afgørelser.

SKAT anfører med henvisning til TfS 1999.254 VLD, at muligheden for at medbringe en kollega ikke er tilstrækkelig til at antage, at der er tale om en bred kreds af deltagere. I TfS 1999.254 VLD, var der sendt invitationer til kunder, banker, ejendomsmæglere, advokater og revisorer. Landsretten fandt, at der var tale om en afgrænset kreds og det forhold, at de inviterede kunne foranledige, at andre deltog, medførte ikke, at arrangementet ansås for at være åbent for en ubestemt kreds. Ved læsning af afgørelsen er det imidlertid af afgørende betydning, at man er opmærksom på, at deltagelse af andre end de inviterede hævede arrangørens accept, og at der endvidere ikke havde været annonceret for arrangementet i øvrigt. Herved adskiller H1's arrangement sig afgørende, da muligheden for at medbringe en kollega (eller andre) ikke kræver forhåndsgodkendelse fra H1, og alle i øvrigt kan tilmelde sig via selskabets hjemmeside eller møde op på dagen.

På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at arrangementet har været åbent for offentligheden eller en større ubestemt kreds af personer.

3.3. Forplejning ved [Præsentationsdag 2011]

Der fremgår af Juridisk Vejledning, at udgifter til mindre traktementer, der afholdes i forbindelse med messer og udstillinger eller pressemøder, der har åben adgang for pressen eller andre interesserede, kan betragtes som reklameudgifter. Som eksempel herpå nævnes, at en forretning, som serverer kaffe og brød og lignende for kunderne på udsalgets første dag, vil kunne fratrække udgifterne som reklameudgift, jf. Juridisk Vejledning afsnit C.C.2.2.2.5.3.

Forplejningen ved [Præsentationsdagen] bestod som beskrevet ovenfor af følgende med en samlet kuvertpris for hele dagen på kr. 411,20.

Formålet med [Præsentationsdagen] var ikke at invitere kunder og forretningsforbindelser på en eksklusiv frokost for at fastholde disse, men derimod at skabe opmærksomhed om H1s og samarbejdspartneres nye løsninger og give deltagerne mulighed for at deltage i 5 ud af 45 tekniske og forretningsmæssige sessioner og faglige indlæg. Forplejningen havde derfor karakter af, hvad det var nødvendigt, at tilbyde deltagerne for at sikre, at de kunne deltage i arrangementet uden ekstraomkostninger. Hvis det var op til deltagerne selv at sørge for frokost, ville de have fået en ekstraudgift, ligesom de skulle have forladt [lokation 2], hvorved der ville være risiko for, at de ikke kom tilbage efter frokostpausen.

Efter vores opfattelse kan den stående frokostbuffet (a 159 kr. pr. person) bestående af sandwich delt i 4 (hapsere), enkelte små anretninger af pastasalat og kartoffelsalat, mini-frikadeller etc., og hertil serveret 1 øl/vand eller kaffe/te, anses for at være en lettere anretning" Dette støttes af TfS 2000, 821 LSR, hvor betingelsen om en lettere anretning, fandtes at være opfyldt. Traktementet bestod af tag-selv-bord med: salat, frikadeller, pindemad og sandwich mv. Traktementet er således fuldt sammenligneligt med det, der blev serveret ved [Præsentationsdag 2011].

I TfS 1990, 160 HRD (dissens) anså Højesteret udgifter til arbejdsfrokoster for journalister, der fandt sted i forbindelse med en modemesse for fagfolk i foråret 1986, for repræsentationsudgifter. Frokosterne blev afholdt i Lokation 1s restauranter eller i specielt reserverede lokaler og kuvertpriserne lå mellem kr. 160-440 (1986-nivau).
Højesteret fandt, at udgifterne - allerede under hensyn til traktementets omfang - ikke kunne anses som en fradragsberettiget reklameudgift efter lovens § 8, stk. 1. Afgørelsen er afsagt med dissens. De frokoster Højesteret tog stilling til i TfS 1990, 160 HRD tåler således ingen sammenligning med det beskedne traktement i form af ta-selv-bord med salat, frikadeller og sandwich, der blev serveret på [Præsentationsdagen]. I TfS 1990, 160 HRD var der således tale om en egentlig bespisning.

I SKM2015.361.SR tager Skatterådet TfS 1990, 160 HRD til indtægt for, at det er værdien af traktementet, der er afgørende. Da det fremgår, at: "Højesteret har i TfS I990, I60 lagt vægt på værdien af bespisningen, hvor alene størrelse af denne gjorde, at der var tale om repræsentation."

Vi er ikke enige i denne fortolkning af afgørelsen, da Højesteret omtaler "traktementets omfang" og ikke værdien af traktementet. Det fremgår således af Højesterets begrundelse, at: "Udgifterne kan - allerede under hensyn til traktementets omfang ­ heller ikke anses som en fradragsberettiget reklameudgift efter lovens § 8, stk. I." Til støtte herfor udtaler Landsskatterettens i afgørelse af 19. januar 2011, journalnr. 10- 01834, vedrørende fradrag for udgifter og moms afholdt i forbindelse med jubilæum, at ved vurderingen af hvorvidt der er tale om egentlig bespisning, skal der som udgangspunkt tages hensyn til traktementets omfang, og ikke til den udgift, som traktementet må have kostet arrangørerne.

Ved vurderingen af, om der var tale om egentlig bespisning til [Præsentationsdag 2011], skal der således lægges vægt på, at der var tale om et tag-selv-bord i lighed med TfS 2000, 821 LSR. Det forhold, at [lokation 2] leverede buffeten, og at kuvertprisen derfor var højere, end hvis det eksempelvis havde været H1's egen kantine, der havde leveret buffeten, er ikke afgørende. Forplejningen skal derfor ikke anses for egentlig bespisning.

Hvis Landsskatteretten er enig i, at TfS 1990, 160 kan fortolkes således, at værdien af traktementet er afgørende, skal det bemærkes at forbrugerprisindekset er steget fra indeks 69,2 i april 1986 til 126,5 i oktober 2011, svarende til at kuvertpriserne mellem kr. 160-440 ville svare til mellem kr. 291-800 i 2011. Til sammenligning udgør kuvertprisen for frokosten serveret til [Præsentationsdagen] alene kr. 159 inklusiv drikkevarer og kaffe/te og kr. 411,20 for hele dagen."

Selskabet har ved skrivelse af 29. juni 2018 fremsendt følgende bemærkninger til SKATs udtalelse for indkomståret 2010.

"I forlængelse af vores møde den 6. ds., hvor vi fik udleveret SKATs udtalelser til H1s klager relateret til den skattemæssige behandling af H1s udgifter til H1's præsentationsdag i indkomstårene 2010-2014, skal jeg her fremkomme med enkelte bemærkninger til SKATs udtalelser.

SKAT anfører følgende i sin udtalelse vedrørende præsentationsdagen i 2010:

"H1 ApS afholder hvert år et arrangement for selskabets kunder og potentielle kunder, som inviteres personligt af selskabet eller selskabets businesspartnere og/eller via selskabets hjemmeside. I arrangementet deltager, udover kunder og potentielle kunder nogle af selskabets ansatte samt selskabets businesspartnere, der ligeledes er selskabets kunder, da selskabet primært sælger sine produkter via businesspartnere. Arrangement er et heldagsarrangement med fuld forplejning gennem hele dagen samt underholdning i form af en kendt konferencier samt en koncert med en kendt sangerinde afca. 40 minutters varighed.

Efter SKATs opfattelse har det primære formål med afholdelsen af [Præsentationsdagen] været at fastholde kontakten til eksisterende kunder samt skabe kontakt til potentielle kunde[r], og da der efter SKATs opfattelse desuden er tale om et ikke ubetydeligt traktement (ca. 400 kr. pr. person) samt underholdning er det SKATs opfattelse, ud fra en overordnet helhedsbetragtning at der er tale om repræsentationsudgifter med fradrag efter ligningslovens § 8, stk. 4."

SKATs udtalelser vedrørende præsentationsdagen i 2011, 2012, 2013 og 2014 indeholder ikke yderligere argumentation end den, der fremgår af udtalelsen vedrørende præsentationen i 2010.

SKATs udtalelser illustrerer et grundlæggende problem ved SKATs afgørelser. Udtalelserne viser således, at SKAT - som også adresseret i mit indlæg af 31. maj 2018 - ikke har inddraget og ikke tillagt det betydning, at omdrejningspunktet for præsentationsdagen er mere end 4 timers præsentation af H1's løsninger og ydelser og de sammenhænge, hvori de indgår og kan indgå.

SKATs udtalelser illustrerer desuden, at SKAT ikke har tillagt det betydning, at præsentationsdagen - ud over den reklamemæssig effekt af over 4 timers præsentations af H1's løsninger - sikrer H1 positiv mediemæssig eksponering.

SKATs manglende omtale og inddragelse af de over 4 timers præsentation af H1's løsninger og den mediemæssige eksponering står i kontrast til SKATs omtale af ''fuld forplejning gennem hele dagen", af "underholdning i form afen kendt konferencier" og af "en koncert med en kendt sangerinde af ca. 40 minutters varighed". SKATs fremhævelse af visse forhold og udeladelse af andre relevante forhold illustrerer yderligere, at de er mangler ved SKATs afgørelse.

Hertil kommer, at det ikke er korrekt, når SKAT anfører, at der var "underholdning i form af en kendt konferencier". Den pågældende person, B, var ordstyrer i en faglig IT-debat, som havde til formål at vise behovet for og fordelene ved nogle af H1's løsninger. B blev valgt som ordstyrer, da H1 vurderede, at han som følge af sin baggrund som journalist og interviewer ville være særligt egnet til at understøtte formålet om at vise behovet for og fordelene ved H1-løsninger.

I relation til den omtalte "koncert" bemærkes det, at det musikalske indslag på ingen måde var omdrejningspunktet for præsentationsdagen i 2010. Der var tale om et programpunkt sidst på eftermiddagen, på hvilket tidspunkt deltagerne havde lyttet til over 4 timers faglige indlæg om H1's løsninger. Mange deltagere var gået hjem, og der var ikke blandt de tilbageværende deltagere nogen særlig interesse for det musikalske indslag. Det bemærkes endvidere, at der i 2011 blev truffet beslutning om, at der ikke længere skulle være et egentligt musikalsk indslag. Det musikalske indslag har siden været ændret til baggrundsmusik efter præsentationsdagens afslutning, hvor de personer, som lyst til det, kan forblive på konferenceområdet og "networke".

For så vidt angår SKATs omtale af "fuld forplejning" henviser jeg til afsnit 3 i mit indlæg af 31. maj 2018, idet jeg bemærker, at en heldagspræsentation af faglige løsninger ikke kan gennemføres uden, at deltagerne på et eller andet tidspunkt har mulighed for at få noget af spise og drikke. Mange deltagere var og er omfattet af frokostordninger, og de ville blive påført ekstraomkostninger, hvis H1 ikke havde sørget for mad og drikke på præsentationsdagen. Tilbuddet om mad og drikke skal endvidere ses i lyset af, at deltagerne og deres arbejdsgivere afsætter hele arbejdsdage for at høre H1 reklamere for sine egne produkter, og at deltagerne derudover har omkostninger til transport. Hertil kommer, at maden og drikkevarerne på ingen måde var luksuriøs eller lignende, idet det bemærkes, at kuvertprisen for frokosten inkl. drikkevarer var 159 kr. i 2011, jf. H1s bilag A, pkt. 1.2.3. Med henvisning til Højesterets afgørelse i TfS.1990.160HR bemærkes det endvidere, at en kuvertpris på 159 kr. i 2011 svarer til 86 kr. i 1986.

Det er endvidere ikke fyldestgørende, når SKAT i sin udtalelse anfører, at deltagerne "inviteres personligt af selskabet eller selskabets businesspartnere og/eller via selskabets hjemmeside". Som anført i mit indlæg af 31. maj 2018 har H1's marketingsafdeling tillige annonceret præsentationsdagen i tidsskriftet Computerworld, på H1' s Facebook-side, ved Linkedin-opslag, på Twitter og i YouTube-indslag, ligesom H1' s [antal] medarbejdere er blevet opfordret til at dele, videresende og " like" annonceringen på de social medier.

Sammenfattende bemærker jeg, at der er over 1.000 deltagere på præsentationsdagen, at de afsætter en hel arbejdsdag for at deltage, og at deltagerne kommer for indlæggene, der præsenterer og perspektiverer H1's produkter og ydelser, og som har en samlet varighed på over 4 timer eksklusiv pauser. Præsentationsdagen har allerede som følge heraf karakter af reklame eller en aktivitet, der ligner reklame, og udgifterne til præsentationsdagen må på denne baggrund anses for omfattet af ligningslovens § 8, stk. 1."

Selskabets repræsentant har i skrivelse af 29. august 2018 anført følgende supplerende bemærkninger til SKATs afgørelse, (artikel "[…]" er vedlagt som bilag):

I relation til SKATs omtale af H1s prisuddeling på præsentationsdagen, som har været en del af arrangementet alle år fra 2010 til 2014, er der - som anført i mit brev af 31. maj 2014, side 10 - ikke tale om underholdning. Til illustration heraf henvises der til omtalen af prisuddelingen på bl.a. hjemmesiderne www.[...].dk og www.[...].dk, jf. de som bilag H og J fremlagte udskrifter fra hjemmesider, hvor følgende bl.a. fremgår:

[…]
***
I relation til SKATs omtale af programpunktet med [ekstern oplægsholder A] i 2011 som "underholdning", jf. SKATs afgørelse vedrørende 2011, henvises der til følgende link til en optagelse af programpunktet:

[…]

Punktet var således relateret til og forankret i et af H1s væsentligste produkter og kan på ingen måde betegnes som "underholdning".
Punktet illustrerer, at præsentationsdagen er udtryk for markedsføring af H1s produkter og ydelser. Med over 1.000 deltagere, som afsætter en hel arbejdsdag for at høre indlæg, der præsenterer og perspektiverer H1s produkter og ydelser, har præsentationsdagen karakter af reklame eller en aktivitet, der ligner reklame, og udgifterne til præsentationsdagen må på denne baggrund anses for omfattet af ligningslovens § 8, stk. 1."

Ved samme skrivelse har selskabet anført følgende om den del af arrangementet, som er selvangivet som repræsentation.

"I forbindelse med selvangivelsen for 2014 blev der ud fra fakturatekster mv. foretaget en gennemgang af bogførte fakturaer fra R1 med henblik på at udskille udgifter, som ikke vedrørte præsentationsdagen.
Ved gennemgangen blev det vurderet, at der var otte fakturaer på i alt 1.149.180 kr., som ikke vedrørte præsentationsdagen. De pågældende fakturaer blev herefter selvangivet som repræsentation. H1 blev efterfølgende i forbindelse med revisionen opmærksom på, at de pågældende fakturaer vedrørte præsentationsdagen, og at udgifterne skulle have været selvangivet med fuld fradragsret. Det er således en fejl, at dele af udgiften til præsentationsdagen i 2014 er selvangivet med begrænset fradragsret.
Fejlen skete og blev opdaget på et tidspunkt, hvor SKAT allerede havde truffet afgørelse vedrørende den skattemæssige behandling af præsentationsdagen i 2010. Fejlen blev ikke korrigeret, da SKAT - som af sin afgørelse vedrørende præsentationsdagen i 2010 - forventedes at ville tilbageføre en sådan korrektion. Det pågældende beløb indgik således i den samledes ansættelsesændring, der blev resultatet af SKATs revision af præsentationsdagen i 2014."

Skattestyrelsens udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling til sagens afgørelse
Skattestyrelsen har i udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling til sagens afgørelse anført følgende bemærkninger:

"Skattestyrelsen har noteret sig, at skatteankestyrelsen har indstillet, at der er tale om repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret i alle sagerne.

Skattestyrelsen har på dette grundlag ikke yderligere bemærkninger til kontorindstillingerne."

Selskabets bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling til sagens afgørelse
Selskabet har anført følgende bemærkninger Skatteankestyrelsens indstilling til sagens afgørelse:

"Det er ikke korrekt, når Skatteankestyrelsen i samtlige indstillinger anfører, at det følger af Højesterets afgørelse refereret i SKM2004.162.HR, at det påhviler borgeren at bevise, at "udgiften er fradragsberettiget". Følgende fremgår af Højesterets præmisser:

"Der kan imidlertid kun opnås fradrag for en befordring, der rent faktisk har fundet sted, og bevisbyrden herfor påhviler i overensstemmelse med, hvad der generelt gælder for skattemæssige fradrag - som udgangspunkt skatteyderen. Den, der anser sig berettiget til et befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C, må således i fornødent omfang kunne dokumentere eller i hvert fald sandsynliggøre, at befordring rent faktisk har fundet sted i det selvangivne omfang."

Som det fremgår af Højesterets præmisser, er det H1's bevisbyrde, at der har været afholdt præsentationsdage, og at de opgjorte udgifter er blevet afholdt. Selve fortolkningen af skattelovgivningen, herunder også sagens centrale spørgsmål om afgrænsningen mellem ligningslovens § 8, stk. 1 (reklame), og § 8, stk. 4 (repræsentation), må derimod bero på almindelige fortolkningsprincipper, således som disse anvendes af domstolene, herunder navnlig fortolkning af lovens ordlyd, forarbejder og praksis.

***

Det fremgår ikke af Skatteankestyrelsens indstilling, om og i givet fald hvilken betydning Skatteankestyrelsen har tillagt det, at H1's præsentationsdage ubestrideligt ikke er sammenlignelige med de eksempler på repræsentation, som fremgår af lovbemærkninger til ligningslovens § 8 (LFF1985-1986.1.51). I forhold til en beskrivelse af H1's præsentationsdage, som ikke er nærmere beskrevet i Skatteankestyrelsens indstilling, henviser jeg til mit indlæg af 31. maj 2018.

Det fremgår heller ikke af Skatteankestyrelsens indstilling, hvilken betydning Skatteankestyrelsen har tillagt det, at H1's præsentationsdage og de dermed forbundne udgifter var afholdt over for en ubestemt kreds af kunder og potentielle kunder, hvilket netop er det, som kendetegner reklameudgifter, jf. lovbemærkningerne. Skatteankestyrelsen har alene konstateret, at udgifterne var afholdt over for såvel kunder som potentielle kunder, hvilket dog i sig selv er en ændring i forhold til SKAT's afgørelse, hvor arrangementet blev fremstillet som værende for en lukket kreds af eksisterende kunder.

Skatteankestyrelsen har - selvom styrelsen ikke har forholdt sig til betydningen af disse væsentlige forhold - konkluderet, at H1's præsentationsdage "i sin helhed i det væsentligste har haft karakter af kommerciel gæstfrihed".

***

Skatteankestyrelsen har som begrundelse for sin konklusion "lagt vægt på, at deltagerne inviteres til en eventlignede begivenhed med fuld forplejning, faglige oplæg, oplæg fra kendte Personer, prisuddeling, underholdning og networking" (mine under stregninger).

Hertil bemærkes, at det forhold, at et arrangement er "eventlignende", ikke kan danne grundlag for en konklusion om, at udgifterne til arrangementet ikke er reklameudgifter. Der henvises til SKAT's juridiske vejledning, pkt. C.C.2.2.2.5.3 om "Fradrag for udgifter til reklamer", hvor det er anført, at "[u)dgifter til mindre traktementer, der afholdes i forbindelse med messer og udstillinger eller pressemøder, der har åben adgang for pressen eller andre interesserede kan ligeledes betragtes som reklameudgifter." Reklame er selvsagt ikke kun avisannoncer og tv­reklamer. Det kan også være en event, som den af H1 afholdte, hvor der var åben adgang for pressen.

I forhold til Skatteankestyrelsens omtale af "fuld forplejning" bemærkes det, at H1's præsentationsdage startede om morgenen og sluttede sen eftermiddag. Deltagerne blev derfor - og da de ikke kunne spise den frokost, som de sædvanligvis spiste på deres arbejde - tilbudt en stående frokost, hvorved man undgik at påføre deltagerne en udgift ved deltagelsen. Kuvertprisen for den tilbudte frokost inkl. drikkevarer udgjorde 159 kr. i 2011 og i samme størrelsesorden de øvrige år.

Der var herudover ved præsentationsdagenes start - af hensyn til dem, der kom langvejsfra - mulighed for et stykke morgenbrød med pålæg og/eller et stykke wienerbrød, ligesom der - for at ikke påføre deltagerne udgifter eller nødvendiggøre væskeindtag fra håndvaske på toiletterne - har været adgang til drikkevarer i løbet af dagen.

Der er endvidere nu enighed om, at forplejningen på ingen måde var luksuriøs, jf. Skatteankestyrelsens indstilling.

For så vidt angår Skatteankestyrelsens henvisning til, at der var 'faglige oplæg" bemærkes det, at tilstedeværelsen af 'faglige oplæg" ikke kan danne grundlag for en konklusion om, at de afholdte udgifter er repræsentation. Oplæggene, der var designet til at fremhæve kvaliteterne ved H1' s produkter og løsninger, og som varede over 4 timer eksklusiv pauser, viser tværtimod, at arrangementerne var reklame.

I forhold til henvisningen til "oplæg fra kendte personer" bemærkes det, at disse såkaldte "kendte personer" har været engageret på grund af deres faglige kvalifikationer. B var f.eks. - som følge af sine faglige kvalifikationer som journalist og ordstyrer - engageret som ordstyrer i 2010 i en faglig IT-debat, som havde til formål at vise behovet for og fordelene ved nogle af H1's løsninger. Endvidere var [ekstern oplægsholder A] engagereret i 2011 i sin egenskab af […]. […] G1 var i 2017 engageret for at illustrere mulighederne i H1's "[…]" - teknologi.

I relation til den ''prisuddeling", som Skatteankestyrelsen henviser til, bemærkes det, at der var tale om præmiering af de mest innovative virksomheder med henblik på at fremhæve fordelene ved innovative IT-løsninger, hvorved H1's produkter og løsninger blev markedsført med udgangspunkt i en konkret virksomhedsløsning.

I forhold til "underholdning og networking" bemærkes det, at der har været tale om tilbud, som siden 2011 har ligget efter præsentationsdagens afslutning.

***

I sin indstilling vedrørende præsentationsdagene i 2012-2013 har Skattankestyrelsen ukorrekt opgjort udgiften til forplejning pr. person til 117 EUR (870 DKK). Skatteankestyrelsens opgørelse af forplejningsudgiften baserer sig på en misforståelse af den af H1 fremlagte faktura fra Lokation 1 (bilag G).

Skatteankestyrelsens opgørelse er baseret på fakturaposterne "day meeting" (84,86 EUR), "networking reception menu" (15 EUR), "open bar" (14,27 EUR) og "soda" (3,24 EUR). Den største post (fakturaposten "day meeting" på 84,86 EUR) vedrører imidlertid mere og andet end forplejning. Hertil kommer, at rabatten på 50% vedrørende drikkevarer, der ligeledes fremgår af fakturaen, ikke er indregnet i Skatteankestyrelsens opgørelse.

Prisen for frokosten fremgår af fakturaposten "lunch buffet (Conference)" og udgør - som anført af H1 - 27,02 EUR, jf. fakturaens side 2. At der - som anført af Skatteankestyrelsen - kun er angivet et købt kvantum på 100 skyldes, at "lunch buffet" er inklusiv i "day meeting" - prisen, hvor der er købt 1.000 stk.

Det kan allerede på denne baggrund afvises, at prisen for forplejning pr. deltager var 117 EUR.

Det bemærkes endvidere, at prisen på forplejning under alle omstændigheder ikke er afgørende for, om et arrangement er reklame eller repræsentation. Man må - som det fremgår af lovbemærkningerne - se på " sammenkomsten og anledningen hertil', og det må således være karakteren af maden snarere end prisen, der skal inddrages i vurderingen. I den forbindelse er der - som anført - nu enighed om, at forplejningen ikke var luksuriøs.

***

Skatteankestyrelsen anfører i sine indledende generelle bemærkninger, at reklameudgifter tager sigte på at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket.

Dette forhold burde også have være inddraget i Skatteankestyrelsens konkrete vurdering, idet præsentationsdagene netop er et led i H1's overordnede brandingstrategi, der blandt andet har til formål at eksponere H1 som en innovativ og dynamisk virksomhed, der - til trods for sin i IT-sammenhæng lange historie - formår at tilpasse sig den nyeste udvikling.

Præsentationsdagene sikrer H1 massiv, positiv medieeksponering og er bl.a. som følge heraf H1's væsentligste markedsføringsaktivitet.

***

Ved afgørelsen af om udgifterne til H1's præsentationsdage er reklame- eller repræsentationsudgifter, må Skatterådets bindende svar refereret i SKM2015.361.SR tillægges betydning.

Det er således ikke korrekt, når Skatteankestyrelsen i sin indstilling anfører, at "forholdene i det bindende svar adskiller sig væsentligt fra nærværende sag, idet arrangementet og seminarerne ved det bindende svar er beskrevet som rent faglige". Følgende fremgår således af referatet af det bindende svar:

"Det er SKATs vurdering, at der også ved dette arrangement er tale om, at hovedvægten i arrangementet er lagt på det faglige indhold og derfor ikke primært har karakter af kommerciel gæstfrihed. Der er ved denne vurdering også henset til, at den i arrangementet indeholdende bespisning må anses for at være af begrænset omfang.... Det er derfor SKATs opfattelse, at der er tale om en fuld fradragsberettiget reklameudgift, jf ligningsloven § 8, stk., 1" (min understregning)

Arrangementet og seminarerne ved det bindende svar var - som anvendelsen af ordene "hovedvægten" og ''primært" viser - ikke "rent faglige", og Skatteankestyrelsens begrundelse for ikke at inddrage Skatterådets bindende svar kan allerede af denne grund afvises.

Med henvisning til Skatterådets bindende svar bemærkes det, at hovedvægten i H1's arrangement ubestrideligt var lagt på det faglige indhold, og at de eventuelt påståede ikke-faglige indslag i H1's arrangementer var af helt underordnet betydning og i øvrigt igennem årene gradvist udfaset.

***

Sammenfattende bemærkes det, at der i begrundelsen i Skatteankestyrelsens indstillinger er henvist til forhold, som ikke er egnede til at danne grundlag for en konklusion om, at der ikke er tale om reklame. Skatteankestyrelsen har endvidere set bort fra en række væsentlige forhold, der understøtter, at præsentationsdagene var udtryk for reklame."

Landsskatterettens afgørelse
Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettiget i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a (loven kan findes på www.retsinfo.dk). Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Fradrag for reklame- og repræsentationsudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 1 og stk. 4, forudsætter, at udgifterne er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Fradrag for udgifter til reklame kan herefter foretages efter ligningslovens § 8, stk. 1. Ifølge bestemmelsens forarbejder er det karakteristisk for reklameudgifter, at de normalt afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Reklameudgifter tager endvidere sigte på at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket.

Ifølge ligningslovens § 8, stk. 4, kan der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter til repræsentation med et beløb svarende til 25 % af de afholdte udgifter. Efter bestemmelsens forarbejder er fradrag betinget af, at udgifterne er afholdt for at få afsluttet forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser, og de må være afholdt over for personer, som ikke er knyttet til virksomheden som medarbejdere. Repræsentation har således karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser.

Landsskatteretten finder, at udgifterne til afholdelse af arrangementet kan fradrages som reklameudgifter jf. ligningslovens § 8, stk. 1. Landsskatteretten har lagt vægt på, at arrangementet er udbudt overfor en åben og bredere kreds af mulige deltagere, at arrangementet indeholder et mindre traktement, der ikke har karakter af egentlig bespisning, at hovedvægten i arrangementet er det faglige indhold jf. SKM2015.361.SR, og at indlæggene under arrangementet omfatter præsentation af H1s varer og ydelser. Det forhold, at der som et mindre element i arrangementet også er underholdning kan ikke føre til et andet resultat. Landsskatteretten finder derfor, at udgifterne er fuldt fradragsberettigede efter ligningslovens § 8, stk. 1, hvorefter den af SKAT foretagne forhøjelse nedsættes til kr. 0.