Dato for udgivelse
02 jul 2018 17:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 jul 2018 17:14
SKM-nummer
SKM2018.349.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1135011
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser
Emneord
Indsigelser – Retningslinjer for behandling
Resumé

Denne SKM erstatter SKM2014.571.SKAT om retningslinjer for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser. Der er alene tale om justering af retningslinjerne i forhold til den nye organisering i Skatteforvaltningen pr. 1. juli 2018.

Hjemmel

Skatteforvaltningslovens §§ 14, stk. 3, og 64, og bekendtgørelse nr. 804 af 20. juni 2018 § 1, stk. 2.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven og bekendtgørelse om varetagelsen af told- og skatteforvaltningens opgaver

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit A.A.10.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit G.A.2.2.5 

Redaktionelle noter

Denne erstatter SKM2014.571.SKAT

1. Retningslinjer for behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser

 I henhold til bemyndigelsen i skatteforvaltningslovens §§ 14, stk. 3 og 64, har skatteministeren ved bekendtgørelse nr. 804 af 20. juni 2018 § 1, stk. 2 bestemt, at Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, ikke kan påklages til Skatteministeriets departement.

Er der tale om klager over afgørelser og sagsbehandling, der kan medføre, at en afgørelse anses for ugyldig, er kompetencen henlagt til det almindelige klagesystem.

Som følge af den manglende klageadgang er der ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt fastsat retningslinjer, der indebærer, at indsigelser af den nævnte art kan behandles i Skatteforvaltningen. Disse retningslinjer har hidtil været fastsat i SKM2014.571.SKAT.

Ændringen af den organisatoriske struktur i SKAT pr. 1. juli 2018 nødvendiggør ændringer i retningslinjerne for behandling af indsigelser over behandlingen af spørgsmål, som ikke er afgørelser. Med virkning fra offentliggørelsen af denne meddelelse fastsættes derfor retningslinjer for Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser. Samtidig ophæves SKM2014.571.SKAT.

2. Retningslinjer

Retningslinjerne gælder for indsigelser over Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, og som ikke har betydning for en afgørelses gyldighed. Det gælder eksempelvis indsigelser over lang sagsbehandlingstid, mangelfuld vejledning eller en medarbejders adfærd.

Retningslinjerne gælder endvidere for indsigelser over Skatteforvaltningens eller en medarbejders videregivelser af oplysninger. Retningslinjerne gælder således for alle indsigelser over videregivelse af fortrolige oplysninger eller brud på tavshedspligten, uanset om videregivelsen er foregået efter anmodning, af egen drift, eller uden tilknytning til medarbejderens varetagelse af sit arbejde, uanset om oplysningerne er videregivet til en privat, en anden forvaltningsmyndighed, eller inden for Skatteforvaltningen, og uanset om de pågældende oplysninger indgår i en afgørelsessag eller ej.

3. Første behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens sagsbehandling mv.

 For at sikre at indsigelser over sagsbehandlingen mv. får en væsentlig ledelsesmæssig opmærksomhed, skal disse indsigelser behandles af direktøren eller en fagdirektør i den styrelse, hvor sagsbehandlingen har fundet sted. Det er i den forbindelse en ubetinget forudsætning, at der ved behandlingen af indsigelsen ikke medvirker medarbejdere, der har deltaget i behandlingen af den oprindelige sag.

 Det betyder, at indsigelser over Skatteforvaltningens sagsbehandling mv. behandles af:

  • Direktøren for den styrelse, som indsigelsen vedrører eller
  • Fagdirektøren for det område i en styrelse, som indsigelsen vedrører.

Hvis indsigelsen er behandlet af en fagdirektør, orienteres styrelsesdirektøren om svaret inden afsendelsen. Det svar, der fremkommer som resultat af første behandling, skal forsynes med en vejledning om, at klager efter anmodning har adgang til en anden og endelig behandling af indsigelsen, jf. nedenstående retningslinjer.

4. Anden behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens sagsbehandling mv.

 Er den, der har fået behandlet en indsigelse over Skatteforvaltningens sagsbehandling eller medarbejdere efter ovenstående retningslinjer, utilfreds med resultatet heraf, skal en sådan indsigelse efter klagers anmodning herom behandles af:

  • Skatteforvaltningens Borger- og retssikkerhedschef.

5. Indgivelse af indsigelser over Skatteforvaltningens sagsbehandling mv.

Indsigelser omfattet af ovenstående retningslinjer skal rettes til Administrations- og Servicestyrelsen. Enten pr. fysisk post til Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing eller via blanketten på hjemmesiden. Det gælder uanset hvilken styrelse indsigelsen vedrører.

Visiteringsfunktionen, som er placeret i Administrations- og Servicestyrelsen, sender en kvittering til klager med oplysning om, at indsigelsen er modtaget og videresendt til den person, der ifølge ovenstående retningslinjer er udpeget til at behandle indsigelsen.

I tilfælde af særskilt klage over sagsbehandling mv., der ikke er omfattet af disse retningslinjer, dvs. ved klage over sagsbehandling, der kan have betydning for afgørelsens gyldighed, skal klager vejledes om adgangen til at klage inden for det almindelige klagesystem.

6. Kvalitetssikring af behandlingen af indsigelser

Med henblik på at sikre den fornødne kvalitet, herunder ensartethed, i behandlingen af indsigelser følger Borger- og retssikkerhedschefen kvartalsvis op på indsigelser og svar herpå og drøfter status med styrelsesdirektørerne. Borger- og retssikkerhedschefen vil desuden afgive en årlig beretning om behandlingen af indsigelserne, som vil blive offentliggjort.