Dato for udgivelse
15 aug 2017 08:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 maj 2017 08:51
SKM-nummer
SKM2017.497.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
S-969-17
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, beslaglæggelse, bilimport, ibrugtaget, professionel, aktør, korttids, nummerplade
Resumé

Appellanten havde den 21. januar 2017 indført en bil til Danmark og kørt i den fra færgen med henblik på import uden forudgående at have underrettet SKAT herom. Appellantens selskab beskæftiger sig med køb og salg af biler, blandt andet biler købt i Tyskland. Appellanten og hans selskab var mistænkt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen og registreringsafgiftsloven.

SKAT havde beslaglagt bilen til sikkerhed for afgiftskrav, bøde og sagsomkostninger.

Appellanten forklarede, at bilen skulle hjemtages til lager med henblik på salg. Afgiften skulle berigtiges i forbindelse med salget og den manglende anmeldelse skyldes alene en misforståelse af reglerne.

Byretten godkendte beslaglæggelsen. Den fandt, at selskabet med rimelig grund er mistænkt for at ville overtræde registreringsafgiftsloven. Såvel ejer som fører, der begge er professionelle aktører, er hjemmehørende i Danmark. Bilen var indregistreret i Tyskland. Bilen var ibrugtaget på færdselslovens område, uden at dette forinden var anmeldt, hvorefter bilen er registreringspligtig i Danmark. Bilen var ikke forsynet med korttidsnummerplader, idet disse efter danske regler alene kan have en gyldighed på 7 dage. Beslaglæggelsen var ikke i strid med proportionalitetsprincippet.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse. Beslaglæggelse for at sikre unddragne afgiftskrav kan ske uanset om der er grund til at antage, at ejeren har haft til hensigt at unddrage sig afgift. Beslaglæggelse til sikkerhed for bøde og sagsomkostninger kræver at ejeren med rimelig grund er mistænkt for en strafbar handling. På det foreliggende grund fandt landsretten rimelig grund til at antage, at selskabet i hvert fald har gjort sig skyldig i overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 20, jf. § 2, stk. 1 og § 27, stk. 1.

Reference(r)

Toldlovens § 83

Retsplejelovens § 805

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit E.A.8.5.5.1

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T1 og T2

(v/Adv. Christian Falk Hansen, besk.)

Afsagt af Landsretsdommerne

Gunst Andersen, Bodil Dalgaard Hammer og Niels Fenger.

……………………………………………………………….

Byrettens dom af 21. marts 2016, sag nr. 1-446/2017

Beslaglæggelse

Anklager Anne Marie Fink var mødt for anklagemyndigheden.

T1, som er blevet indkaldt til retsmødet, var mødt.

Advokat Christian Falk Hansen var mødt som advokat for T2.

Der blev fremlagt anmodning af 22. januar 2017 om godkendelse af beslaglæggelse af Mercedes Benz, stelnummer ...21, tysk reg.nr. ...Q hos

T1

cpr.nr. XXX

Y1-adresse

Y2-by

Anklageren oplyste at beslaglæggelsen er foretaget den 21. januar 2017 kl. 20.53. T1 har den 21. januar 2017 i forlængelse af beslaglæggelsen anmodet om, at beslaglæggelsen blev forelagt for retten. Retten har modtaget sagen den 22. januar 2017 kl. 09.39.

Anklageren oplyste videre, at T1 er mistænkt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen og registreringsafgiftsloven, og redegjorde for sagen. Køretøjet er beslaglagt i medfør af Toldlovens § 83.

Advokat Christian Falk Hansen protesterede mod opretholdelsen af beslaglæggelsen og begærede bilen udleveret.

T1 forklarede, at han blev ansat den 12. december 2016 i T2. Der var nogen ændringer i bestyrelsen, og derfor skete der nogle fejl i forbindelse med lønudbetalingen, som blev styret af revisor. Han fik derfor først penge i januar. Firmaet beskæftiger sig med køb og salg af biler, blandt andet biler købt i Tyskland. Den omhandlede bil skulle hjemtages til Danmark, hvor den skulle toldsynes og derefter opbevares, indtil den skulle sælges. Han troede kun, at det var private, der skulle anmelde en bil, der kom til Danmark og det ikke gjaldt for professionelle. De fik rådgivning og bistand gennem selskabets revisor. Når bilen blev købt kunne det enten ske som et leasingsalg eller de kunne henvise til G1 med henblik på finansiering. Selskabet havde kontaktet forhandleren i Tyskland, og da enighed var opnået, blev der overført penge. Det var den tyske forhandler, der stod for at bestille plader. Han var ikke bekendt med, at man ikke kunne få plader med gyldighed under 9 dage. Det var på ingen måde intentionerne, at snyde for afgiften, idet denne ville blive betalt i forbindelse med, at bilen blev solgt.

Spørgsmålet blev procederet.

Retten optog sagen til afgørelse til den 28. februar 2017 kl. 8.30.

Anklageren anmodede om at kære af en afgørelse, der måtte gå anklagemyndigheden imod, ville blive tillagt opsættende virkning.

Advokat Christian Falk protesterede.

Sagen udsat.

Retten hævet.

Den 24. februar 2017 kl. 10.00 blev retten sat på Domhuset af retsassessor Lone Andersen.

Retsmødet var offentligt.

Ingen var mødt eller tilsagt.

Der fremlagdes mail af 23. februar 2017 fra advokat Christian Falk Hansen.

Dommerens afgørelse af sagen udsættes med henblik på anklagemyndighedens bemærkninger til advokat Christian Falk Hansens mail af 23. februar 2017.

Sagen udsat.

Retten hævet.

Den 21. marts 2017 kl. 08.30 blev retten sat på Domhuset af retsassessor Lone Andersen.

Ingen var mødt eller tilsagt.

Det tidligere fremlagte var til stede.

Der blev endvidere fremlagt mail 3. marts 2017 fra anklagemyndigheden og mail af 7. marts 2017 med bilag fra advokat Christian Falk Hansen.

Retten afsagde

K e n d e l s e:

Det lægges til grund, at T1, der pr. 12. december 2016 blev ansat i T2, den 21. januar 2017 var fører af en bil af mrk. Mercedes Benz, som han havde hentet i Tyskland for T2, der havde købt bilen. Da bilen blev standset ved Y3 var den påført røde tyske eksportnummerplader med udløb den 2. februar 2017, således at de var gyldige i 14 dage fra udstedelsen. Bilen var således et udenlandsk indregistreret køretøj, der tilhørte T2, der er hjemmehørende i Danmark. Ibrugtagningen var ikke forinden standsningen ved Y3 anmeldt overfor de danske skattemyndigheder. G2 har i en erklæring af 9. februar 2017 bekræftet, at der pr. 1. januar 2017 er lavet en samarbejdsaftale med T2 vedrørende toldsyn uden tidsbestilling. T2 driver efter det oplyste virksomhed med salg af biler, som selskabet blandt andet importerer fra Tyskland.

T1 har i retten forklaret, at bilen skulle hjemtages til lager med henblik på salg. Afgiften skulle berigtiges i forbindelse med salget og den manglende anmeldelse skyldes alene en misforståelse af reglerne.

Retten finder, at T2 under disse omstændigheder med rimelig grund er mistænkt for at ville overtræde registreringsafgiftsloven. Retten har navnlig lagt vægt på, at såvel ejer som fører, der begge er professionelle aktører, er hjemmehørende i Danmark, at bilen var indregistreret i Tyskland, og at bilen var ibrugtaget på færdselslovens område, uden at dette forinden var anmeldt, hvorefter bilen er registreringspligtig i Danmark. Retten har videre lagt vægt på, at bilen ikke var forsynet med korttidsnummerplader, idet disse efter danske regler alene kan have en gyldighed på 7dage.

Retten finder ikke at beslaglæggelsen er i strid med proportionalitetsprincippet i retsplejelovens § 805.

Betingelserne for at foretage beslaglæggelse i medfør af retsplejelovens§ 802, stk. 2, opfyldt.

Formålet med indgrebet ville være forspildt, hvis politiet havde afventet rettens kendelse, jf. retsplejelovens § 806, stk. 3.

D e r f o r  b e s t e m m e s:

Retten godkender, at SKAT har beslaglagt en Mercedes Benz, stelnummer ...21, reg.nr. ...Q til sikkerhed for afgiftskrav, bøde og sagsomkostninger.

Politiet må opretholde beslaglæggelsen.

Sagen sluttet.

Østre Landsrets dom af d. 23. maj 2017, sags nr. S-969-17

Sagens oplysninger og parternes påstand

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der fremlagdes udskrift af retsbogen fra Retten (1-446/20 I 7) med bilag, rettens fremsendelsesbrev af 6. april 2017, kæreskrifter med bilag af 4. april, 20. april og 2. maj 2017 fra advokat Christian Falk Hansen, kæresvarskrift med bilag af 10. april 2007 samt brev af 25. april 2017 fra SKAT.

T2 og T1 har kæret Rettenss kendelse af 21. marts 2017, hvorefter retten godkendte, at SKAT har beslaglagt en Mercedes Benz, stelnummer …21, reg.nr. …Q til sikkerhed for afgiftskrav, bøde og sagsomkostninger, og hvorefter SKAT må opretholde beslaglæggelsen.

T2 og T1 har gjort gældende, at kørslen ikke har været undergivet registrerings- og afgiftspligt. For det første gælder anmeldelsespligten efter § 15, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 om registrering af køretøjer (herefter registreringsbekendtgørelsen) ikke for den her foreliggende situation, hvor ibrugtagningen af en bil på færdselslovens område er sket med henblik på erhvervsmæssigt salg af bilen. For det andet er kørslen omfattet af samme bekendtgørelses § 20, hvorfor køretøjet også af denne grund falder uden for § 15, stk. 2. Selv hvis registreringsbekendtgørelsens regler måtte være overtrådt, er betingelserne for beslaglæggelse under alle omstændigheder ikke opfyldt, idet der ikke er begrundet mistanke om, at T2 og T1 har haft til hensigt at overtræde registreringsafgiftsloven. Endeligt gøres det gældende, at beslaglæggelsen er i strid med proportionalitetsprincippet i retsplejelovens § 805.

Anklagemyndigheden har heroverfor gjort gældende, at der indtrådte registrerings- og afgiftspligt i forbindelse med køretøjets ibrugtagning på færdselslovens område. Beslaglæggelsen af køretøjet til sikkerhed for afgiftskrav, bøde og sagsomkostninger bør derfor god­kendes og opretholdes som gjort af byretten. Anklagemyndigheden har herved gjort gældende, at registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 2, omhandler alle, der er registrerede med bopæl eller hjemsted her i landet, og at bekendtgørelsens § 20 alene angår tilfælde, hvor et udenlandsk registreret køretøj lovligt befinder sig i landet, men hvor der er behov for værkstedskørsel, vejhjælp m.v.

Efter votering afsagdes

K e n d e l s e;

Hvis et køretøjs ejer har bopæl eller hjemsted her i landet, skal køretøjet som udgangspunkt registreres her i landet og forsynes med nummerplader, inden det tages i brug på færdselslovens område, jf. lov om registrering af køretøjer § 2, stk. 1, og registreringsbekendtgørelsens § 3. Det bestemmes endvidere i registreringsafgiftslovens § 1, 1. pkt., at der skal svares afgift af motorkøretøjer, som skal registreres i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer.

Den i sagen omhandlede Mercedes blev den 21. januar 2017 indført til Danmark gennem Y3. Det fremgår af T1's forklaring for byretten og sagens oplysninger i øvrigt, at det var hensigten, at bilen skulle køres til toldsyn og derefter opbevares, indtil den skulle sælges.

Det i lov om registrering af køretøjer § 2 og registreringsbekendtgørelsens § 3 fastsatte krav om forudgående registrering af et køretøj gælder også, hvor køretøjet som i den fore­liggende sag importeres til og anvendes i Danmark med henblik på senere erhvervsmæssigt salg. Henset til formålet med registreringsbekendtgørelsens § 20 finder landsretten endvidere, at den i sagen foretagne kørsel ikke var omfattet af undtagelsen til registreringspligten efter denne bestemmelse. Endelig havde T2 ikke inden den 21. januar 2017 underrettet SKAT efter registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 2. T2 havde derfor ikke adgang til at anvende køretøjet uregistreret på færdselslovens område den 21. januar 2017.

Ved således at have taget den i sagen omhandlede Mercedes i brug på færdselslovens område uden forudgående registrering og afgiftsberigtigelse, er der rimelig grund til at antage, at T2 dels har tilsidesat registreringsbekendtgørelsen og lov om registrering af køretøjer § 2, dels har undladt at betale pligtig registreringsafgift.

Beslaglæggelsen er sket efter toldlovens § 83 til sikkerhed for afgifter, bøde og sagsomkostninger. Som fastslået i U 2012.1848/1 11 giver denne bestemmelse hjemmel til at beslaglægge varer med henblik på at sikre unddragne afgiftskrav, uanset om der er grund til at antage, at ejeren har haft til hensigt at unddrage sig afgift. Landsretten tiltræder på den baggrund, at beslaglæggelsen er foretaget til sikkerhed for afgiftskrav.

For så vidt angår sikkerhed for bøde og sagsomkostninger følger det af den nævnte højesteretsdom, at der alene kan ske beslaglæggelse efter toldlovens § 83, såfremt ejeren med rimelig grund er mistænkt for en strafbar handling. Efter lov om registrering af køretøjer § 20 straffes med bøde den, der overtræder registreringspligten i lovens § 2. stk. I, og efter registreringsbekendtgørelsen straffes med bøde ejeren af el køretøj, der efter bekendtgørelsens kapitel 2 og 4 skal være registreret i Køretøjsregisteret, hvis ejeren undlader at anmel­de køretøjet til registrering. Endvidere straffes efterregistreringsafgiftslovens § 27, stk. I, nr. 3, med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt anvender et afgiftspligtigt køretøj, som ikke er afgiftsberigtiget. Landsretten finder, at der på det foreliggende grundlag er rimelig grund til at antage, at T2 i hvert fald har gjort sig skyldig i overtrædelse af de to førstnævnte regelsæt.

Herefter, og idet landsretten tiltræder, at beslaglæggelsen ikke er i strid med proportionalitetsprincippet i retsplejelovens § 805, findes betingelserne for beslaglæggelse opfyldt.

Landsretten stadfæster på den baggrundbyrettens afgørelse.

T h i  b e s t e m m e s:

Byrettens kendelse stadfæstes.