Den kontrollerede transaktion, som skal prisfastsættes, skal først identificeres, fastlægges og beskrives i forhold til de fem sammenlignelighedsfaktorer, jf. gennemgangen heraf i afsnit C.D.11.3.

  • Kontraktvilkår
  • Funktions- og risikoanalyse
  • Produktets eller ydelsens egenskaber
  • Økonomiske omstændigheder og markedsmæssige betingelser
  • Forretningsstrategier.

Alle direkte og indirekte involverede parter i den kontrollerede transaktion skal identificeres, og parternes funktioner, bidrag, rettigheder, pligter, fordele og ulemper samt risiko i forhold til den kontrollerede transaktion, skal afdækkes.

De forbundne parters udgifter, indtægter og forventede resultat ved transaktionen eller aktiviteten skal i denne fase af sammenlignelighedsanalysen identificeres og opgøres.

Er den kontrollerede transaktion direkte eller indirekte knyttet sammen med andre transaktioner, herunder også ikke-kontrollerede transaktioner, så skal betydningen heraf i forhold til sammenlignelighed afklares.

Nogle gange kan en transaktion bedst analyseres og prisfastsættes for sig selv. Eksempelvis når der er tale om en enkeltstående overdragelse af et aktiv.

Andre gange kan en transaktion bedst analyseres og prisfastsættes, hvis transaktionen opdeles i to eller flere dele. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvor flere varer og ydelser overdrages i samme transaktion.

Endeligt kan der også være situationer, hvor to eller flere transaktioner bedst kan analyseres og prisfastsættes samlet. Det kan eksempelvis være tilfældet i forbindelse med visse typer af CCA'er, jf. afsnit C.D.11.9, eller hvis der et tale om flere overdragelser af de samme produkter eller ydelser mellem de samme parter og under sammenlignelige omstændigheder.

En samlet analyse og prisfastsættelse af flere transaktioner kan også være bedst, hvor en kæde af transaktioner, der er tæt forbundne, gennemføres ved flere på hinanden følgende transaktioner. I TPG 3.9 - 3.12 gives en række eksempler på sådanne sammenhængende transaktioner:

  • Langtidskontrakter for levering af råvarer og serviceydelser
  • Rettigheder til udnyttelse af immaterielle aktiver
  • Prisfastsættelse af produkter/transaktioner, der er knyttet til hinanden, når det er vanskeligt at fastsætte prisen for hvert enkelt produkt eller transaktion
  • Licens til produktions knowhow og levering af vitale komponenter til en forbunden producent.

Sammenhængende transaktioner ses også i forbindelsen med omstruktureringer i koncerner, hvor funktioner, aktiver og risici flyttes fra et koncernselskab til et andet koncernselskab i flere på hinanden følgende transaktioner over en kortere årrække, hvor de enkelte transaktioner er forbundne trin i en samlet omstruktureringsplan.

Endeligt kan det også forekomme, at de koncerninterne transaktioner er fragmenterede/opdelt på en sådan måde mellem de forbundne parter, at lignende transaktioner ikke kan findes  mellem uafhængige parter, og at de fragmenterede transaktioner derfor må vurderes samlet for at finde sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter.

Ved vurderingen af, om en konkret kontrolleret transaktion bedst kan analyseres og prisfastsættes for sig selv, bedst kan analyseres og prisfastsættes hvis den opdeles i to eller flere dele, eller bedst kan vurderes sammen med andre kontrollerede transaktioner, skal muligheden for at finde sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter tages i betragtning.

Se også

TPG kap. I om funktions- og risikoanalysen og fastlæggelsen af den faktiske transaktion.

TPG kap. II om transfer pricing-metoderne.

TPG kap. III om sammenlignelighedsanalysen, særligt TPG 3.8 - 3.12.