Indhold

Dette afsnit handler om de fælles regler for proviantering af fly og skibe.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Hvad er omfattet af de fælles regler?

Formål og lovgrundlag

Formål

Reglerne har til formål:

 • At regulere mængden af told- og afgiftsfri varer, der kan provianteres med til salg til passagerer på skibe og fly i udenrigsfart og til salg i told- og afgiftsfri butikker i toldlufthavne.
 • At fastsætte mængden af told- og afgiftsfri varer, der kan provianteres med til besætningens eller passagernes forbrug om bord på skibe og fly.

Ved proviantering med told- og afgiftsfri varer forstås varer til brug for forplejning og salg ombord på skibe og fly med endeligt bestemmelses-, anløbs- eller landingssted uden for EU's toldområde. Det kan være:

 • Uberigtigede varer
 • varer fra provianteringsvirksomheder
 • varer, for hvilke der kræves afgiftsgodtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter.

Ved told- og afgiftsfri varer forstås varer fritaget for told, moms og eventuelle punktafgifter.

Proviantering kræver en tilladelse fra Toldstyrelsen.

Lovgrundlag

Reglerne om proviantering findes i TDL § 58-60 og i TBEK § 85-96.

Reglerne om proviantering af passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og Norge findes i Overenskomst om proviantering af passagerfartøjer i trafik mellem havne i Danmark, Finland, Norge og Sverige af 1968.

Hvad er omfattet af de fælles regler?

Hvis det endelige bestemmelsessted er et anløbssted eller en landingsplads inden for EU's toldområde, men uden for det danske toldområde, kan der kun provianteres med told- og afgiftsfri varer til forbrug om bord, samt med ikke beskattede punktafgiftspligtige varer til salg i beskattet stand til passagerer om bord. Varer til forbrug om bord omfatter kun varer, der umiddelbart kan forbruges om bord. Se TBEK § 85, stk. 2 og § 90, stk. 2.

Proviantering kræver en tilladelse fra Toldstyrelsen. Tilladelse gives enten som en stående tilladelse eller i hvert enkelt tilfælde. Se TBEK § 85, stk. 4.

Toldstyrelsen kan nægte eller tilbagekalde en provianteringstilladelse, hvis ejeren, føreren eller de ansatte på flyet eller skibet ikke overholder vilkårene i tilladelsen. Se TBEK § 90, stk. 2.

Proviantangivelsen skal indeholde oplysning om skibets eller flyets data herunder:

 • art
 • navn eller nummer
 • hjemsted.

Desuden skal proviantangivelsen indeholde oplysninger om:

 • rejsens mål
 • rejsens varighed
 • antallet af besætningsmedlemmer
 • antallet af passagerer
 • leverandørens navn
 • specificerede oplysninger om den ønskede proviant
 • oplysning om, at provianten er til forbrug om bord eller til salg til passagerer.

Se afsnit F.A.21 Toldoplag og TBEK § 92, stk. 1 og 2 om reglerne ved fraførsel af told- afgiftsfri varer fra provianteringsvirksomheder.

Skibets og flyets fører eller en befuldmægtiget skal kvittere for den modtagne proviant. Se TBEK § 93.

Føreren eller ejeren af flyet eller skibet hæfter for told og afgifter af de varer, der er provianteret i told- og afgiftsfri stand, når disse ikke er at finde ved Toldstyrelsens eftersyn, hvis:

 • Varerne ikke er håndteret i overensstemmelse med bestemmelserne i TBEK kapitel 5.
 • Det skønnes, at varerne ikke er håndteret på en betryggende måde. Det vil sige, om varerne bliver opbevaret i særlige rum eller i et særligt lukke af grunde, som ikke skyldes varens beskaffenhed, eller er begrundet i hændeligt uheld eller force majeure.

Toldstyrelsen ansætter told og afgifter, der omfattes af hæftelsen efter et skøn. Se TBEK § 91, stk. 1 og 2.