Når en bevilling anvendes, skelnes der mellem to forskellige involverede parter:

  • Bevillingshaveren
  • Den person, der er ansvarlig for proceduren.

Bevillingshaveren er den person, til hvem bevillingen er udstedt.

Den person, der er ansvarlig for proceduren, er

  • Den person, som indgiver toldangivelsen, eller på hvis vegne den pågældende angivelse indgives, eller
  • Den person, som de pågældende rettigheder og forpligtelser vedrørende en toldprocedure er overført til.

Se EUTK art. 5, nr. 35).

Som hovedregel vil der på tidspunktet for en vares angivelse til en særlig procedure være sammenfald mellem bevillingshaver og den person, der er ansvarlig for proceduren. Fx vil en bevillingshaver, der har modtaget bevilling til proceduren for aktiv forædling, også være den person, som henfører varer under proceduren ved indgivelse af en toldangivelse.

Som undtagelse herfra er der stort set aldrig sammenfald mellem disse to personer, når der er tale om offentligt toldoplag type I. Se nærmere herom i afsnit F.A.21.2.

Rettigheder og forpligtelser der kan overdrages

De rettigheder og forpligtelser, der helt eller delvist kan overdrages, er de rettigheder og forpligtelser, som er fastsat for den pågældende vare i den bevilling, som er anvendt ved varens henførsel under den særlige procedure.

Som udgangspunkt er det den virksomhed, der overdrager rettigheder og forpligtelser, som i samarbejde med modtageren (erhververen) beslutter, hvilke rettigheder og forpligtelser, der ønskes overdraget.

Ved en fuld overdragelse af rettigheder og forpligtelser overgår det fulde ansvar i henhold til toldlovgivningen for de pågældende varer til den person, der modtager varerne. Dvs. at denne person også skal stille sikkerhed for den potentielle toldskyld for varerne og indsende afslutningsopgørelse, hvis dette er relevant for den pågældende særlige procedure.

Ved en delvis overdragelse af rettigheder og forpligtelser vil det som hovedregel være den oprindelige ansvarlige for proceduren (bevillingshaveren), der fortsat er ansvarlig for sikkerhedsstillelse og eventuel afslutningsopgørelse mv. for de overdragne varer.

Toldmyndigheden har ret til helt eller delvist at afvise den ansøgte overdragelse, hvis toldmyndigheden vurderer, at modtageren ikke opfylder de for den pågældende procedure fastlagte betingelser. Se GF art. 266.

Tilladelse til overdragelse

Den person, der er ansvarlig for proceduren, kan efter ansøgning få tilladelse til, at de rettigheder og forpligtelser, som denne person har med hensyn til varer, der er henført under en særlig procedure, helt eller delvis overdrages til en anden person. Det er et krav, at denne anden person opfylder de for den pågældende procedure fastlagte betingelser. Se EUTK art. 218.

Det er en forudsætning for, at der kan ske en overdragelse af rettigheder og forpligtelser, at toldmyndigheden har givet tilladelse hertil.

Tilladelse til den person, der er ansvarlig for proceduren, kan fx gives som

  1. en integreret del af den bevilling, der anvendes ved varernes henførsel under den særlige procedure,
  2. en generel tilladelse til overdragelse af rettigheder og forpligtelser for varer, der er eller vil blive henført under en særlig procedure,
  3. en konkret tilladelse til overdragelse af rettigheder og forpligtelser for specifikke varer, der allerede er henført under en særlig procedure.

En tilladelse som nævnt under b) og c) kan gives til en bevillingshaver, der ønsker tilladelse til at overdrage varer, som henføres under en toldprocedure i henhold til bevillingen. Tilladelsen kan også gives til en person, der får overført rettigheder og forpligtelser vedrørende en særlig procedure og som ønsker at overføre disse rettigheder og forpligtelser videre til en ny person, der kan opfylde betingelserne herfor.

Der kan gives tilladelse til at overdrage rettigheder og forpligtelser for varer

  • til modtagere, som toldmyndighederne har godkendt i forbindelse med den konkrete tilladelse til overdragelse,
  • til modtagere, som har opnået en generel godkendelse fra toldmyndighederne, hvoraf fremgår, at modtageren opfylder de for den pågældende procedure fastlagte betingelser.

Toldmyndigheden fastsætter betingelserne for overdragelsen i tilladelsen. Se GF art. 266.

Godkendelse af den person der får overdraget rettigheder og forpligtelser for varer

Det kræves ikke, at den person, der får overdraget rettigheder og forpligtelser for et bestemt vareparti, skal have en selvstændig bevilling til den særlige procedure.

Toldmyndigheden skal i forbindelse med en ansøgning om overdragelse vurdere, hvorvidt den person, der skal have overdraget rettigheder og forpligtelser, kan opfylde betingelserne for den pågældende særlige procedure.

Godkendelse af denne person kan fremgå direkte af den tilladelse til overdragelse, som gives til den person, der ønsker at overdrage rettigheder og forpligtelser.

Toldmyndigheden kan efter en konkret vurdering give en person, der ønsker at få overdraget rettigheder og forpligtelser for varer under en særlig procedure, en generel godkendelse, som kan anvendes ved modtagelse af varer fra forskellige bevillingshavere/virksomheder.

Eksempler på overdragelse

En bevillingshaver importerer varer under proceduren for særligt anvendelsesformål, men agter ikke selv at anvende varerne til formålet (se afsnit F.A.24). I stedet videresælger bevillingshaveren varerne til en virksomhed, der anvender varerne i overensstemmelse med bevillingens bestemmelser. Bevillingshaveren kan enten få tilladelse til en fuld overdragelse af rettigheder og forpligtelser, hvorved det fulde ansvar overgår til anvendelsesvirksomheden, eller der kan gives tilladelse til en delvis overdragelse, hvor det fx fortsat er bevillingshaveren, der stiller sikkerhed for den potentielle toldskyld.

En bevillingshaver, der har bevilling til aktiv forædling EX/IM (se afsnit F.A.25.8), overdrager rettigheden til den efterfølgende import af varer under proceduren til en anden virksomhed. Her er der alene tale om en delvis overdragelse af rettigheder og forpligtelser.

En bevillingshaver, der har bevilling til passiv forædling (Se afsnit F.A.26), overdrager rettigheden til at importere de forædlede produkter under proceduren til en anden virksomhed. Her er der alene tale om en delvis overdragelse af rettigheder og forpligtelser.

Bemærk

Tilladelse til overdragelse af rettigheder og forpligtelser benævnes i EU ofte ved forkortelsen TORO, som er den engelske forkortelse for Transfer of Rights and Obligations.