Dato for udgivelse
25 Jan 2005 13:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21. december 2004
SKM-nummer
SKM2005.39.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, B-1624-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift + Momsgrundlag
Emneord
Afgiftsgrundlag, ydelser, gratis, reklameværdi
Resumé

Afgiftsgrundlaget for en it-virksomhed, der leverede hjemmesideydelser til en række almenvelgørende organisationer og foreninger imod reklameydelser fra disse organisationer og foreninger i form af links og referencer til it-virksomhedens navn og produkter på deres hjemmesider, var med rette af afgiftsmyndighederne fastsat til det beløb, som it-virksomheden selv havde værdiansat sine ydelser til i sin bogføring og i sit årsregnskab (dissens).

Reference(r)

Momsloven § 27, stk. 1, 1.pkt.
Momsloven § 28, stk. 2, 1. pkt.
6. momsdirektiv artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a

Henvisning

Momsvejledningen 2005 - 1 G.2.2

Parter

H1 A/S
(advokat Kristian Tokkesdal)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat David Auken).

Afsagt af landsdommerne

Lisbeth Parbo, Eva Staal og Henrik Twilhøj

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, H1 A/S, har leveret tjenesteydelser mod vederlag omfattet af momslovens § 27, stk. 1, ved at levere edb-software til en række organisationer og foreninger uden at modtage betaling herfor i perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000, og om størrelsen af det eventuelle momstilsvar.

Den 7. april 2003 afsagde Landsskatteretten kendelse i sagen, og kendelsens sagsfremstilling og Landsskatterettens begrundelse er sålydende:

"Klagen vedrører ToldSkats afgørelse om forhøjelse af momstilsvaret for H1 A/S med 378.950 kr. for perioden fra 1. oktober 1999 til 30. september 2000.

Sagen har været forhandlet med selskabets repræsentanter.

Det fremgår, at H1 A/S (herefter selskabet) er en IT-virksomhed, der producerer og sælger content management software til opbygning og styring af roternet, intranet og extranet. Selskabets produkter markedsføres under navnet H1.web. Selskabet ejes af H2 samt 3 medarbejdere.

Det er oplyst, at selskabet bl.a. indgik kontrakter med forskellige organisationer og foreninger om levering af gratis ydelser og ydelser til reducerede priser. Som eksempel herpå er fremlagt kopi af aftale indgået mellem selskabet og G1, hvoraf bl.a. fremgår:

"...

1.0-Baggrund

1.1. - G1's interesse

G1's interesse i at indgå nærværende aftale er at opnå reducerede omkostninger, herunder ved at modtage gratis ydelser og ydelser til reducerede priser i henhold til nærværende aftale.

1.2. - H1s interesse

H1s interesse i at indgå nærværende aftale er overfor omverdenen at kunne henvise til samarbejdet med G1 for derved at fremstå positivt overfor kunder og potentielle kunder.

1.3. - Begge parters interesser

G1 og H1 anerkender gensidigt vigtigheden af, at henholdsvis G1's og H1's omdømme og image ikke påvirkes negativt af samarbejdet.

2.0 - H1's ydelser til G1

2.1 - Standard H1.web licenser

Ved indgåelsen af nærværende aftale opnår G1 fra H1 ret til gratis brug, levering og installation af enhver form for standard H1.web licenser, som G1 har brug for til opbygning af G1's (incl. G1-organisationer, -foreninger o.l.) hjemmesider, herunder ydelser nævnt i H1's vejledende licensprisliste, der som bilag 1 vedlægges nærværende aftale, samt samtlige H1's fremtidige standardlicenser. Aftalen omfatter således også standard H1.web version 2.1. og senere nye udgaver.

2.2. - Antal sider

Endvidere medfølger uden beregning for G1 retten til at oprette et ubegrænset antal sider.

2.3. - Manualer

G1 modtager uden beregning 2 fulde manualsæt på papir. Ved opdatering af H1.web til nye versioner leveres manualer i elektronisk format.

( ... )

2.10.2.

For alle ydelser fra H1 til G1, der ikke er gratisydelser, skal G1 dog modtage en rabat på minimum 15%, dog således at der for konsulenttimer kun gives rabat for indtil 100 timer pr. aftaleår.

( ... )

3.0 - H1's henvisning til samarbejdet med G1

3.1 - G1 som referencevirksomhed

H1 kan benytte G1 som referencevirksomhed på H1.web, herunder således, at G1 står til rådighed ved kundehenvendelser og eventuelle besøg efter aftale.

3.2. - Markedsføring i øvrigt

Ved forudgående skriftlig godkendelse fra G1's side af alt materiale kan H1 endvidere fra G1 opnå ret til at lade G1's navn indgå i H1's website samt almindelige markedsføring, herunder som kundecase ved annoncering (eksempelvis "derfor valgte G1 H1.web." og lignende).

3.3. - Evt, angivelse af H1 som sponsor

Ved anmodning fra H1's side skal det af G1's hjemmeside fremgå, at H1 har sponsoreret licenserne, nemlig ved at logoet "powered by H1. web" eller lignende placeres med småt på et passende sted, godkendt af G1.

3.4. - Pressemeddelelse

Ved denne aftales indgåelse kan H1 og G1 udarbejde en fælles pressemeddelelse om parternes samarbejde.

3.5. - Udtømmende rettigheder

Ovenstående beskrivelse af rettigheder for H1 er udtømmende, medmindre G1 forudgående skriftligt tiltræder andet.

3.6. - Ikke-ekslusivitet

H1 er bekendt med, at H1's rettigheder i henhold til nærværende aftale ikke er eksklusive for H1.

..."

Der er fremlagt kopi af bogføringskonto, hvoraf fremgår, at selskabet bogførte disse ydelser til en værdi på 1.515.800 kr. Selskabet har overfor ToldSkat oplyst, at de bogførte beløb, er den pris, de normalt ville have faktureret ydelserne til. Det fremgår af selskabets årsregnskab, at det i 1999/2000 fremgår, at der i bruttoresultatet indgik en sponsorindtægt på 1.515.800 kr.

Selskabets repræsentanter har forklaret, at selskabet i forbindelse med leveringen af de omtalte systemer også underviste købervirksomhedens medarbejdere i anvendelse af systemet. Dette indebar, at virksomheden efter leveringen af systemet selv kunne styre og videreudvikle hjemmesiden. Selskabet foretog ikke efterfølgende drift af hjemmeside m.m. Det er videre forklaret, at indenfor den branche, som selskabet befinder sig i, er det vigtigt at have gode referencer. Dette er afgørende for selskabets fremtidige indtjening. Der kan være tale om person- eller selskabsrelaterede referencer. Som eksempel har repræsentanterne nævnt selskabets arbejde for G2. I dette netværk er en del af fremtidens ledere, hvorfor det er givtigt at have en god reference hertil. Selskabets repræsentanter har videre forklaret, at der for selskabet er en fordel i at udarbejde hjemmesider for andre virksomheder m.fl. Det er vigtigt for selskabet at kunne fremvise egne produkter, hvilket kan ske ved at udarbejde hjemmesider til andre virksomheder, herunder foreninger og velgørende organisationer. Servicering af visse kunder kan give prestige i branchen.

Vedrørende de indgåede aftaler har selskabets repræsentanter forklaret, at selskabet kan henvise til den pågældende virksomheds navn, og at selskabets navn ofte fremgår af den pågældende virksomheds hjemmeside, indtil virksomheden selv vælger at fjerne navnet fra siden. Ved f.eks. samarbejdet med G1 er der begrænsninger på, hvordan selskabet må henvise hertil. Selskabet kan således ikke henvise til samarbejdet med G1 i enhver sammenhæng.

Vedrørende posteringen på årsregnskabet har selskabets repræsentanter forklaret, at selskabet måles på omsætning og på markedsandele. Det gør alle virksomheder indenfor IT-branchen. Ved årets afslutning valgte man at bruge bruttoværdien af de ydelser, man havde leveret, for at få en højere omsætning. Bruttoværdien var ikke udtryk for den reelle værdi, idet referencen ikke udgjorde en økonomisk værdi.

Der er fremlagt udskrift over sponsorater, hvoraf fremgår, at selskabet havde følgende indtægter:

G1

906.100 kr.

G2

59.900 kr.

G3.dk

59.900 kr.

G4.dk

36.300 kr.

G5.com

25.600 kr.

G6.dk

59.900 kr.

G7.dk

48.100 kr.

G8.dk

59.900 kr.

G9.dk

48.100 kr.

G10.dk

59.900 kr.

G11.dk

85.300 kr.

G12.dk

19.700 kr.

G13 seminar

    47.100 kr.

 

1.515.800 kr.

Selskabets repræsentanter har vedrørende www.G11.dk bemærket, at projektet aldrig blev ført ud i livet, og at sitet ikke havde eksisteret i mere end et par uger.

Vedrørende G4.dk, G5.com, www.G6.dk, og www.G12.dk har selskabets repræsentanter oplyst, at disse websites aldrig blev til noget.

Landsskatteretten udtaler

Efter momslovens § 4, stk. 1, betales der afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Efter momslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., er afgiftsgrundlaget ved levering af varer og ydelser vederlaget, heri ikke indbefattet afgiften efter denne lov.

Efter momslovens § 28, stk. 2, 1. pkt., er afgiftsgrundlaget for varer og ydelser, der helt eller delvis leveres mod anden betaling end penge (byttehandel), virksomhedens almindelige pris ved levering af den pågældende vare eller ydelse.

Efter 6. momsdirektiv artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a, udgør beskatningsgrundlaget ved levering af goder og tjenesteydelser, bortset fra de under litra b), c) og d), omhandlede, den samlede modværdi, som leverandøren eller tjenesteyderen modtager eller vil modtage af køberen, aftageren eller tredjemand for de pågældende transaktioner, herunder tilskud, der er direkte forbundet med transaktionernes pris.

Landsskatteretten finder, at de virksomheder og organisationer, som selskabet har leveret EDB-ydelser til mod intet eller nedsat pengevederlag som hel eller delvis modydelse, har leveret ydelser til selskabet, der må karakteriseres som reklameydelser. Landsskatteretten finder endvidere, at der er en direkte sammenhæng mellem selskabets levering af ydelser og de af selskabet modtagne reklameydelser. Retten har herved bl.a. henset til den fremlagte kontrakt indgået med G1, at selskabet kan henvise til de pågældende virksomheders og organisationers navne, og at selskabets navn i et vist omfang fremgår af de pågældende virksomheder og organisationers hjemmesider.

Af EF-Domstolens dom i Argos Distributors Ltd præmis 16 og 17 fremgår følgende:

"16. Ifølge Domstolens faste praksis er beskatningsgrundlaget ved levering af goder og tjenesteydelser den modværdi, der faktisk modtages. Modværdien er derfor den subjektive værdi, dvs. det beløb, der faktisk modtages i det konkrete tilfælde, og ikke en værdi, der ansættes efter objektive kriteriet (jf. dom af 5.2.1981, sag 154/80, Cooeperatieve Aardapelenbewaarplaats, Sml. S 445, af 23.11.1988, sag 230/87, Naturally Yours Cosmetics, Sml. s. 6365, af 27.3.1990, sag C-126/88, Boots Company, Sml. I, s. 1235, og af 5.5.1994, sag C38/93, Glawe, Sml. I, s. 1679).

17. Efter denne retspraksis skal modværdien endvidere når den ikke er et vederlag i penge kunne opgøres i penge (jf. ovennævnte domme i sagerne Cooeperatieve Aardappelenbewaarplaats og Naturally Yours Cosmetics)."

Landsskatteretten finder, at vederlaget for de leverede reklameydelser efter momslovens § 27, stk. 1, på det foreliggende grundlag må fastsættes til den af selskabet opgjorte værdi i henhold til årsregnskabet for 1999/2000, dvs. 1.515.800 kr. Momsen heraf udgør 378.950 kr. Retten bemærker, at selskabet har medtaget værdien af reklameydelserne til normalprisen i selskabets bruttoomsætning, hvorfor dette beløb efter rettens opfattelse udgør den samlede modværdi som selskabet har modtaget jf. 6. momsdirektivs artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a.

Landsskatteretten bemærker, at allerede fordi den ovenfor opgjorte modværdi må antages at svare til selskabets almindelige salgspris, er det ikke nødvendigt at tage stilling til repræsentantens anbringende vedrørende momslovens § 28, stk. 2.

Den pågældende afgørelse stadfæstes derfor.

..."

Påstande

Under denne sag, der er anlagt den 4. juli 2003, har sagsøgeren nedlagt endelig påstand om principalt, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgerens momstilsvar for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000 nedsættes med 364.275 kr. Subsidiært har sagsøgeren påstået sagsøgte dømt at anerkende, at sagsøgerens momstilsvar for samme periode nedsættes med et mindre beløb end 364.275 kr. og mest subsidiært, at sagsøgte skal anerkende, at sagsøgerens momstilsvar for perioden hjemvises til fornyet behandling.

Sagsøgte har principalt nedlagt påstand om frifindelse og har subsidiært tilsluttet sig sagsøgerens påstand om hjemvisning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagens oplysninger, at sagsøgeren af ToldSkat er blevet pålagt at betale salgsmoms af leverancer til 13 organisationer/foreninger. Afgiftsgrundlaget er beregnet til 1.515.800 kr. på grundlag af oplysninger i sagsøgerens regnskab for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Der er et skriftligt aftalegrundlag med 7 af organisationerne/foreningerne. For så vidt angår 5 af organisationerne/foreningerne er aftalegrundlaget stort set identisk med aftalen refereret i Landsskatterettens kendelse mellem sagsøgeren og G1, mens sponsoraftalerne med G10 og G13-seminar har i det væsentlige samme indhold bortset fra den oplyste normalpris for sagsøgerens ydelser. Aftalen med G10 har følgende ordlyd:

"...

1. Baggrund

G10 - Foreningen G10 - er en selvstændig sektion i ... for 12-35 årige med gigt. Foreningen tæller p.t. ca. 270 medlemmer og ca. 130 støttemedlemmer. G10 oplyser om og forbedrer vilkårene for unge ... i uddannelse, arbejde, fritid, kultur og samfundet i almindelighed.

2.Aftalens indhold

Modtageren har af sponsoren fået stillet et website til rådighed med følgende moduler: contact, gatekeeper, headlines, html, language, multimedia, search, users og dbPublish. Normal pris for disse ydelser er kr. 54.000.

Websitet hostes på en af sponsorens egne servere. Normalpris for denne ydelse er ca. 12.000 kr. for et år.

Ovenstående ydelser er gratis for modtageren af sponsoratet.

3.Aftalens ikrafttræden og fornyelse

Dette sponsorat løber fra det underskrives og et år frem, hvorefter sponsoratet tages op til vurdering.

4.Brug af referencer

Det skal klart fremgå af websitet, at der er tale om et sponsorat. Når modtager i pressesammenhænge nævner eller henviser til websitet skal sponsorens navn klart fremgå. Ligeledes må sponsoren gøre brug af modtagerens navn, logo og website i sponsorens generelle markedsføring.

Konkret betyder det at modtageren sætter sponsorens logo på websitet samt eksponerer sponsoren i medlemsbladet G10 og ... medlemsblad samt ...magasinet, når der fortælles om modtagerens initiativer på nettet.

5.Drift og vedligehold

Sponsoren påtager sig intet økonomisk ansvar for uregelmæssig drift på hostingserveren.

..."

Priserne i afsnit 2 i aftalen med G13-seminar var 42.200 kr. og ca. 12.000 kr.

I selskabets årsregnskab for 1999/2000 er det i årsberetningen om selskabets aktiviteter i regnskabsåret oplyst, at

"H1 A/S producerer og sælger content management software til opbygning og styring af roternet, intranet og extranet. Selskabets produkter markedsføres under navnet H1.web.

Der er i regnskabsåret blevet anvendt betydelige ressourcer på udvikling af tredje generation af H1.web. Ligeledes er der investeret i etablering og udvidelse af afsætningskanaler samt markedsføring af H1.web som brand.

..."

I afsnittet om årets resultat er det oplyst, at årets resultat, et underskud på 11.312.000 kr., er utilfredsstillende, men set i lyset af den foretagne investering i udvikling af software og markedsudvikling må resultatet dog betragtes som acceptabelt, da disse har været et led i selskabets forretningsstrategi.

Resultatopgørelsen for året er i regnskabet angivet således:

Resultatopgørelse for året 1. oktober til 30. september

 

Note

1999/2000

1998/99

     

tkr.

Bruttoresultat

 

14.569.566

9.754

Personaleudgifter

1

-12.538.189

-5.041

Udviklingsomkostninger

 

-5.236.000

-3.416

Salgs- og distributionsomkostninger

 

-3.693.195

-874

Administrationsomkostninger

 

-4.442.455

-1.933

Resultat før finansielle poster

 

-11.340.273

-1.510

Finansielle indtægter

 

173.986

0

Finansielle udgifter

 

-145.596

-99

Resultat før skat

 

-11.311.883

-1.609

Skat af årets resultat

2

0

0

Årets RESULTAT

 

-11.311.883

-1.609

Det fremgår af specifikationerne til regnskabet, at salgs- og distributionsomkostningerne bl.a. indeholder en udgift på 1.979.789 kr. til annoncer og brochurer og 1.515.800 kr. til sponsorater.

Det er endvidere oplyst i regnskabet, at selskabet i regnskabsåret i gennemsnit har beskæftiget 40 medarbejdere mod 18 medarbejdere i det foregående regnskabsår.

Der er forevist landsretten udskrifter fra nogle af de sponserede hjemmesider, og det fremgår heraf, at hjemmesidesponsoren er H1.web. Det fremgår af G1' hjemmeside, at hjemmesiden er opbygget i H1.web., der er et let anvendeligt og databaseret værktøj til opbygning og vedligeholdelse af hjemmesider.

Sagsøgeren har til brug for retssagen stillet følgende 4 spørgsmål til syns- og skønsmand Michael Leander Nielsen angående reklameværdien for sagsøgeren ved, at sagsøgerens navn har været vist på de pågældende organisationers hjemmeside:

"...

1

Skønsmanden bedes oplyse den skønnede reklameværdi for sagsøgeren ved den konkrete eksponering på hjemmesiderne:

 
 

- G1
- G4.dk
- G10.dk
- G11.dk
- G12.dk

 
 

Ved besvarelsen skal de i bilag 23 indeholdte oplysninger om antal klik, sidehenvisninger og logostørrelser lægges til grund.

 

2

Skønsmanden bedes oplyse den skønnede reklameværdi for sagsøgeren ved eksponeringen på www.G9.dk. I besvarelsen skal det forudsættes, at sagsøgerens logo har været medtaget på hjemmesiden, men uden mulighed for at klikke sig videre til sagsøgerens hjemmeside. Ved besvarelsen skal det lægges til grund, at logo har set ud som angivet i bilag C.

 

3

Skønsmanden bedes oplyse den skønnede reklameværdi for sagsøgeren ved nedennævnte hjemmesider, der ikke har eksisteret, eller alene har eksisteret i så kort tid, at der ikke har været trafik på hjemmesiden:

   
 

- G2.dk
- G3.dk
- G5.com
- G6.dk
- G13-seminar.dk

 

4

Skønsmanden bedes oplyse, om det er sandsynligt, at en hjemmeside har eksisteret, eller alene har eksisteret i så kort tid, at der ikke har været trafik på hjemmesiden, hvis hjemmesiden ikke findes i

..."

Skønsmanden har besvaret de stillede spørgsmål således:

"...

Svar på pkt. 1

Under dette punkt udbedes skøn af reklameværdien for H1 A/S ved eksponering på specifikke websteder:

G1

Iflg. Bilag nr. 22 estimeres det, at H1 har haft et estimeret antal klik, der udgør 20% af webstedets samlede sidevisninger. Dette anses for usandsynligt. Et mere realistisk skøn er snarere 2 %. Dette skøn er baseret på tidligere erfaring med eksponering på web-steder, en vurdering af, at målgruppen for G1 ikke er meget målrettet personer med interesser i retning af H1s forretningsområde, ligesom logoets størrelse og placering ikke retfærdiggør et så højt estimat.

Det estimerede antal klik fra G1 websted er således snarere 17.400 klik. Et klik er maksimalt, givet den periode det er effektueret i 2,5 kr. værd. Reklameværdien ansættes derfor skønsmæssigt til 43.500 kr.

www.G4.dk

Det angives, at der har været 1.000 sidevisninger på dette websted, hvilket betyder at der maksimalt er videresendt 20 klik til H1 A/S' web-sted. Der skønnes på den baggrund ikke at have været en reklamemæssig værdi heri.

www. G10.dk

Det angives, at der har været 250.000 sidevisninger på dette websted, hvilket betyder at der maksimalt er videresendt 5.000 klik til H1 A/S's websted. Den reklamemæssige værdi ansættes derfor skønsmæssigt til 12.500,

www.G11.dk

Det angives, at der har været 20.000 sidevisninger på dette websted, hvilket betyder at der maksimalt er videresendt 400 klik til H1 A/S'web-sted. Den reklamemæssige værdi er dermed maksimalt 1.000,-kr.

www.G12.dk

Det angives, at der har været 5.000 sidevisninger på dette websted, hvilket betyder at der maksimalt er videresendt 100 klik til H1 A/S'web-sted. Der skønnes på den baggrund ikke at have været en reklamemæssig værdi heri.

Svar på pkt. 2

Værdien af et logo uden mulighed for klik til et websted har en meget lille værdi. Skønsmæssigt vurderes værdien at være kr. 0,01 pr. eksponering. Værdien af logoeksponeringen på www.G9.dk vurderes derfor til, at være 1.700,-kr.

Svar på pkt. 3

Da det anføres, at de nævnte web-steder enten ikke har eksisteret eller kun eksisteret så kort tid, at der ikke har været trafik, samt det faktum at der er tale om udtalt niche-prægede web-steder, skønnes det, at der ikke har været nogen reklamemæssig værdi for H1 A/S i forbindelse med disse.

Svar på punkt 4

Hvorvidt et web-sted har eksisteret eller kun eksisteret kort tid, såfremt der ikke er registreret i en periode, har der været en trafik, der betyder at www.14.org har registreret det.

Det vil sige, at et web-sted der aldrig har været i funktion naturligvis ikke vil fremgå af www.14.org, og det er overvejende sandsynligt at et web-sted har haft meget begrænset trafik, såfremt intet er registreret på www.14.org.

Sluttelig opsummeres den totale skønnede markedsføringsmæssige værdi for H1 A/S af de, i sagen nævnte, eksponeringer

Web-sted

Skønnet reklamemæssig værdi

G1

kr.

43.500

G10.dk

kr.

12.500

G11.dk

kr.

1.000

G9.dk

kr.

1.700

Total

kr.

58.700

Det skønnes, at den totale markedsføringsmæssige værdi for H1 har været kr. 58.700 kr. i den angivne periode.

..."

Forklaringer

MT har forklaret, at han blev ansat 1. august 2000 som kommercielt ansvarlig, og han blev i slutningen af november samme år udnævnt til administrerende direktør. Selskabet fik løbende henvendelser fra foreninger og organisationer, som havde behov for software til deres hjemmesider. De pågældende organisationer og foreninger havde ikke råd til dyre løsninger. Selskabet ville gerne støtte de pågældende foreninger og organisationer, og man tilbød dem derfor, at de ikke skulle betale for de ydelser, som sagsøgeren leverede. Det betød ikke noget omkostningsmæssigt for sagsøgeren at koble organisationerne på en server og lade repræsentanter for organisationerne deltage i de kurser, der blev holdt for de øvrige kunder. Selskabet havde mange kunder i den pågældende periode, men det var ikke sådan, at selskabet kunne have øget omsætningen med godt 1,5 mio., hvis man ikke havde ydet bistand til organisationerne. De pågældende organisationer havde ingen penge og havde kun mulighed for den løsning, som de fik, på grund af sponsoratet og fordi organisationerne havde medarbejdere, som var parat til at bruge tid på projektet. Siden 2000 har sagsøgeren vel leveret udstyr for omkring 25.000 kr. til organisationerne, som de har betalt for. Sagsøgeren var ikke afhængig af at kunne anvende de pågældende organisationer og foreninger som referencer over for kunderne, for sagsøgeren havde prominente firmaer blandt kunderne, som man kunne henvise til, f.eks. G15. Når man fra sagsøgerens side valgte at yde sponsoraterne, var det, fordi man håbede, at andre organisationer og foreninger ville bemærke sagsøgerens navn på hjemmesiderne, og der var tale om foretagender, som man gerne ville støtte. For så vidt angik G2 gjorde det forhold, at medlemmerne var kommende erhvervsledere, sig også gældende. Det var G1, som gerne ville have en skriftlig aftale, og denne aftale blev brugt i forbindelse med nogle af de andre sponsorater. Da årsregnskabet for 1999/2000 skulle udarbejdes, valgte man at indtægtsføre beløbet på 1.515.800 kr. og udgiftsføre det samme beløb for at få omsætningen op i håb om at tiltrække investorer. Beløbet var ikke udtryk for, at man mente, at den modydelse, som organisationerne/foreningerne præsterede, havde denne værdi. Det er helt ude af proportioner med den reelle værdi, at det skulle have en værdi på mere end 900.000 kr., at sagsøgerens navn fremgår af hjemmesiden for G1. Da man indtægtsførte beløbet på 1.515.800 kr., var man ikke klar over, at det kunne få konsekvenser for momstilsvaret. Sagsøgeren havde ikke likviditet til at betale momsbeløbet, og man kunne heller ikke have sendt en regning videre til organisationerne/foreningerne, for de havde heller ingen penge.

MO har forklaret, at han er økonomichef i H1 A/S, og han er statsautoriseret revisor. G15 får ikke rabat, fordi sagsøgeren må henvise til, at G15 er kunde hos sagsøgeren. Selskabet havde store udgifter til markedsføring i 1999/2000, idet der bl.a. blev lavet mange brochurer, og der blev annonceret i Børsen. Sagsøgerens navn på de sponserede hjemmesider har haft en værdi for sagsøgeren, men slet ikke en værdi i den størrelsesorden, som afgiftsgrundlaget er blevet fastsat til. Den omstændighed, at det i nogle af de skriftlige aftaler er nævnt, hvad normalprisen for ydelserne ville have været, er ikke udtryk for, at man mente, at det var værdien for begge parter. Man valgte sponsorløsningen, fordi man gerne ville optræde på de pågældende hjemmesider, man kunne henvise til organisationerne i sin markedsføring, og man håbede på en goodwill effekt ved, at mund til mund metoden ville give nye kunder.

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at momsgrundlaget for sagsøgerens leverancer til de omhandlede foreninger og organisationer skal fastsættes til den subjektive værdi af den modydelse, som disse har ydet til sagsøgeren og således ikke efter objektive kriterier, uden hensyntagen til modydelsens reelle værdi for sagsøgeren. Dette følger af 6. momsdirektiv, artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a, samt EF-domstolens praksis vedrørende den nævnte bestemmelse. Momslovens § 28, stk. 2, kan ikke medføre et højere momsgrundlag end, hvad der følger af det ovenfor nævnte. Den nævnte artikel er umiddelbart anvendelig i forhold til sagsøgeren. Momslovens § 28, stk. 2, forudsætter sammenhæng mellem værdien af de udvekslede ydelser. En sådan sammenhæng er der ikke mellem sagsøgerens ydelser og værdien af de omhandlede foreningers og organisationers modydelser. Det af sagsøgte fastsatte momsgrundlag på 1.515.800 kr. udgør således ikke den subjektive værdi af de nævnte modydelser.

Sagsøgeren har ikke selv foretaget en subjektiv vurdering af værdien. Sagsøgerens angivelse af værdien med 1.515.800 kr. i årsregnskabet for 1999/2000 skete alene af markedsmæssige grunde for at kunne fremvise en større bruttoomsætning og således uden hensyn til, hvilken subjektiv værdi sagsøgeren havde tillagt modydelsen. Det forhold, at sagsøgeren har anført et omsætningstal på 1.515.800 kr., har ikke bindende virkning ved fastsættelsen af momsgrundlaget. Den subjektive værdi af modydelsen udgør den pris, som sagsøgeren skulle have betalt for en tilsvarende ydelse ved tredjemand. Skønsmanden har vurderet modydelsens værdi til 58.700 kr., hvilket herefter udgør momsgrundlaget.

Til støtte for den subsidiære og mere subsidiære påstand har sagsøgeren gjort gældende, at momsgrundlaget henset til skønsrapportens indhold udgør et mindre beløb end 1.515.800 kr.

Endelig har sagsøgeren gjort gældende, at skønsrapporten dokumenterer, at det af sagsøgte fastsatte momstilsvar på 378.950 kr. er åbenbart urigtigt, hvorfor sagsøgerens momstilsvar for perioden 1. oktober 1999 - 30. september 2000 skal hjemvises til fornyet behandling med henblik på fastsættelse i overensstemmelse med den i syn- og skønsrapporten anførte værdi.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, at afgiftsgrundlaget for sagsøgerens leverancer med rette i medfør af momslovens § 28, stk. 2, 1. pkt., sammenholdt med § 27, stk. 1, 1. pkt., er fastsat til 1.515.800 kr., svarende til det af sagsøgeren regnskabsmæssigt indtægtsførte beløb for sine leverancer. Det må lægges til grund, at det i regnskabet anførte beløb, er et udtryk for sagsøgerens egen prisfastsættelse for denne type arbejde, og at sagsøgeren ved indgåelsen af de omhandlede sponsoraftaler forventede at modtage et vederlag i form af reklameværdi, der mindst modsvarede værdien af egne leverancer. Parterne indgik gensidigt bebyrdende kontrakter, og sagsøgeren forventede at få sit arbejde vederlagt med en modydelse, hvis værdi mindst svarede til værdien af sagsøgerens eget arbejde. Efter momsloven er det værdien af sagsøgerens egne leverancer, der er afgørende for sagsøgerens afgiftsgrundlag. Leverandørens afgiftsgrundlag er det samme, hvis det efterfølgende viser sig, at bytteobjektet ikke havde den forventede værdi for leverandøren, nemlig den ansatte værdi af den ydelse, som leverandøren har præsteret.

Det resultat, der følger af momslovens § 28, stk. 2, 1. pkt., i denne sag, er i overensstemmelse med det af sagsøgeren påberåbte direktiv. Skønsmandens vurdering af reklameværdien for sagsøgeren af hjemmesiderne er uden relevans for sagsøgerens afgiftsgrundlag efter momsloven. Referenceværdien og værdien af goodwill for sagsøgeren er i øvrigt ikke medtaget i skønsrapporten.

Såfremt landsretten måtte finde, at afgiftsgrundlaget skal ansættes til en anden værdi end den værdi af sagsøgerens ydelser, som parterne ansatte ved aftaleindgåelsen, bør sagen hjemvises til afgiftsmyndigheden til fornyet behandling efter retningslinjer fastsat af landsretten, idet afgiftsmyndighederne ikke kan være bundet af resultatet i skønserklæringen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Momsgrundlaget i denne sag skal i medfør af momslovens § 28, stk. 2, 1. pkt., jf. § 27, stk. 1, 1. pkt., sammenholdt med 6. momsdirektiv artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a, og den praksis vedrørende den nævnte artikel, der kan udledes af EF-domstolens afgørelser herom, fastsættes til modydelsernes subjektive værdi for sagsøgeren.

Når en virksomhed, som det er tilfældet for sagsøgeren i denne sag, i sit årsregnskab angiver værdien af modydelsen for en leverance, må det i almindelighed antages, at denne angivelse udgør den subjektive værdi for virksomheden af modydelsen og dermed momsgrundlaget for leverancen.

Spørgsmålet er herefter, om der i denne sag er grundlag for at fravige det nævnte udgangspunkt.

Dommerne Lisbeth Parbo og Eva Staal udtaler herefter

Ved at bogføre de ydelser, som sagsøgeren leverede til de 13 organisationer/foreninger, til normalprisen på 1.515.800 kr. og ved at medtage beløbet i årsregnskabet under bruttoresultatet for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000 har sagsøgeren over for omverdenen tilkendegivet, at beløbet svarede til den modværdi, som sagsøgeren havde modtaget af organisationerne/foreningerne. Den omstændighed, at sagsøgeren ikke var klar over, at dette kunne få konsekvenser for momstilsvaret, og at en sagkyndig senere har vurderet - dog uden at tage hensyn til værdien af referenceadgangen - at reklameværdien var langt lavere end det vederlag, der fremgik af regnskabet, kan ikke føre til, at der skal ske en reduktion af afgiftsgrundlaget. Vi tiltræder derfor, at sagsøgerens momstilsvar for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000 er forhøjet med 378.950 kr.

Dommer Henrik Twilhøj udtaler

Det kan efter forklaringerne fra administrerende direktør MT og økonomidirektør MO lægges til grund, at værdien på 1.515.800 kr., som indgår i sagsøgerens regnskab for 1999/2000, svarer til sagsøgerens listepriser for de af sagen omhandlede leverancer, og at listepriserne blev anvendt i regnskabet, fordi sagsøgeren havde en interesse i over for mulige investorer at fremvise størst mulige omsætningstal. Det kan endvidere lægges til grund, at der i forbindelse med aftaleindgåelsen vedrørende de i sagen omhandlede sponsorater ikke blev foretaget nogen nærmere overvejelser om, hvilken konkret værdi modydelserne ville have for virksomheden, dog at modydelserne ville have en værdi. Sagsøgerens kostpris blev ikke gjort op, og leverancerne ville ikke påvirke sagsøgerens variable omkostninger i synlig grad.

Herefter, og idet skønsrapporten tillige støtter, at den subjektive værdi for sagsøgeren af modydelserne for de i sagen omhandlede leverancer ved sponsoraftalernes indgåelse ikke kan opgøres til 1.515.800 kr., har sagsøgeren bevist, at det af afgiftsmyndighederne i denne sag anvendte momsgrundlag er åbenbart urigtig.

Det må efter bevisførelsen antages, at den ydelse, som sagsøgeren modtog for sine leverancer, ikke alene var den reklameværdi, der er kommet til udtryk i skønsmandens rapport, men at sagsøgeren tillige ved sponsoraftalernes indgåelse tillagde det værdi, at det i markedsføringsøjemed ville være muligt at anvende de relevante foreninger og organisationer som referencer, ligesom der var en forventning om goodwill som følge af flere af leverancerne. Det kan således ikke antages, at værdien af de modydelser, som sagsøgeren modtog for sine leverancer, alene kan opgøres som i skønsrapporten. Det skøn, der herefter må udøves over afgiftsgrundlaget blandt andet på grundlag af skønsrapporten, bør foretages af afgiftsmyndigheden. Jeg stemmer derfor for, at sagen hjemvises til afgiftsmyndigheden til fornyet behandling.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet, og sagsøgtes frifindelsespåstand tages herefter til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, H1 A/S, skal betale 35.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.