Dato for udgivelse
28 Aug 2013 13:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 May 2013 10:07
SKM-nummer
SKM2013.586.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-0190095
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
punktafgifter, presenninger, pvc, ftalater, grillbetræk
Resumé

Et grillbetræk blev anset for en afgiftspligtig presenning.

Reference(r)

Pvc-afgiftsloven § 1, stk. 1

Henvisning

Juridiske vejlednings afsnit E.A.7.17.2

Henvisning

Juridiske vejledning afsnit 2011-1 E.A.7.17.3

Henvisning

Punktafgiftsvejledningen afsnit E.A.7.17.3

Klagen skyldes, at grillbetræk er anset for afgiftspligtige presenninger i henhold til bilag 1 til pvc-afgiftsloven.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

Selskabet indkøber og videresælger grill samt grill-tilbehør. Produkterne indkøbes primært fra USA og Kina og videresælges primært til kunder indenfor EU samt i Norge.

SKAT har undersøgt, om selskabet er korrekt punktafgiftsregistreret, vurderet i forhold til de varer selskabet har importeret fra 3. lande.

Selskabet har importeret grillbetræk, der bl.a. indeholder materialet pvc og blødgøringsmidlet ftalater.

SKATs afgørelse

Selskabet er anset for at have et skyldigt afgiftstilsvar på grillbetræk indeholdende pvc og ftalater i henhold til § 1, jf. bilag 1, nr. 7, til pvc-afgiftsloven, og er efteropkrævet 2.199.098 kr. i pvc-afgift for perioden 1. januar 2009 - 14. september 2011.

Selskabet er endvidere anset for at være registreringspligtig i henhold til § 3, stk. 2, i pvc-afgiftsloven med virkning fra den 15. september 2011.

Grillbetræk er i sin form og funktion anset for at kunne sidestilles med en presenning, idet grillbetrækkets væsentligste funktion er at afdække (yde beskyttelse af) grillen.

Pvc-afgiftsloven har til formål at reducere mængden af pvc anvendt i produkter, som forbrændes eller deponeres, samt at nedsætte anvendelsen af ftalater. Afgiften er begrænset til visse varer/områder. Afgiften pålægges både dansk producerede varer og importvarer.

For så vidt angår "presenninger" er oplistningen i forarbejderne ikke udtømmende. Det støttes af følgende formulering i bilag 1, nr. 7 (lovbekendtgørelse nr. 253 af 19. juli 2007):

"Ved presenninger forstås presenninger til afdækning i eksempelvis byggesektoren samt lagertelte. Presenninger til lastbiler og sættevogne/påhængsvogne til lastbiler er fritaget for afgift."

Da bestemmelsen alene angiver et eksempel på, hvorledes anvendelsen af presenninger kan ske, samt det forhold, at der alene anføres et konkret område, hvorved der ikke indtræder afgiftspligt, er der ikke tale om en udtømmende bestemmelse.

Det forhold, at en vare ikke specifikt er nævnt i loven, medfører ikke, at varer er undtaget fra eventuel afgiftspligt.

Det fremgår af forarbejderne til loven, at kvm-målet, som beregningssats, blev indført på baggrund af et ønske fra branchen, og det kan derfor ikke konkluderes, at lovgiver skulle have tillagt størrelsen af en presenning nogen betydning, i forhold til hvilken måleenhed der skulle anvendes til beregning af pvc-afgiften.

Selskabet har henvist til, at det tidligere anførte positionsnummer 3926.90.91 i den oprindelige lov samt lovforarbejderne er vejledende.

SKAT udtog ved en fysisk kontrol i juli 2011 to styk grillbetræk og sendte disse til analyse hos det uvildige analyseinstitut

G1. Formålet var at få analyseinstituttet til at vurdere, i hvilket positionsnummer grillbetrækkene skulle tariferes, samt om der ville være tale om punktafgiftspligt.

Der var tale om produktet "X1" og produktet "X2".

G1 foreslog, at X1 tariferes under positionsnummer 3926.90.92.90, og X2 tariferes under positionsnummer 6307.90.99.99.

Afgørende for de to forskellige tariferingsforslag er, at X1 er lavet af pvc og blødgjort med ftalater, mens X2 er lavet af vævet polyester, der er overtrukket med pvc og blødgjort med ftalater.

Analyseinstituttet når i begge tilfælde frem til, at der opstår miljøafgiftspligt for indhold af pvc og ftalater.

I princippet ville X1 henhøre under den oprindelige lovs bilag 1, nr. 7, på grund af tariferingen i positionsnummer 3926, mens X2 ikke ville henhøre under lovens bestemmelse.

Positionsnummeret blev slettet fra loven i 2004. Årsagen var, at det var uhensigtsmæssigt og indskrænkende i forhold til udviklingen.

Det afgørende, for om der opstår afgiftspligt i henhold til pvc-afgiftsloven, er således ikke tariferingen, men derimod kombinationen af indhold af pvc og ftalater, samt produktets form og funktion (beskyttelse mod vejrliget).

G1 blev bedt om at vurdere, hvorvidt grillbetrækkene kunne anses for at være omfattet af pvc-afgiftsloven. G1 er et uvildigt analyseinstitut, der, på forespørgsel fra SKAT, undersøger produktets materialeindhold, og på den baggrundt bl.a. kommer med forslag til tarifering samt forslag til eventuel punktafgiftspligt. Der er ikke tale om et bindende forslag, men resultatet af G1's arbejde bliver medtaget i SKATs vurdering af de omhandlede grillbetræk.

I den juridiske vejlednings afsnit E.A.7.17.3 er der den 15. juli 2011 indsat afsnittet; "Afgiften omfatter ... Formsyet presenninger til afdækning af eksempelvis havemøbler og pools." Afsnittet er indsat som en præcisering af bestemmelsen i bilag 1, nr. 7, til pvc-afgiftsloven. Der er tale om en fortolkning af begrebet "presenning" i bilag 1.

For at kunne opgøre et afgiftstilsvar for kontrolperioden er indhentet bilagsmateriale på henholdsvis 105 fortoldninger, der vedrører import af grillbetræk fra 3. lande til "fri omsætning", samt 40 fortoldninger der vedrører import af grillbetræk fra 3. lande til "aktiv forædling - tilbagebetaling".

Afgiftstilsvaret er specificeret som følger, jf. regneark:

Fortoldning af varer til fri omsætning:

1.413.945 kr.

Fortoldning af varer til aktiv forædling:

785.153 kr.

Pvc-afgift i alt:

2.199.098 kr.

Pvc-afgiften er beregnet ud fra afgiftssatsen i bilag 2 til lovbekendtgørelsen, nærmere bestemt afgiftssatsen for "Presenninger ..." der indeholder pvc og ftalater.

I ovennævnte beløb er der ikke medregnet eventuelle køb af grillbetræk indenfor EU. Selskabets mulighed for eventuelle fradrag i den afgiftspligtige mængde, i henhold til lovbekendtgørelsens § 7, er heller ikke medtaget i beregningen.

Selskabet har ikke ønsket at medvirke til at fremskaffe bilag, der kan dokumentere ovennævnte to forhold, idet selskabet har fundet det ressourcekrævende, og ud fra det forhold, at selskabet som udgangspunkt finder, at sagen om registreringspligt efter pvc-afgiftsloven skal vurderes af Landsskatteretten.

Angående beregningen af afgiftsbeløbet på 2.199.098 kr. er regnearket tilrettelagt på en sådan måde, at der ved at se på den enkelte fortoldning vil kunne ses, hvor mange styk af de respektive grillbetræk, som selskabet har importeret på fortoldningen. Da punktafgiftssatsen ved indhold af ftalater (satsen på 1,70 kr./kvm fremgår af bilag 2 til loven) er angivet som en kvm-sats af grillbetrækkenes kvm-mål, har selskabet, på forespørgsel, fremlagt kvm-mål på alle grillbetræk. Disse værdier danner udgangspunkt for beregningen af punktafgiften på de respektive grillbetræk, jf. formlen nedenfor:

Antal grillbetræk på fortoldning x kvm-mål x kvm-sats = punktafgift

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at SKATs afgørelse om efteropkrævning af 2.199.098 kr. skal ophæves.

Til støtte for den nedlagte påstand er det overordnet gjort gældende, at selskabets grillbetræk ikke er omfattet af pvc-afgiftsloven.

Det afgiftspligtige vareområde er defineret i pvc-afgiftslovens § 1, stk. 1, som har følgende ordlyd:

"Der svares afgifts til statskassen af varer, som er nævnte i bilag 1 med indhold af polyvinyl-klorid (pvc) eller med indhold af polyvinylklorid og estere af o-ftalater (ftalater)."

Alene varer, der er nævnt i bilag 1, og som indeholder pvc eller ftalater, er afgiftspligtige efter loven.

Af bilag 1 til pvc-afgiftsloven fremgår bl.a.:

"Afgiftspligtigt vareområde

Der svares afgift til statskassen af følgende varer indeholdende polyvinylklorid (pvc) og eventuelt estere af o-ftalsyre (ftalater):

(...)

7) Presenninger indeholdende pvc og eventuelt ftalater. Ved presenninger forstås presenninger til afdækning i eksempelvis byggesektoren samt lagertelte. Presenninger til lastbiler og sættevogne/påhængsvogne til lastbiler er fritager for afgift."

Pvc-afgiftsloven blev indført ved lov nr. 954 af 20. december 1999. Bilag 1, nr. 7, om presenninger havde følgende ordlyd:

"Presenninger, henhørende under position 3926.90.91 i EU's kombinerede nomenklatur."

Af forarbejderne hertil (lovforslag nr. 69 af 27. oktober 1999) anføres bl.a. om det afgiftspligtige vareområde:

"Til § 1

Bestemmelsen omhandler det afgiftspligtige område og afgiftssatserne.

Af administrative årsager er den foreslåede afgift begrænset til visse plastvarer, hvor det vurderes, at der er mulighed for, at afgiften vil virke, og der er tale om homogene produkter, således at en vægtbaseret standardsatsafgift eller stykafgift kan beregnes ud fra et forventet PVC- og phthalatindhold. Varegrupperne er angivet med positionsnumre fra EU s kombinerede nomenklatur, hvilket medfører en høj grad af sikkerhed for hvilke type varer, som er omfattet af afgiften. Endvidere anvendes EU s kombinerede nomenklatur i alle EU-lande.

Det foreslås, at det afgiftspligtige vareområde skal bestå af følgende varegrupper:

(...)

7. Presenninger henhørende under position 3926.90.91 i EU s kombinerede nomenklatur. Presenninger omfatter presenningsdug, der anvendes til beskyttelse mod vejrliget af gods, der er oplagret under åben himmel eller indladet i skibe, jernbanevogne etc., herunder dug fremstillet ud fra metervarer, som er PVC-belagt nylon eller polyester. Presenninger til motorkøretøjer og trailere er fritaget for afgiften.

Efter ønske fra branchen er afgiftsgrundlaget presenningernes overfladeareal."

Varegrupperne i bilag 1 til pvc-afgiftsloven var således - udover definitionen i forarbejderne - afgrænset ved henvisninger til positionsnumrene i EU's kombinerede nomenklatur.

Ved lov nr. 127 af 27. februar 2004 udgik henvisningerne til positionsnumrene i bilag 1, og bilag 1, nr. 7, fik sin nuværende ordlyd. Følgende fremgår af forarbejderne hertil (lovforslag nr. 110 af 10. december 2003):

"Justering af afgiftsgrundlaget

Det nuværende afgiftsgrundlag er afgrænset ved hjælp af henvisninger til positionsnumrene i EU's kombinerede nomenklatur (KN-koder).

Anvendelse af KN-koder til afgrænsning af afgiftsgrundlaget giver anledning til visse forvridninger, da de afgiftspligtige vareområder ikke altid svarer til udvalgte toldpositionsnumre, hvorved lignende varer behandles afgiftsmæssigt forskelligt, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Praksis hidtil har endvidere vist, at der er behov for en anden afgrænsning af afgiftspligten for visse varegrupper, som f.eks. regntøj, da den nuværende henvisning til KN-koder har vist sig uden den ønskede virkning.

Det foreslås derfor, at det afgiftspligtige vareområde ændres således, at der ikke længere refereres til EU's kombinerede nomenklatur.

For så vidt angår afgiftsfritagelsen af visse presenninger er problemet et andet, da den oprindelige fritagelse er formuleret således, at det ikke er de tiltænkte presenninger, der blev afgiftsfritaget - dvs. presenninger til sættevogne/anhængere til lastbiler, men derimod presenninger til "trailere" i bred forstand.

Formuleringen i bilag 1, nr. 7 er derfor ændret således, at det nu fremgår korrekt af bilaget, at det er presenninger til lastbiler og sættevogne/påhængsvogne til lastbiler, der er fritaget for afgiften og ikke presenninger til trailere."

Følgende fremgik af 2011-1 den juridiske vejlednings afsnit E.A.7.17.3, som var gældende fra den 21. januar 2011 til den 14. juli 2011, vedrørende afgiftspligtige presenninger:

"Ad 7) Presenninger

Der betales afgift ved presenninger med indhold af pvc blødgjort med ftalater eller andre blødgøre.

Ved presenninger forstås presenninger til afdækning i eksempelvis byggesektoren samt lagertelte.

Afgiften omfatter presenningsdug, der anvendes til beskyttelse mod vejrliget af gods, der er oplageret under åben himmel eller indladet i skibe, jernbanevogne etc., herunder dug fremstillet ud fra metervarer, som er pvc-belagt nylon eller polyester (...)"

Med virkning fra den 15. juli 2011 blev følgende indsat i punktafgiftsvejledningens afsnit E.A.7.17.3 om presenninger:

"Afgiften omfatter presenningsdug ... Formsyet presenninger til afdækning af eksempelvis havemøbler og pools."

Som det fremgår af gennemgangen af lovgrundlaget ovenfor, er varer indeholdende pvc eller ftalater, og som er nævnt i bilag 1 til pvc-afgiftsloven, afgiftspligtige, jf. lovens § 1, stk. 1.

Selskabets grillbetræk indeholder pvc. Afgørende for om selskabets grillbetræk er afgiftspligtige efter pvc-afgiftsloven er herefter, om grillbetrækkene er omfattet af begrebet en "presenning" i bilag 1, nr. 7, til pvc-afgiftsloven.

Ud fra en naturlig sproglig forståelse af begrebet "presenning", kan et overtræk til en grill ikke anses for at være en "presenning". Med en "presenning" må naturligt forstås et overtræk af et ikke ubetydeligt omfang. Denne forståelse bekræftes da også af lovgrundlaget til pvc-afgiftsloven.

Definitionen af en afgiftspligtig presenning foretages på baggrund af de oplistede eksempler på afgiftspligtige presenninger i bilaget og forarbejderne hertil.

Efter ordlyden af bilag 1, nr. 7, omfatter en afgiftspligtig "presenning" f.eks. presenninger til afdækning i eksempelvis byggesektoren samt lagertelte, dvs. presenninger af et betydeligt omfang, mens end ikke presenninger til lastbiler og sættevogne/påhængsvogne er afgiftspligtige presenninger i pvc-afgiftslovens forstand.

Efter forarbejderne til indførelsen af pvc-afgiftsloven defineres en presenning som presenningsdug, der anvendes til beskyttelse mod vejrliget af gods, der er oplagret under åben himmel eller indladet i skibe, jernbanevogne mv., mens mindre presenninger til motorkøretøjer er fritaget for afgiften.

Såvel den naturlige sproglige forståelse af "presenning" som eksemplificeringen i bilaget og forarbejderne viser, at der med en "presenning" i lovens forstand skal være tale om varer af et betydeligt omfang, og at små og mindre overtræk falder uden for, uanset pvc-indhold. Dette støttes også af, at afgiften for netop presenninger beregnes efter kvadratmeterareal og ikke vægt, som for de øvrige varer omfattet af bilag 1.

Denne forståelse af en afgiftspligtig presenning er endvidere i overensstemmelse med SKATs egen definition af en afgiftspligtig presenning i den dagældende juridiske vejledning 2011-1 afsnit E.A.7.17.3., som bygger på de oplistede eksempler i bilaget og forarbejderne hertil.

Selskabets grillbetræk har - som vist i skemaet over beregning af afgiftstilsvaret - forskellige størrelser afhængig af den type grill, som de skal dække. Det største af selskabets grillbetræk ("X3") har et areal på 7.2562 kvm, mens selskabets mindste grillbetræk ("X4") har et areal på 0.9440 kvm.

Selskabets grillbetræk har således væsentligt mindre arealer end de presenninger, der er nævnt i bilag 1, nr. 7, og forarbejderne hertil, som f.eks. presenninger til afdækning indenfor byggesektoren eller til overdækning af jernbanevogne og lagertelte.

Selskabets grillbetræk kan derfor ikke sidestilles med en afgiftspligtig presenning.

Den 15. juni 2011 blev definitionen af en afgiftspligtig presenning i SKATs juridiske vejledning, afsnit E.A.7.17.3, udvidet til også at omfatte formsyede presenninger til afdækning af eksempelvis havemøbler og pools.

Der blev ikke foretaget en tilsvarende udvidelse af definitionen af en afgiftspligtig presenning i bilag 1, nr. 7, til pvc-afgiftsloven.

SKATs udvidelse af begrebet "presenning" til nu også at omfatte mindre pvc-betræk til eksempelvis overdækning af havemøbler har således ikke afsæt i en ændring af lovgivningen. Derimod er "udvidelsen" indsat efter SKATs opstart af denne sag mod selskabet, og virker mest af alt som et forsøg på at optimere det grundlag for SKATs konklusion, som lovgivningen ikke giver.

Det er åbenbart, at der ikke kan lægges nogen vægt herpå ved sagens bedømmelse, da udvidelsen er uden hjemmel i lovgivningen.

På baggrund heraf kan den udvidede definition hverken bagudrettet eller fremadrettet tillægges betydningen ved denne vurdering, da afsnittet udgør en uhjelmet udvidelse af begrebet "presenning" i bilag 1, nr. 7, til pvc-afgiftsloven, som er i strid med både ordlyden af bilag 1, nr. 7, og forarbejderne hertil.

At selskabets grillbetræk ikke udgør en afgiftspligtig presenning efter bilag 1 til pvc-afgiftsloven støttes endvidere af de tidligere henvisninger i bilag 1 til positionsnumrene i EU's kombinerede nomenklatur. Selvom henvisningen hertil blev fjernet fra bilag 1 i 2004, må positionsnumrene fortsat anses for vejledende for varer omfattet af bilag 1.

I den forbindelse bemærkes det, at begrebet "presenning" i det tidligere bilag 1, nr. 7, henhørte under positionsnummer 3926.90.91 i EU's kombinerede nomenklatur. Denne position vedrører "andre varer af plast ...".

Positionsnumrenes vejledende karakter bekræftes af SKATs egen fremgangsmåde i sagen, hvor SKAT, efter sit kontrolbesøg hos selskabet i begyndelsen af juli 2011, sendte to af selskabets grillbetræk til vareprøveanalyse hos G1 med henblik på at fastslå, om betrækkene var afgiftspligtige efter pvc-afgiftsloven, herunder fastlæggelse af hvilke positionsnumre de pågældende betræk skulle tariferes under.

De to fremsendte grillbetræk var "X1" og "X2".

I forhold til det første betræk (X1) konstaterede G1, at dette skulle tariferes under positionsnummer 3926.90.92.90 vedrørende "andre varer af plast ..." (svarende til dagældende 3926.90.91 i bilag 1 til pvc-afgiftsloven). Betrækket ville således være omfattet af det tidligere bilag 1 til pvc-afgiftsloven.

På denne baggrund konkluderede G1, at X1 er afgiftspligtigt efter pvc-afgiftsloven.

I forhold til det andet betræk (X2) konstaterede G1, at dette betræk skulle tariferes under positionsnummer 6307.90.99.99 vedrørende "andre konfektionerede tekstilvarer ...". Betrækket ville dermed ikke være omfattet af det tidligere bilag 1 til pvc-afgiftsloven.

For betrækket X2 og de øvrige af selskabets grillbetræk af lignende materiale er tariferingen derfor udtryk for, at der ikke er tale om en afgiftspligtig presenning i forhold til det nugældende bilag 1 til pvc-afgiftsloven.

På trods af dette har G1 konkluderet, at X2 er afgiftspligtig efter pvc-afgiftsloven.

G1 begrundede endvidere sin opfattelse af afgiftspligten for begge betræk med henvisning til den udvidede definition af en afgiftspligtig presenning i den juridiske vejlednings afsnit E.A.7.17.2, som først blev indsat den 15. juli 2011, og derfor slet ikke var gældende for den omhandlede periode, og som omtalt ovenfor er i strid med både bilag 1 til pvc-afgiftsloven og forarbejderne hertil.

SKAT har også fulgt G1's konklusion i relation til disse betræk.

Det er understreget, at G1 ingen kompetence har til at foretage selve tariferingen af selskabets grillbetræk eller foretage en juridisk subsumption af, hvorvidt selskabets grillbetræk er omfattet af pvc-afgiftsloven. G1's vurdering er derfor i sig selv irrelevant for sagens bedømmelse.

Sammenfattende kan selskabets grillbetræk således ikke anses for "presenninger" som nævnt i bilag 1, nr. 7, til pvc-afgiftsloven, hvorfor selskabets grillbetræk slet ikke er omfattet af pvc-afgiftsloven.

I forhold til SKATs opgørelse af det afgiftspligtige beløb på 2.199.098 kr. er bemærket, at selskabet endnu ikke har fremlagt dokumentation for eventuelle køb af grillbetræk indenfor EU i den omhandlede periode og dokumentation for eventuelle fradrag i den afgiftspligtige mængde, som selskabet vil være berettiget til i henhold til pvc-afgiftslovens § 7.

Fremskaffelsen af dokumentation for ovennævnte forhold er særdeles ressourcekrævende for selskabet og tillige unødvendig, såfremt selskabet får medhold ved Landsskatteretten eller domstolene. Selskabet fremskaffer naturligvis dokumentationen, såfremt selskabet ikke får medhold ved Landsskatteretten eller domstolene.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af pvc-afgiftslovens § 1, stk. 1, fremgår (lovbekendtgørelse nr. 253 af 19. marts 2007):

"Der svares afgift til statskassen af varer, som er nævnt i bilag 1 med indhold af polyvinylklorid (pvc) eller med indhold af polyvinylklorid og estere af o-ftalater (ftalater)."

Af bilag 1 til pvc-afgiftsloven fremgår:

"Der svares afgift til statskassen af følgende varer indeholdende polyvinylklorid (pvc) og eventuelt estere af o-ftalsyre (ftalater):

(...)

7) Presenninger indeholdende pvc og eventuelt ftalater. Ved presenninger forstås presenninger til afdækning i eksempelvis byggesektoren samt lagertelte. Presenninger til lastbiler og sættevogne/påhængsvogne til lastbiler er fritaget for afgift.

(...)"

Pvc-afgiftsloven blev indført ved lov nr. 954 af 20. december 1999.

Det fremgår af dagældende bilag 1, nr. 7, til pvc-afgiftsloven, at der svaredes afgift af følgende varer:

"Presenninger henhørende under position 3926.90.91 i EU s kombinerede nomenklatur indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater. Kun de nævnte varer indeholdende blød pvc og eventuelt ftalater er omfattet af afgiften. Presenninger til motorkøretøjer og trailere er fritaget for afgiften."

Af forslag til lov om pvc-afgift fremgår bl.a. om det afgiftspligtige vareområde (lovforslag nr. 69 af 27. oktober 1999):

"Til § 1

Bestemmelsen omhandler det afgiftspligtige område og afgiftssatserne.

Af administrative årsager er den foreslåede afgift begrænset til visse plastvarer, hvor det vurderes, at der er mulighed for, at afgiften vil virke, og der er tale om homogene produkter, således at en vægtbaseret standardsatsafgift eller stykafgift kan beregnes ud fra et forventet PVC- og phthalatindhold. Varegrupperne er angivet med positionsnumre fra EU's kombinerede nomenklatur, hvilket medfører en høj grad af sikkerhed for hvilke type varer, som er omfattet af afgiften. Endvidere anvendes EU s kombinerede nomenklatur i alle EU-lande.

Det foreslås, at det afgiftspligtige vareområde skal bestå af følgende varegrupper:

(...)

7. Presenninger henhørende under position 3926.90.91 i EU s kombinerede nomenklatur. Presenninger omfatter presenningsdug, der anvendes til beskyttelse mod vejrliget af gods, der er oplagret under åben himmel eller indladet i skibe, jernbanevogne etc., herunder dug fremstillet ud fra metervarer, som er PVC-belagt nylon eller polyester. Presenninger til motorkøretøjer og trailere er fritaget for afgiften.

Efter ønske fra branchen er afgiftsgrundlaget presenningernes overfladeareal.

Presenninger er ofte i kontakt med vand, hvorved der vil ske en udvaskning af phthalater. En afgift på presenninger skal give incitament til anvendelse af andre materialer end PVC og phthalater. Presenningerne genanvendes ikke og skal bortskaffes ved alternative behandlingsmetoder.

Der kan muligvis anvendes andre blødgørere. Der kan anvendes andre materialer end blød PVC, dog med enkelte forringede egenskaber.

(...)"

Ved lov nr. 127 af 27. februar 2004 udgik henvisningerne til positionsnumrene i bilag 1. Bilag 1, nr. 7, fik herefter sin nuværende ordlyd.

Følgende fremgår af Forslag til Lov om ændring af pvc-afgiftsloven, registreringsafgiftsloven og andre afgiftslove (lovforslag nr. 110 af 10. december 2003):

"(...)

Justering af afgiftsgrundlaget

Det nuværende afgiftsgrundlag er afgrænset ved hjælp af henvisninger til positionsnumrene i EU's kombinerede nomenklatur (KN-koder).

Anvendelse af KN-koder til afgrænsning af afgiftsgrundlaget giver anledning til visse forvridninger, da de afgiftspligtige vareområder ikke altid svarer til udvalgte toldpositionsnumre, hvorved lignende varer behandles afgiftsmæssigt forskelligt, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Praksis hidtil har endvidere vist, at der er behov for en anden afgrænsning af afgiftspligten for visse varegrupper, som f.eks. regntøj, da den nuværende henvisning til KN-koder har vist sig uden den ønskede virkning.

Det foreslås derfor, at det afgiftspligtige vareområde ændres således, at der ikke længere refereres til EU's kombinerede nomenklatur.

For så vidt angår afgiftsfritagelsen af visse presenninger er problemet et andet, da den oprindelige fritagelse er formuleret således, at det ikke er de tiltænkte presenninger, der blev afgiftsfritaget - dvs. presenninger til sættevogne/anhængere til lastbiler, men derimod presenninger til "trailere" i bred forstand.

Formuleringen i bilag 1, nr. 7 er derfor ændret således, at det nu fremgår korrekt af bilaget, at det er presenninger til lastbiler og sættevogne/påhængsvogne til lastbiler, der er fritaget for afgiften og ikke presenninger til trailere.

(...)"

Det lægges til grund som ubestridt, at selskabets grillbetræk indeholder pvc.

Der skal herefter foretages en vurdering af, hvorvidt selskabets grillbetræk er omfattet af det afgiftspligtige vareområde i pvc-afgiftslovens § 1, herunder bilag 1, nr. 7, til pvc-afgiftsloven.

Der skal herunder foretages en vurdering af, hvorvidt selskabets grillbetræk kan henføres under betegnelsen "presenninger" i bilag 1, nr. 7, til pvc-afgiftsloven.

Det følger af bilag 1, nr. 7, til pvc-afgiftsloven, at der svares afgift af presenninger indeholdende pvc og eventuelt ftalater. Ved presenninger forstås presenninger til afdækning i eksempelvis byggesektoren samt lagertelte. Presenninger til lastbiler og sættevogne/påhængsvogne til lastbiler er fritaget for afgift.

I henhold til forslag til lov om pvc-afgift omfatter presenninger presenningsdug, der anvendes til beskyttelse mod vejrliget af gods, der er oplagret under åben himmel eller indladet i skibe, jernbanevogne etc., herunder dug fremstillet ud fra metervarer, som er PVC-belagt nylon eller polyester.

Tre retsmedlemmer, herunder retsformanden, finder, henset til karakteren af selskabets grillbetræk, herunder funktion og udformning, at selskabets grillbetræk kan henføres under betegnelsen "presenninger". Der er herved henset til, at betegnelsen "presenninger", efter en samlet vurdering af retsgrundlaget, ikke ses at give grundlag for en indskrænkende fortolkning. Det er således alene presenninger til lastbiler og sættevogne/påhængs-vogne til lastbiler, der er positivt fritaget for afgift. Endvidere er henset til, at der er tale om grillbetræk til beskyttelse mod vejrliget, samt at der ikke er grundlag for at konkludere, at størrelsen af presenninger har nogen betydning for afgrænsningen heraf.

Et retsmedlem finder, at selskabets grillbetræk ikke kan anses for afgiftspligtige presenninger i henhold til bilag 1, nr. 7, til pvc-afgiftsloven. Der er herved henset til, at selskabets grillbetræk ikke yder midlertidig afdækning, således som i eksempelvis byggesektoren. Grillbetrækkenes størrelse taler endvidere imod, at der er tale om presenninger. G1 når endvidere heller ikke frem til, at begge betræk er omfattet af pvc-afgiftsloven.

Dette retsmedlem stemmer således for at ændre SKATs afgørelse og give selskabet medhold.

Idet der afsiges kendelse efter stemmeflertallet stadfæstes SKATs afgørelse.