Hvilke dispositioner over ordningen, der er i strid med pensionsformålet, kan ses i afsnit C.A.10.2.1.5 om dispositioner i strid med pensionsformålet for pensionsordninger med løbende udbetalinger.

Pensionsopspareren skal betale en afgift på 20 pct. af det beløb, der på tidspunktet for dispositionen mv. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse. Se PBL § 30, stk. 1, 16. pkt.

Afgiften på 20 pct. skal også betales for den del af indeståendet på en aldersforsikring eller - opsparing, som stammer fra en fradragsberettiget kapitalpension, og som efter fradrag af en afgift på op til 40 pct. er overført/ konverteret til aldersforsikringen mv., samt afkastet deraf.

Som det nærmere fremgår af afsnit C.A.10.2.6.2 vil den manglende afvikling af investeringer i en række nærmere angivne unoterede kapitalandele m.v. i aldersopsparingsdepoter inden henholdsvis den 1. juli 2021 og den 1. juli 2022 medføre, at aldersopsparingen ikke længere opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens kapitel 1 om skattebegunstigede pensionsordninger, herunder betingelsen i pensionsbeskatningslovens § 12, stk. 1, nr. 1, jf. § 12 A, stk. 1.

Når en aldersopsparing ikke opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens kapitel 1 om skattebegunstigede pensionsordninger, skal der ligeledes betales en afgift på 20 pct. af det beløb, der ved fristens udløb kunne være udbetalt ved aldersopsparingens ophævelse.

Se PBL § 30, stk. 1, 16. pkt.