Dato for udgivelse
20 dec 2012 08:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 nov 2012 13:22
SKM-nummer
SKM2012.754.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-129270
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Byggegrund, økonomisk virksomhed, koncern
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger, som drev virksomhed med byggeri samt køb og salg af fast ejendom, kunne sælge et grundstykke momsfrit.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 2, stk. 2 og
Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1, § 4 samt § 13, stk. 1, nr. 9
Bekendtgørelse til momsloven (bekendtgørelse nr. 1370 af 2/12/2010) § 39c

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.3.1.4.2.1

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at grundstykket beliggende ( ), kan sælges momsfrit med overtagelse   ( ) 2012?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ejendommen ( ) er et ubebygget grundstykke på ( ) m2 beliggende ( ).

Spørger blev erklæret konkurs ( ) 2011. Selskabet var ét blandt flere datterselskaber af MS, som ligeledes er under konkurs.

Repræsentanten er kurator for spørger, og er sammen med X kuratorer i MS.

Spørger var uden aktivitet fra stiftelsen i 1987 og frem til 2009, og har således i mange år ligget som et tomt selskab i koncernen.

Ifølge senest afgivne årsregnskab fra spørger (for 2009) er selskabets hovedaktivitet byggeri til videresalg samt køb og salg af faste ejendomme.

MS havde endvidere et datterselskab, DS, der ligesom moderselskabet drev entreprenørvirksomhed, men primært i ( ) området. Konkursboet efter MS har under konkursen solgt aktierne i DS og selskabet er fortsat i fuld drift under det nye ejerskab.

DS havde i 2009 et debitortilgodehavende hos et selskab i Y-gruppen. Y-gruppen var ude af stand til at betale sin gæld, og det blev derfor aftalt, at MS koncernen skulle overtage 2 grundstykker henholdsvis (1 ) og (2-omhandlede ) i stedet for betaling af tilgodehavendet. Ejerskabet af grundstykkerne blev herefter overført til spørger.

For så vidt angår omhandlede grundstykke blev handlen gennemført ( ) 2009. Det er oplyst kurator, at der på dette tidspunkt var registreret en gæld i ejendommen på kr. x. Ejendommen blev bogført med en værdi på kr. x.

Der blev indgået aftale om, at DS efter regning opførte 4 ejerlejligheder på grund 1 og det var aftalt, at der ligeledes på et senere tidspunkt skulle opføres et antal boliger på omhandlede grund.
 
Som følge af konkursen i MS og den efterfølgende konkurs i en række af de øvrige koncernselskaber blev projektet aldrig realiseret, og derfor har konkursboet efter spørger med overtagelse ( ) 2012 solgt grundstykket.

Udover ovenstående har spørger ikke på noget tidspunkt været aktivt i ejendomsmarkedet.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Momsloven § 3, stk. 1,

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momsloven § 4

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.  (---)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:  (---)

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

   a) levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord

   b) levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt

       levering af en bebygget grund

Bekendtgørelse til momsloven (Bekendtgørelse nr. 1370 af 2/12/2010) § 39 c

"Ved en byggegrund i lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør herafer udlagttil formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. § 39a, stk. 1."

Praksis

Skatteministeriets vejledning: "Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde" kapitel 2 "Afgiftspligtige leveringer af byggegrunde og bebyggede grunde"

Skatteministeriets kommentar til EU-domstolens dom i de forenede sager C 180/10 og C 181/10, Slaby & Kuc

SKM2012.299.SR

Salg af et grundstykke er omfattet af momspligt, fordi det spørgende selskab anses for at handle i egenskab af afgiftspligtig person, når det sælger den pågældende grund.

Ved vurdering af sagens faktiske omstændigheder kan der ikke ses bort fra det forhold, at selskabet er koncernforbundet med andre selskaber, der i årtier har opført byggeri mv. for såvel egen som fremmed regning, og at koncernen derfor utvivlsomt udøver økonomisk virksomhed med køb og salg af fast ejendom.

Selvom det spørgende selskab kun foranlediger et enkelt salg af et grundstykke, må realiteten i den virksomhed der udøves i de koncernforbundne søsterselskaber, have en indflydelse på den samlede konkrete vurdering.

Begrundelse

Spørger driver virksomhed med byggeri samt køb og salg af fast ejendom, og er dermed en afgiftspligtig person, jf. momsloven § 3.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at ejendommen blev erhvervet med henblik på videresalg. Spørger har således ved salget handlet i sin egenskab af afgiftspligtig person.

Der er ligeledes henset til, at spørger var koncernforbundet med andre selskaber, som har drevet virksomhed med byggeri og handel med fast ejendom.

Salget af ejendommen er derfor momspligtigt, jf. momsloven § 4, jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, litra b.

Det er lagt til grund, at ejendommen er en byggegrund, jf. bekendtgørelse til momsloven (Bekendtgørelse nr. 1370 af 2/12/2010) § 39 c.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.