Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsfritagelse eller godtgørelse for varer, der leveres til udlandet
  • Afgiftsfritagelse for varer, der modtages fra udlandet
  • Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer
  • Afgiftsgodtgørelse til visse organisationer mv.

Afgiftsfritagelse eller godtgørelse for varer, der leveres til udlandet

Der er ikke afgift på afgiftspligtig kaffe og ekstrakter heraf mv., som oplagshavere leverer til udlandet. Se FORBRAL § 24, stk. 1, 1. pkt.

Ikke-registrerede virksomheder

Virksomheder, der ikke er registrerede som oplagshavere, kan få bevilling til afgiftsgodtgørelse for varer, der leveres til udlandet. Se FORBRAL § 24, stk. 1, 2. pkt.

Henvendelser vedrørende bevillinger kan sendes til Skatteforvaltningen via TastSelv Erhverv. Klik i TastSelv Erhverv på Kontakt > Send besked > Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter > Destruktioner og bevillinger.

Ved anmodning om afgiftsgodtgørelse skal virksomheden have en bevilling og anvende blanket 29.002. Blanketten findes på www.skat.dk

Registrerede varemodtagere

Registrerede varemodtagere kan uden bevilling efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen. Se FORBRAL § 24, stk. 1, 3. pkt.

Afgiftsfritagelse for varer, der modtages fra udlandet

Der er afgiftsfrihed på varer, der modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser, som gælder for afgiftsfrihed efter ML § 36, stk. 1, nr. 1-3. Se afsnit D.A.10.3 Indførsel. Se FORBRAL § 24, stk. 2.

Bemærk

Ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2021.

Den 1. juli 2021 blev importmomsfritagelsen i ML § 36, stk. 1, nr. 3, erstattet af ordningen Moms Import One Stop Shop, hvor virksomheder, der sælger varer til forbrugere i EU, som leveres fra lande uden for EU, kan angive og betale moms af forsendelser med en værdi indtil 150 euro efter en forenklet ordning. Se ML § 66 l.

Indførsel af varer pålagt nationale punktafgifter som købes fra virksomheder, som er tilsluttet Moms Import One Stop Shop, er alene punktafgiftspligtige, når forsendelsens værdi er over 150 euro. Indtil 1. juli 2021 var beløbsgrænsen 80 kr.

Indførsel af varer pålagt nationale punktafgifter fra virksomheder, som ikke er tilsluttet Import Moms One Stop Shop, er punktafgiftspligtige uanset forsendelsens værdi. Indtil 1. juli 2021 var beløbsgrænsen 80 kr.

Forsendelser af varer pålagt EU-harmoniserede punktafgifter kan ikke indgå i ordningen Moms Import One Stop Shop. Se ML § 66 l. Disse er således punktafgiftspligtige i alle tilfælde uanset forsendelsens værdi.

Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer

Der er ikke afgift på varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv., der er omtalt i TDL § 4 og personer, der er tilknyttet disse. Se FORBRAL § 24, stk. 3.

Afgiftsgodtgørelse til visse organisationer mv.

Organisationer mv., der er godkendt efter ligningslovens § 8 A, og hvis formål helt eller delvist er at foretage humanitært hjælpearbejde, kan efter FORBRAL § 11 a få godtgjort afgift af kaffe og kaffeekstrakter mv., som er betalt i tidligere handelsled, såfremt varerne anvendes til humanitære formål, og organisationen mv. ikke har modtaget betaling for varerne.

Godtgørelsesordningen omfatter kun varer, som doneres af organisationen mv. til forbrugerne af varerne, fx i form af nødhjælp, julehjælp og forbrug på herberger og i varmestuer. Ordningen omfatter derfor ikke varer, der sælges i organisationens butikker. Afgift af varer, som ikke anvendes til humanitære formål, kan ikke godtgøres. Fx kan afgiften ikke godtgøres af varer, som organisationen mv. kasserer, eller varer som anvendes internt i organisationen mv. til fx forplejning af personale og gæster mv.

Godtgørelsen skal opgøres efter reglerne i FORBRAL § 11, hvilket vil sige på samme måde, som afgiften i det tidligere led er beregnet. Det vil sige, at varens nettovægt skal ganges med den afgiftssats pr. kg, der er betalt for varen. For varer under toldtariffens pos 0901 90 og 2101 12 omfattet af FORBRAL § 11, stk. 4, som ikke er afgiftspligtige i sig selv, men som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt, kan der kun opnås afgiftsgodtgørelse af varens indhold af kaffe eller kaffeekstrakt. Der kan ikke godtgøres afgift, hvis der som følge af reglerne om bagatelgrænser ikke er betalt afgift af de varer, der anvendes til humanitære formål. Det er kun den humanitære organisation mv., der kan anmode om godtgørelse af afgiften.

Godtgørelsesperioden er kalenderåret, og ansøgningen skal være modtaget af Skatteforvaltningen senest den 1. juli efter udløbet af det kalenderår, som der søges godtgørelse for. Fx skal anmodningen om godtgørelse for kalenderåret 2022 være modtaget senest 1. juli 2023.

Ansøgning om godtgørelse skal ske elektronisk. Til dette brug anvendes blanket 29.002, som findes på skat.dk/blanketter. Det er endvidere en forudsætning for udbetaling af godtgørelse, at organisationen mv. har et cvr-nummer. Godtgørelsen udbetales på ansøgerens NemKonto. Det kræver ikke nogen bevilling fra Skatteforvaltningen for, at organisationen mv. kan anmode om godtgørelse af afgift.

Organisationen mv. skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af godtgørelsen og Skatteforvaltningens kontrol. Regnskabsmaterialet skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Der skal indsendes regnskabsoplysninger sammen med ansøgningen om godtgørelse. Se bekendtgørelse nr. 1339 af 9. december 2019 om godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer mv

Skatteforvaltningen har adgang til at kontrollere det materiale, der ligger til grund for udbetalingen af godtgørelsen. Organisationen mv. skal efter anmodning udlevere eller indsende regnskabsmateriale, som ikke er medsendt anmodningen, til Skatteforvaltningen. Se kontrolbestemmelserne i FORBRAL § 17, som finder tilsvarende anvendelse.

Se FORBRAL § 11 a samt § 2 i lov nr. 1295 af 5. december 2019.

Bemærk

  • Der kan kun godtgøres afgift af varer, som organisationen mv. har købt eller fået doneret fra og med 1. januar 2020, men ikke af varer som organisationen har på lager pr. 31. december 2019.

  • Indtil 31. marts 2019 omfattede FORBRAL § 11 a en afgift på kaffeerstatning og kaffetilsætning mv. Denne afgift blev ophævet fra og med 1. april 2019.