Begrebet international trafik betyder i modeloverenskomsten enhver transport med skib eller fly, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i en af de kontraherende stater, og personen, der driver foretagendet, som anvender skibet eller flyet, ikke er hjemmehørende i denne stat. Se modeloverenskomstens artikel 3, stk. 1, litra e. 

Transport, der udelukkende foregår mellem steder i det land, hvor den person, der driver foretagendet, er hjemmehørende, er omfattet af begrebet international trafik. Se punkt 6 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 3. 

Bemærk

Begrebet international trafik anvendes bl.a. til

  • at afgrænse anvendelsesområdet for artikel 8 om fortjeneste ved skibs- og luftfart og
  • at afgrænse anvendelsesområdet for artikel 15, stk. 3, der handler om lønindtægt ved arbejde om bord på skibe og fly.

Se også

Se også

  • C.F.8.2.2.3.1.4 om begreberne foretagende og erhvervsvirksomhed
  • C.F.8.2.2.8.1 om beskatningsretten til fortjeneste ved international trafik.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2018.60.HR

En person, der var skattepligtig til Danmark, arbejdede i indkomståret 2012 som overstyrmand på et norsk indregistreret skib ud for Y1-land’s kyst. Sagen angik, om personen, der ikke havde betalt norsk indkomstskat af vederlaget for arbejdet, efter den nordiske DBO var berettiget til lempelse af dansk indkomstskat. Afgørende herfor var i første række, om Norge efter DBO’en havde beskatningsretten til vederlaget, hvilket afhang af, om skibet kunne anses for at have været i "international trafik", jf. artikel 15, stk. 3, mens den pågældende arbejdede ombord.

Højesteret fastslog, at udtrykket "international trafik" i den nordiske DBO skal fortolkes således, at et skib er i international trafik, når dets hovedopgave efter en helhedsvurdering er at transportere personer eller gods for en andens regning mellem pladser.

Højesteret fandt på den baggrund, at skibets hovedopgave i 2012 måtte anses for at have angået inspektion, vedligeholdelse, reparation og udbygning af og på olie-installationer på havbunden inden for to områder ud for Y1-land’s kyst. Skibet kunne derfor ikke anses for at have været i international trafik, mens den pågældende arbejdede ombord. Personen var herefter ikke berettiget til lempelse af den danske indkomstskat.

Tidligere instans:

SKM2017.162.ØLR

Landsskatteretten

LSRM 1983, 159

Skibet var af coasterstørrelse og blev anvendt til seismologiske undersøgelser af havbunden i internationalt farvand. Skibets lastrum var ombygget til at indeholde måleudstyr og transmissionsudstyr mv., og skibet medbragte, ud over besætningen, videnskabeligt uddannet personel, der betjente dette udstyr.

Skibet opererede periodevis fra samme havn, afhængig af undersøgelsesområdernes beliggenhed, og det blev enten forsynet ved, at materialer mv. blev bragt ud til skibet, eller ved at skibet lagde til i basishavnen. Skibet kom hver 4. uge ind til reden eller basishavnen.

Landsskatteretten var enig med klageren i, at det seismologiske havundersøgelsesskib ikke kunne anses for at medføre gods eller passagerer, og at skibet - bortset fra sejlads mellem basishavn og undersøgelsesområde eller fra et undersøgelsesområde til et andet - nærmest var stationært.

Skibet kunne dermed ikke anses for at sejle i international trafik.

Skatterådet

SKM2017.481.SR Et selskab blev af Skatterådet anset for at have fast driftssted i Danmark med drift af helikopterservice. Virksomheden blev anset for at være omfattet af artikel 8 om international trafik, idet selskabet foretog flyvninger såvel mellem pladser i Danmark som mellem pladser i og udenfor Danmark.