åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Efter Skattestyrelsen praksis accepteres det ikke - når bortses fra advokat- og konsulentselskaber - at honoraret for et bestyrelsesmedlem indtægtsføres skattemæssigt i et selskab, som bestyrelsesmedlemmet selv ejer.

Spørgsmålet er, om vederlaget for bestyrelsesarbejde er personlig indkomst, eller om det kan anses som indtægt ved selvstændig virksomhed med den virkning, at vederlaget fra bestyrelsesarbejdet kan indtægtsføres i et selskab - alternativt som indkomst i virksomhedsordningen.

Landsskatteretten har ved SKM2012.437.LSR taget stilling til, at honorarer fra bestyrelsesposter ikke kunne anses for indkomst ved selvstændig virksomhed og dermed ikke kunne indgå i virksomhedsordningen.

Skatterådet har i 2011 truffet flere afgørelser, der fastslår, at vederlaget for bestyrelsesarbejde - med ovennævnte undtagelser - er personlig indkomst. Kun i forhold til advokater og til de konsulenter, hvor bestyrelsesarbejdet er en integreret del af konsulentarbejdet, anerkendes det, at bestyrelsesarbejdet skattemæssigt er selvstændig erhvervsvirksomhed med deraf følgende mulighed for at indtægtsføre det i et selskab.

I SKM2011.716.SR bekræftede Skatterådet, at spørger er rette indkomstmodtager af vederlag for konsulentydelser, der omfatter ledelsesmæssig assistance i form af bestyrelsesarbejde udført af partneraktionærerne som led i spørgers virksomhed, da bestyrelsesarbejdet indgår som et integreret led i udførelsen af spørgers virksomhed. Skatterådet kunne dog ikke bekræfte, at spørger er rette indkomstmodtager af vederlag, der udbetales som direktionsvederlag til en partneraktionær for assistance udført på direktionsniveau i en konkret opgave. Skatterådet tog stilling til den momsmæssige behandling af de to situationer.

SKM2006.589.SR. Skatterådet har taget stilling til den skatte- og momsmæssige behandling af bestyrelseshonorar til en fagforening, som lader sig repræsentere i bestyrelser af personer, som er i et ansættelsesforhold til fagforeningen, og hvor det følger af ansættelsesforholdet mellem fagforeningen og de pågældende personer, at det er fagforeningen og ikke den ansatte, der har krav på bestyrelseshonoraret. Skatterådet fandt, at de omhandlede hvervgivere kan udbetale bestyrelseshonorarer vedrørende bestyrelsesarbejde udøvet i selskabet mv. af ansatte i fagforeningen direkte til fagforeningen uden skattemæssige konsekvenser for de omhandlede ansatte. Skatterådet blev anmodet om at bekræfte, at opnået bestyrelseshonorarer i andre selskaber mv. for fagforeningens aflønnede forretningsudvalgsmedlemmer ikke er erhvervsmæssig indkomst for fagforeningen. Skatterådet afviste under henvisning til SFL § 24, stk. 2 at give bindende svar på dette spørgsmål, idet det er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed. Skatterådet fandt, at bestyrelseshonoraret er momspligtigt.

I SKM2004.434.LR spurgte Selskabet D A/S Ligningsrådet, om D A/S kunne udbetale bestyrelseshonorarer til det norske moderselskab M AS for bestyrelsesarbejde udøvet af moderselskabets ansatte uden skattemæssige konsekvenser for de omhandlede ansatte. Ligningsrådet besvarede ved SKM2004.90.LR spørgsmålet benægtende, men revurderede sagen og besvarede herefter spørgsmålet bekræftende.

I SKM2002.108.LR, fandt Ligningsrådet, at en virksomhedskonsulent kunne indtægtsføre bestyrelseshonorarer i sit konsulentselskab, og tilsidesatte herved TfS 1991, 477.

Ifølge TfS 1996.337 blev Told- og Skattestyrelsen stillet et spørgsmål om den skatte- og momsmæssige behandling af bestyrelseshonorarer til advokater, der driver virksomhed i selskabsform, og hvor det mellem advokaten, selskabet og de øvrige selskabsdeltagere er aftalt, at bestyrelseshonorarer skal tilfalde selskabet på linje med øvrige honorarindtægter.

Told- og Skattestyrelsen udtalte jf. TfS 1996.337 efter drøftelser med Skatteministeriets departement, at advokaters bestyrelseshonorarer kan anses for at være indkomst for selskabet i de tilfælde, hvor honoraret erhverves af advokater, der driver virksomhed i selskabsform, og hvor det mellem advokaten, selskabet og de øvrige selskabsdeltagere er aftalt, at bestyrelseshonorarer skal tilfalde selskabet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

 SKM2012.437.LSR

Landsskatteretten tog stilling til, at bestyrelseshonorarer ikke kan anses som indkomst ved selvstændig virksomhed, der kan indgå i virksomhedsordningen.

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets afgørelse SKM2011.623.SR.

Skatterådet og andre

SKM2015.334.SR

Skatterådet fandt ikke, at en række bestyrelseshonorarer kunne indgå i spørgers personlige virksomhed eller som selskabsindkomst.

SKM2011.716.SR

Skatterådet bekræfter, at et af to partneraktionærer ejet selskab er rette indkomstmodtager af vederlag for kon-sulentydelser, der omfatter ledelsesmæssig assistance i form af bestyrelsesarbejde udført af partneraktionærerne

 

SKM2011.629.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at bestyrelseshonorarer kan udbetales til en personlig ejet virksomhed.

 

S

 

SKM2011.283.SR

Skatterådet afviste, at bonus for arbejde som bestyrelsesformand kan udbetales til et af bestyrelsesformanden ejet selskab. Bonussen betragtes som vederlag for personligt arbejde.

 

SKM2011.84.SR

Skatterådet afviste, at en bestyrelsesformand for et aktieselskab og en fond kan fakturere bestyrelseshonorar, optjent i selskabet og fonden fra et af bestyrelsesformanden 100 pct. ejet svensk selskab.

 

SKM2006.589.SR

Skatterådet fandt, at der kan udbetales  bestyrelseshonorarer vedrørende bestyrelsesarbejde - udøvet i et selskab  af ansatte i fagforeningen - direkte til fagforeningen uden skattemæssige konsekvenser for de ansatte.

Den momsmæssige del af sagen blev behandlet i Landsskatteretten, se SKM2007.425.LSR. 

SKM2004.434.LR

Et selskab kunne udbetale bestyrelseshonorarer til et norsk moderselskab - for bestyrelsesarbejde udøvet af moderselskabets ansatte - uden skattemæssige konsekvenser for de omhandlede ansatte

 

SKM2002.108.LR

Ligningsrådet fandt, at en virksomhedskonsulent kunne indtægtsføre bestyrelseshonorarer i sit konsulentselskab og tilsidesatte herved TfS 1991, 477.