Indhold

Dette afsnit beskriver reglen om, at der ikke længere er fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger til kapitalpensioner, når pensionsopspareren helt eller delvist har fået udbetalt en kapitalpension efter pensionsudbetalingsalderen.

Afsnittet indeholder:

 • Bortfald af fradrags- og bortseelsesret for indbetalinger
 • Regel for indbetalinger i perioden fra den 1. januar til den 13. april 2010
 • Fradrags- og bortseelsesret ved ændring af afgift fra 40 pct. til 60 pct.
 • Udbetalinger af supplerende engangsydelser, små pensionsordninger med løbende udbetalinger og indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Bortfald af fradrags- og bortseelsesret for indbetalinger

Når pensionsopspareren skal have udbetalt sine kapitalpensionsordninger efter, at pensionsudbetalingsalderen er nået, kan han eller hun frit vælge at få udbetalt

 • alle sine kapitalpensioner på én gang, eller
 • en ordning ad gangen, hvis han eller hun har flere kapitalpensioner, eller
 • kun at få udbetalt en del af en kapitalpensionsordning

med 40 pct. afgift, se PBL § 25, stk. 1 nr. 1.

Bemærk

Er kapitalpensionsordningen oprettet inden den 1. maj 2007, kan udbetaling efter PBL § 25, stk. 1, nr. 1 dog allerede ske, når pensionsopspareren fylder 60 år.

Se også

Se også afsnit

Når der er sket hel eller delvis udbetaling fra kapitalpensionsordninger efter, at pensionsopspareren har nået pensionsudbetalingsalderen, (eller fra det fyldte 60. år, hvis ordningen er oprettet inden den 1. maj 2007), bevarer pensionsopspareren fradrags- og bortseelsesret for indbetalinger til sine øvrige kapitalpensioner i det indkomstår, hvor der første gang er sket hel eller delvis udbetaling af en kapitalpension med betaling af en afgift på 40 pct.

I de efterfølgende indkomstår, har pensionsopspareren ikke længere

 • fradragsret for indbetalinger til privattegnede kapitalpensionsordninger, se PBL § 18, stk. 2, 6. pkt., eller
 • bortseelsesret for indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede ordninger, dvs. at arbejdsgiverens indbetalinger skal medregnes til pensionsopsparerens skattepligtige indkomst, se PBL § 19, stk. 1, 3. pkt.

De indbetalinger, der ikke er fradrags- eller bortseelsesret for, kan ikke fratrækkes hverken af en ægtefælle eller i et senere indkomstår. Men der er mulighed for at få beløb tilbagebetalt eller overført til en anden type pensionsordning med fradrags- eller bortseelsesret. Se PBL § 21 A, stk. 1.

Er der er betalt afgift efter pensionsbeskatningsloven af indbetalingerne inden anmodningen om tilbagebetaling, kan pensionsopspareren få afgiften tilbagebetalt hos SKAT. Se PBL § 21 A, stk. 4.

Se også

Se også afsnit (C.A.10.2.3.3.3) om overskydende indbetalinger uden fradragsret.

Regel for indbetalinger i perioden fra den 1. januar til den 13. april 2010

Med virkning for indkomståret 2010 blev denne begrænsning af fradragsretten ophævet, så der blev fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger til nyoprettede eller eksisterende kapitalpensionsordninger, selvom ejeren af ordningen tidligere har fået udbetalt en kapitalpensionsordning med betaling af 40 pct. i afgift. Se lov nr. 412 af 29.5.2009, § 1 nr. 39.

Ophævelsen af begrænsningen havde imidlertid utilsigtede virkninger, idet personer over efterlønsalderen kunne oprette og hæve kapitalpensionsordninger alene med det formål at reducere indkomstgrundlaget og dermed opnå højere sociale ydelser. Derfor blev reglen genindført med virkning for indbetalinger foretaget den 14. april 2010 og senere. Se § 1, nr. 5 og 6 i lov nr. 625 af 11. juni 2010, der indsatte PBL § 18 stk. 2, 6. pkt. og § 19 stk. 1, 3. pkt.

Det betyder, at indbetalinger på kapitalpensionsordninger foretaget i perioden fra den 1. januar til den 13. april 2010 er omfattet af reglerne i PBL § 19 om bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger eller fradragsretten i PBL § 18, stk. 1. og 2 for pensionsopsparerens egne private indbetalinger, selvom pensionsopspareren i et tidligere år har fået udbetalt en kapitalpensionsordning med 40 pct. i afgift efter PBL § 25, stk. 1, nr. 1. Indbetalingerne skal dog kunne rummes inden for beløbsgrænsen på 46.000 kr., se PBL § 16, stk. 1, og den personlige indkomst, se PBL § 18, stk. 2, og PBL § 21, stk. 1.

Har ejeren af en kapitalpensionsordning ophævet en anden kapitalpensionsordning i et tidligere indkomstår med afgift på 40 pct. efter PBL § 25, stk. 1, nr. 1, er der ikke

 • bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger, se PBL § 19, stk. 1, 2. pkt., eller
 • fradragsret for ejerens indbetalinger på en privat ordning, se PBL § 18, stk. 2, 6. pkt.,
 • for beløb indbetalt den 14. april 2010 og senere. 

For arbejdsgiveradministrerede kapitalpensionsordninger er det Skatteministeriets opfattelse, at der er bortseelsesret efter PBL § 19 for de indbetalinger fra arbejdsgiveren, medarbejderen har erhvervet ret til som en del af lønnen for en optjeningsperiode, der er påbegyndt inden den 14. april 2010, se SKM2011.255.SKAT.

Fradrags- og bortseelsesret ved ændring af afgift fra 40 pct. til 60 pct.

Ved hel eller delvis udbetaling af en kapitalpension kan pensionsopspareren vælge at betale afgift på 60 pct. efter PBL § 28 i stedet for afgiften på 40 pct. efter PBL § 25, stk. 1, nr. 1. Se PBL § 26, stk. 1.

Det har den virkning, at pensionsopspareren fremover fortsat har fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger på kapitalpensionsordninger.

Har pensionsopspareren betalt afgiften på 40 pct. ved udbetaling fra kapitalpensionsordningen, kan han eller hun vælge om, så der i stedet bliver betalt en afgift på 60 pct.

Ved omvalg skal pensionsopspareren indbetale forskellen mellem afgiften på 60 pct. og afgiften på 40 pct., dvs. en yderligere afgift på 20 pct., enten direkte til SKAT eller via pensionsinstituttet.

Når omvalget sker efter, at pensionsinstituttet har tilbageholdt og indbetalt 40 pct. afgift til SKAT, må pensionsopspareren for at nå til det rigtige afgiftsmæssige resultat ved efterbetalingen af afgiften,

 • selv indbetale den yderligere afgift på 20 pct. af det udbetalte bruttobeløb til SKAT. Beløbet vil svare til 1/3 af det udbetalte nettobeløb, eller
 • tilbagebetale samme beløb til forsikringsselskabet, som herefter indbetaler beløbet til SKAT.

Har den oprindelige udbetaling været en deludbetaling, og ønsker pensionsopspareren at beholde det udbetalte nettobeløb, hvis der er tilstrækkelige midler tilbage på ordningen, skal pensionsinstituttet ændre afgiftsberegningen.
Beregningsgrundlaget for afgiften på 60 pct. udgør 1,5 gange det oprindeligt udbetalte bruttobeløb, og pensionsinstituttet hæver den yderligere afgift på 1,25 gange den allerede indbetalte afgift fra pensionsopsparerens kapitalpension. Den yderligere afgift indbetales til SKAT.

Eksempel
Pensionsopspareren ønsker at beholde det udbetalte nettobeløb fra en deludbetaling. 

 

 Oprindelig beregning

 Tillæg

 Ny beregning

Bruttobeløb

50.000 kr.

25.000 kr.

75.000 kr. (1,5 x 50.000)

- afgift

20.000 kr. (40 pct.)

25.000 kr.(1,25 x 20.000)

45.000 kr. (60 pct.)

Nettobeløb

30.000 kr.

30.000 kr.

Den yderligere afgift udgør 25.000 kr., der hæves på kapitalpensionsordningen, og indbetales til SKAT.

Se om indbetaling af yderligere afgift her.

Når den yderligere afgift er indbetalt, kan pensionsopspareren igen få fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger på kapitalpensionsordninger. Er der indbetalinger, der på grund af  omvalget er blevet omfattet af fradrags- eller bortseelsesret,  kan pensionsopspareren få ændret sin skatteansættelse  inden for genoptagelses- og forældelsesfristerne i skatteforvaltningsloven. Se SKM2008.383.SKAT.

Se også

Se også afsnit

Udbetalinger af supplerende engangsydelser, små pensionsordninger med løbende udbetalinger, og indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Pensionsopspareren har fortsat fradrags- og bortseelsesret for indbetalinger til kapitalpensionsordninger, efter at han/hun har fået udbetalt

 • en supplerende engangsydelse fra en pensionskasse, som pensionsopspareren har fået udbetalt efter at have nået pensionsudbetalingsalderen, jf. PBL § 1(eller efter det fyldte 60. år, hvis ordningen er oprettet inden den 1. maj 2007) med betaling af en afgift på 40 pct. efter PBL § 29A
 • en lille pensionsordning med løbende udbetalinger med betaling af en afgift på 40 pct., efter PBL § 29, stk. 3
 • et indestående i Lønmodtager Dyrtidsfond med betaling af en afgift på 40 pct., henholdsvis 25 pct. efter PBL § 14 A.