åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for ekstraordinær genoptagelse på borgerens/virksomhedens initiativ

Afsnittet indeholder

  Bemærk vedrørende anmodning om ekstraordinær genoptagelse fra skatteyder

  Der findes ingen frister for, hvornår Skatteforvaltningen senest skal tage stilling til anmodningen om genoptagelse, eller for, hvornår der senest kan ske ansættelsesændring på baggrund af en eventuel genoptagelse.

  Helt ubegrundede anmodninger om genoptagelse kan afvises. Hvis det utvivlsomt skønnes, at en anmodning om genoptagelse udelukkende er ledsaget af oplysninger, der tidligere har dannet grundlag for sagen, vil Skatteforvaltningen efter omstændighederne kunne undlade at træffe en ny afgørelse. Skatteforvaltningen skal i stedet henvise til den tidligere trufne afgørelse og klagevejledningen heri.

  Skatteforvaltningen har kompetencen til at træffe afgørelse om ekstraordinær genoptagelse og anmodningen skal indgives til Skatteforvaltningen. Skatteforvaltningen har ikke kompetence til at træffe afgørelse, i det omfang Skatterådet, Landsskatteretten, Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn har taget stilling til sagen. Se SFL § 14, stk. 1, nr. 2.

  Hvis en anmodning om genoptagelse fremsendes til den forkerte myndighed inden fristen, er myndigheden forpligtet til at videresende anmodningen til den kompetente myndighed. En anmodning, der er fremsendt til en forkert myndighed inden fristen, anses for rettidig, selvom den først er fremme ved rette myndighed efter fristens udløb. Se FVL § 7, stk. 1.

  Det er en betingelse for både ordinær og ekstraordinær genoptagelse, at anmodningen indeholder oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan sandsynliggøre, at en genoptagelse vil medføre en ændret ansættelse. Se SKM2015.433.BR og SKM2015.578.BR.

  Se også 

  SKM2023.474.LSR. Sagen angik, om det var berettiget, at Skattestyrelsen havde undladt at tage stilling til en advokats anmodning om genoptagelse af momstilsvarene for et opløst interessentskab efter SFL § 32, stk. 1, nr. 4, med henvisning til, at Skattestyrelsen ikke havde modtaget fuldmagt fra alle ni tidligere interessenter til, at advokaten kunne bede om genoptagelse. ◄

  ►Landsskatteretten fandt, at de fem tidligere interessenter, herunder klageren, var berettigede til at få behandlet anmodningen om genoptagelse og pålagde Skattestyrelsen at tage stilling til anmodningen. Landsskatteretten henviste til, at det fulgte af forarbejderne til genoptagelsesreglerne, at hensigten er, at en virksomheds momstilsvar skal ændres til det materielt rigtige, i det omfang betingelserne i SFL §§ 31-32, er opfyldt. Retten henviste endvidere til, at de interessenter, der ikke havde givet fuldmagt til advokaten, ikke havde nogen saglig grund til at modsætte sig anmodningen, fordi det måtte lægges til grund, at Skattestyrelsens behandling af anmodningen om nedsættelse af momstilsvarene efter SFL § 32, stk. 1, nr. 4, ikke ville kunne føre til, at momstilsvarene blev forhøjet. ◄

  Bemærk

  Der er indført forenklede regler om opgørelse af tilbagebetalingskrav. Se SFL § 34c og A.A.15.

  For ekstraordinær genoptagelse på skatteområdet, se afsnit A.A.8.2.2.2.