Indhold

Dette afsnit handler om beskatning af jubilæumsgratialer både i anledning af medarbejderens og virksomhedens jubilæum.

Afsnittet indeholder:

  • Fælles regler for medarbejderens og virksomhedens jubilæum
  • Gratiale i anledning af medarbejderens jubilæum
  • Gratiale i anledning af virksomhedens jubilæum
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.A.3.5.1 om fælles regler for fratrædelsesgodtgørelser, jubilæumsgratialer mv.

Fælles regler for medarbejderens og virksomhedens jubilæum

Et jubilæumsgratiale skal ydes af den skattepligtiges arbejdsgiver for at være omfattet af LL § 7 U. Det er også en betingelse, at udbetalingen sker én gang for alle. Den kan således ikke løbe over flere år. Anledningen til udbetaling skal være enten medarbejderens (personlige) eller arbejdsgiverens jubilæum.

Der kan stadig være tale om et jubilæum, selv om en virksomhed skifter ejer eller omdannes til et aktieselskab, når blot der har været en rimelig identitet i virksomhedens arbejdsområde.

I skd. 1975.31.15 overtog to sønner i 1949 en virksomhed efter deres far. Virksomheden var på daværende tidspunkt et personligt firma, men sønnerne begyndte straks efter overtagelsen gradvist at omlægge virksomhedens drift. I 1957 blev firmaet omdannet til et aktieselskab med brødrene som hovedaktionærer. I overensstemmelse med en indhentet udtalelse fra statens ligningsdirektorat svarede skattedepartementet, at man intet havde at indvende mod, at jubilæer blev fastsat ud fra tidspunktet fra brødrenes overtagelse af virksomheden, dvs. med udgangspunkt i året 1949. Udtalelsen fra Statens ligningsdirektorat var dog udelukkende vejledende for ligningsmyndighederne.

Gratiale i anledning af medarbejderens jubilæum

LL § 7 U gælder, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) Jubilæumsgratialet bliver givet af den ansattes arbejdsgiver.
b) Den ansatte har været ansat i 25, 35 eller et større antal år deleligt med 5.

Jubilæumsgratialer, der udbetales til ægtefæller eller til medarbejdere, der før jubilæumsdatoen er fratrådt på grund af pensionering eller sygdom, er ikke omfattet af LL § 7 U.

Jubilæumsgratiale til medarbejdere i forbindelse med arbejdsophør på grund af alder eller sygdom er ikke omfattet af LL § 7 U.

Medarbejdere, der ud over jubilæumsgratialet også har tjenestefri med løn på jubilæumsdagen, kan ikke henføre lønnen på fridagen til beskatning efter LL § 7 U.

Ad a) Gratialet skal gives af arbejdsgiveren

Da jubilæumsgratialet skal ydes af den skattepligtiges arbejdsgiver, betyder det, at reglen ikke gælder for fx gratiale, der bliver ydet til en advokat, der har 25-års jubilæum som formand for det jubilerende selskabs bestyrelse.

Eksempler

Her er eksempler på afgørelser, hvor landsskatteretten har vurderet, om jubilæumsgratialet var ydet af arbejdsgiveren og dermed omfattet af LL § 7 U:

  • LSRM 1964, 111 LSR vedrørte et gratiale ved afgang som bestyrelsesformand i et aktieselskab. Gratialet var ikke omfattet af LL § 7 U.
  • Et gratiale på 18.600 kr. til en borgmester i anledning af hans 25-års jubilæum som kommunalbestyrelsesmedlem blev fuldt ud anset for personlig indkomst, fordi en kommune ikke kan betragtes som arbejdsgiver for et kommunalbestyrelsesmedlem. Se LSRM 1986, 42 LSR (TfS 1985, 654 LSR). LL § 7 U gjaldt derfor ikke i dette tilfælde.
  • En skatteyder havde i 1975 25-års jubilæum i et firma, men da han i 1973 var indtrådt som interessent i firmaet, kunne han ikke opnå et jubilæumsgratiale i 1975 som arbejdstager. Derimod fandt Landsskatteretten, at en direktør, der også var hovedaktionær i selskabet, som direktør måtte antages at stå i tjenesteforhold til selskabet og godkendte beskatning efter nu LL § 7 U. Se LSRM 1974, 119 LSR.

Ad b) Den ansatte skal have været ansat i 25, 35 eller et større antal år deleligt med 5

Loven præciserer i overensstemmelse med gældende praksis, at der er tale om et personligt jubilæum, når den ansatte har været ansat i 25, 35 eller et større antal år deleligt med 5. Derimod er udbetalinger i anledning af 10, 15, 20 og 30 års ansættelse ikke omfattet.

I SKM2011.139.SR blev det fastslået, at en gave givet i anledning af 10 års ansættelse ikke er omfattet af LL § 7 U og heller ikke kan anses for at være en lejlighedsgave. Se afsnit C.A.5.5.1 om jule- og nytårsgaver, lejlighedsgaver, øvrige gaver, præmier og gevinster.

Gratialer i anledning af virksomhedens jubilæum

Det er kun, når alle fuldtidsansatte medarbejdere får udbetalt det samme gratiale i anledning af virksomhedens jubilæum, at gratialet er omfattet af LL § 7 U.

Hvis virksomheden har deltidsansatte medarbejdere, er det efter loven en betingelse, at disse medarbejdere modtager et gratialebeløb, der forholdsmæssigt svarer til det beløb, som en fuldtidsansat får udbetalt.

Hvis der udbetales et højere beløb til enkelte medarbejdergrupper end til andre, skal de udbetalte gratialer fuldt ud beskattes som personlig indkomst uden bundfradrag efter LL § 7 U. Det samme gælder, hvis virksomheden fx i forbindelse med et jubilæum udbetaler en ekstra månedsløn til alle medarbejdere, medmindre alle medarbejdere i virksomheden har samme løn.

Det er medarbejdernes tilknytning til virksomheden på jubilæumsdagen, der er afgørende for, om betingelserne er opfyldte. Samtlige medarbejdere, der er ansatte på jubilæumsdagen, herunder også medarbejdere, der er opsagte eller har opsagt deres stilling, skal være omfattet. Det er også jubilæumsdagen, der er afgørende med hensyn til spørgsmålet om ansættelsestiden (fuldtids-/deltidsansat). Et 100 pct. ejet datterselskab kunne ikke i forbindelse med sit 25-års jubilæum udbetale gratiale skattefrit til ansatte i moderselskabet, der udførte de praktiske administrationsopgaver i selskabet. Der var ingen ansatte i datterselskabet. Der var indgået en administrationsaftale, hvorefter de administrative arbejdsopgaver blev udført af ansatte i moderselskabet. Der kunne heller ikke udbetales en godtgørelse opgjort på grundlag af en forholdsmæssig fordeling af de ansattes arbejdstid. Se SKM2012.417.SR.

Det er en betingelse, at gratialet udbetales i anledning af, at virksomheden har bestået i 25 år eller i et åremål, der er deleligt med 25.

Jubilæumsgratiale i anledning af et selskabs jubilæum, som bliver betalt af en tidligere hovedaktionær enten ved at supplere selskabets gratiale eller ved at oprette et fond, hvorigennem udbetalingen kan ske, beskattes fuldt ud som personlig indkomst.

Hvor en virksomhed oprindeligt er startet som enkeltmandsfirma, men senere omdannet til aktieselskab, kan virksomheden afholde jubilæum i lovens forstand, når der er forløbet 25 år fra virksomhedens start som enkeltmandsvirksomhed. Se LSRM 1961, 179 LSR. Se endvidere SKM2018.71.SR, hvor et selskab i en koncern havde overtaget den oprindelige aktivitet fra det øverste moderselskab.

Eksempler på moderselskabets jubilæum:

  • Jubilæumsgratiale til ansatte i et moderselskab og dettes datterselskaber i anledning af moderselskabets jubilæum var omfattet af LL § 7 U. Der blev lagt vægt på, at selskaberne var sambeskattet, og at de ansatte i henhold til allonger til hovedansættelseskontrakter samtidig var anset i og forpligtet til at udføre opgaver for alle selskaber i koncernen. Se SKM2013.826.SR
  • Medarbejderne i selskaber i en koncern kunne ikke få udbetalt skattefrit jubilæumsgratiale i anledning af moderfondens 25-års jubilæum, fordi medarbejderne ikke var ansat i fonden. Se SKM2001.247.LSR samt SKM2018.73.SR (stadfæstet af Landsskatteretten).

Eksempel: Deltids- og fuldtidsansatte

Hvis en deltidsansat er ansat i 20 timer om ugen, skal jubilæumsgratialet være 20/37 af det beløb, der udbetales til den fuldtidsansatte, hvis den fuldtidsansatte har en arbejdsuge på 37 timer.

Om tingsgaver, se afsnit C.A.3.5.1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2020.207.LSR

Da H1-koncernen havde drevet virksomhed inden for virksomhedens forretningsområde i 25 år eller i et antal år, der er deleligt med 25, anså Landsskatteretten koncernen for at opfylde betingelserne for udbetaling af jubilæumsgratiale omfattet af ligningslovens § 7 U, hvorved H1 A/S kunne udbetale skattebegunstiget jubilæumsgratiale til medarbejdere i koncernen. Landsskatteretten ændrede derfor besvarelsen af et bindende svar.

 

SKM2001.247.LSR

Medarbejdere i selskaber i en koncern kunne ikke få udbetalt skattefrit jubilæumsgratiale i anledning af moderfondens 25-års-jubilæum, fordi medarbejderne ikke var ansat i fonden.

Ikke omfattet af LL § 7 U.

TfS 1987, 40 LSR

En depotbestyrer for et bryggeri blev ikke anset for at stå i et sådant tjenesteforhold til bryggeriet, at et jubilæumsgratiale på 6.000 kr. kunne beskattes efter nu LL § 7 U.

Ikke omfattet af nu LL § 7 U.

LSRM 1986, 42 LSR/

TfS 1985, 654 LSR

Et gratiale på 18.600 kr. til en borgmester i anledning af hans 25-års-jubilæum som kommunalbestyrelsesmedlem blev fuldt ud anset for personlig indkomst, fordi en kommune ikke kan betragtes som arbejdsgiver for et kommunalbestyrelsesmedlem.

Ikke omfattet af nu LL § 7 U.

LSRM 1981, 57 LSR

Et gratiale til formanden for en sparekasses tilsynsråd i anledning af hans 40-års-jubilæum samt en gaverejse til en advokat i anledning af hans jubilæum som formand og medlem af bestyrelsen for en almenvelgørende institution, var ikke omfattede af nu LL § 7 U

LSRM 1979, 62 LSR

En skatteyder havde i 1975 25-års jubilæum i et firma, men da han i 1973 var indtrådt som interessent i firmaet, kunne han ikke opnå et jubilæumsgratiale i 1975 som arbejdstager.

Ikke omfattet nu LL § 7 U

LSRM 1979, 59 LSR

Et jubilæumsgratiale, som et tysk moderselskab havde udbetalt til en funktionær i anledning af selskabets 75-års-jubilæum, skulle beskattes efter reglerne i lov om særlig indkomstskat (nu LL § 7 U). Afgørelsen blev bl.a. begrundet med, at det danske selskabs kapital totalt var ejet af moderselskabets finansselskab, at det danske selskab blev ledet efter direktiver fra moderselskabets ledelse, at der foregik en vis rotation mellem personalet i moderselskabet og de skandinaviske datterselskaber, og at det danske datterselskab ikke havde planer om et selvstændigt "skatte"-jubilæum.

Omfattet af nu LL § 7 U

Afgørelsen kan efter Skattestyrelsens opfattelse ikke anses for forenelig med efterfølgende afgørelser.
Se SKM2017.251.SR, hvoraf det fremgår, at afgørelsen er afsagt på et tidspunkt, hvor LL § 7 U ikke var til i sin nuværende form, ligesom den ikke er i overensstemmelse med en række efterfølgende afgørelser. Der henvises i den forbindelse til SKM2001.247.LSR, SKM2012.417.SR og  SKM2013.826.SR.

LSRM 1974, 119 LSR

Landsskatteretten fandt, at en direktør, der også var hovedaktionær i selskabet, som direktør måtte antages at stå i tjenesteforhold til selskabet og godkendte beskatning efter nu LL § 7 U.

Omfattet af nu LL § 7 U.

LSRM 1964, 111 LSR

Sagen vedrørte et gratiale ved afgang som bestyrelsesformand i et aktieselskab. Gratialet var ikke omfattet af nu LL § 7 U.

LSRM 1961, 179 LSR

En statsautoriseret revisor, der gennem en årrække havde drevet revisionsvirksomhed, omdannede i 1948 virksomheden til et aktieselskab.

I 1959 modtog han som selskabets direktør et gratiale på 5.000 kr. i anledning af, at der var gået 25 år, siden revisionsvirksomheden var startet. I samme anledning modtog de øvrige ansatte i selskabet et jubilæumsgratiale, der varierede i forhold til deres aflønning og ansættelsesforholdets varighed.

Selskabet udbetalte i jubilæumsåret 12 pct. i dividende. Ligningsmyndigheden mente, at aktieselskabet og den virksomhed, skatteyderen drev før omdannelsen til aktieselskab, måtte anses for to forskellige virksomheder i relation til bestemmelsen om jubilæumsgratialer i lov om særlig indkomstskat mv. (nu LL § 7 U). Da omdannelsen til aktieselskab fandt sted i 1948, fandt ligningsmyndigheden derfor ikke, at betingelsen om virksomhedens beståen i 25 år var opfyldt. Gratialet blev derfor regnet med til skatteyderens almindelige skattepligtige indkomst.

Landsskatteretten satte beløbet ned til det beløb, som skatteyderen selv havde angivet, fordi retten fandt rimelig identitet i virksomhedens arbejdsområde før og efter omdannelsen. Betingelserne for at anse det omhandlede beløb for omfattet af lov om særlig indkomstskat (nu LL § 7 U) var derfor til stede.

Omfattet af nu LL § 7 U.

Skatterådet

SKM2018.73.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at udbetaling af et kontantbeløb, som jubilæumsgratiale, fra D1, hvor spørger var ansat, var omfattet af LL § 7 U.

Efter det oplyste havde M beskæftiget sig med X siden XXXX. Denne aktivitet var siden 20XX videreført i D2.

Der var dermed ikke den fornødne rimelige identitet mellem Ms og D1s aktiviteter.

Koncernen kunne ikke anses for at være "én virksomhed" i relation til LL § 7 U, da der ved vurderingen af, om der kunne udbetales jubilæumsgratiale blev lagt vægt på medarbejdernes formelle ansættelsesforhold. Det forhold, at D1, hvor spørger var ansat, var en del af koncernen kunne således ikke føre til, at ansatte i D1 kunne anses for at være ansat i en virksomhed, der havde jubilæumsgratiale, jf. LL § 7 U.

Ved vurderingen af om der kunne udbetales jubilæumsgratiale efter LL § 7 U, skulle der endvidere lægges vægt på medarbejdernes formelle ansættelsesforhold.

Se evt. også SKM2018.74.SR om samme problemstilling.

Begge afgørelser er stadfæstet af Landsskatteretten, hvis afgørelser ikke er offentliggjort.

SKM2018.71.SR

Skatterådet bekræftede, at udbetaling af et kontantbeløb, som jubilæumsgratiale, fra D2, hvor spørger var ansat, var omfattet af LL § 7 U.

Efter det oplyste havde M beskæftiget sig med X siden XXXX. Denne aktivitet var siden 20XX videreført i D2.

D2 kunne således anses for at have virksomhedsjubilæum i 20XX, som følge af, at dette selskab havde overtaget den oprindelige aktivitet fra M. Der var dermed en rimelig identitet mellem de oprindelige aktiviteter i virksomhedens arbejdsområde.

Ved vurderingen af om der kunne udbetales jubilæumsgratiale efter LL § 7 U, skulle der endvidere lægges vægt på medarbejdernes formelle ansættelsesforhold.

Se evt. også SKM2018.72.SR om samme problemstilling.
SKM2017.251.SR

Skatterådet bekræftede at tildeling af aktier som jubilæumsgratiale skattemæssigt anses for og behandles på samme måde som kontanter.

Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at tildeling af jubilæumsgratiale til alle medarbejdere i hele koncernen, der skulle ydes af det ultimative moderselskab, kunne ske skattefrit efter LL § 7 U.

Der var ikke tale om, at koncernen i relation til LL § 7 U kunne anses som "en virksomhed" i relation til LL § 7 U. Endvidere var medarbejderne ikke formelt ansat i moderselskabet. Moderselskabet oprindelige virksomhed var herudover blevet solgt til et af datterselskaberne i koncernen i 20XX. Moderselskabet havde derfor ikke jubilæum i LL § 7 U´s forstand.

Tildeling af aktier ville hellere ikke kunne ske fra de selskaber, hvor medarbejderne formelt er ansat, med samme begrundelse.

Ikke omfattet af LL § 7 U.

Afgørelsen er stadfæstet af Landsskatteretten, men afgørelsen er ikke offentliggjort.

SKM2013.826.SR Jubilæumsgratiale udbetalt i anledning af et moderselskabs jubilæum til ansatte i såvel moderselskabet som i datterselskaberne var omfattet af LL § 7 U. Selskaberne var sambeskattede, og de ansatte var i henhold til allonger til deres hovedansættelseskontrakter samtidig ansat i og udførte opgaver for alle selskaber i koncernen.
SKM2012.417.SR Et datterselskab uden egne ansatte kunne ikke udbetale jubilæumsgratiale efter LL § 7 U til ansatte i moderselskabet, der på grundlag af en administrationsaftale mellem selskaberne udførte de daglige administrative opgaver. Der kunne heller ikke udbetales en godtgørelse opgjort i forhold til den arbejdsindsats, der udførtes for datterselskabet.

SKM2011.139.SR

En gave i form af naturalier til en værdi på ca. 2.500 kr., der blev givet i forbindelse med en medarbejders ansættelse i 10 år, var ikke omfattet af LL § 7 U.

Ikke omfattet af LL § 7 U.