Indhold

I dette afsnit defineres øl og andre gærede drikkevarer.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Øl
  • Definition: Andre gærede drikkevarer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition: Øl

Ved øl forstås varer, som hører under position 2203 i EU's kombinerede nomenklatur.

Øl er en alkoholholdig drikkevare, fremstillet ved gæring af en opløsning, tilberedt af maltet byg eller hvede, der koges i vand, sædvanligvis med humle. Der kan eventuelt anvendes en vis mængde ikke-maltet korn (fx majs og ris) til fremstilling af opløsningen. Tilsætning af humle giver en bitter og aromatisk smag og forlænger øllets holdbarhed. Øllet aromatiseres undertiden under gæringen med kirsebær eller andre stoffer.

Der tilsættes undertiden sukker, farvestoffer, karbondioxid eller andre stoffer til øllet.

Efter den anvendte gæringsproces fremstilles dels undergæret øl ved en lav temperatur med undergær, dels overgæret øl ved en højere temperatur med overgær.

Øl kan være lyst eller mørkt, sødt eller bittert, let eller stærkt. Det er almindeligvis emballeret i fade, flasker eller hermetisk lukkede dåser og kan forhandles under betegnelserne ale, stout (porter) osv.

Position 2203 omfatter også øl, der er kondenseret under vakuum til en femtedel eller en sjettedel af sit oprindelige volumen; øl af denne art har som regel et lavt alkoholindhold, men et stort indhold af maltekstrakt.

Alkoholfrie drikkevarer er ikke omfattet af definitionen øl i position 2203, på trods af at visse typer af alkoholfrie drikkevarer ofte kaldes øl.

Bemærk

EU-domstolen har fastslået, at artikel 2 i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer skal fortolkes således, at et mellemprodukt, der skal blandes med ikke-alkoholholdige drikkevarer, som er fremstillet af en urt, der indeholder færre maltede ingredienser end umaltede, og hvor glukosesirup tilsættes inden gæringsprocessen, kan kvalificeres som "øl [fremstillet af malt]", der henhører under pos. 2203 i den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2587/91 af 26. juli 1991, forudsat at de organoleptiske kendetegn ved nævnte produkt svarer til de organoleptiske kendetegn ved øl, hvilket det tilkom den forelæggende ret at efterprøve. Se EU-domstolens dom, C-195/18.

Se også

Se også position 2203 i EU's kombinerede nomenklatur.

Definition: Andre gærede drikkevarer

Ved andre gærede drikkevarer forstås varer, som hører under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, og som ikke er vin.

Se også

Se også position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur.

Bemærk

Begrebet øl vil i resten af afsnit E.A.3.3 dække over både øl, andre gærede drikkevarer og maltbaserede alkoholsodavand, medmindre andet er angivet i det enkelte afsnit.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
EU-domme

C-195/18

EU-domstolen har fastslået, at artikel 2 i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer skal fortolkes således, at et mellemprodukt, der skal blandes med ikke-alkoholholdige drikkevarer, som er fremstillet af en urt, der indeholder færre maltede ingredienser end umaltede, og hvor glukosesirup tilsættes inden gæringsprocessen, kan kvalificeres som "øl [fremstillet af malt]", der henhører under pos. 2203 i den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2587/91 af 26. juli 1991, forudsat at de organoleptiske kendetegn ved nævnte produkt svarer til de organoleptiske kendetegn ved øl, hvilket det tilkom den forelæggende ret at efterprøve.