Dato for udgivelse
06 Jul 2011 12:48
Til
Fjernvarmeværker mv.
Sagsnummer
2011-260-0594
Resumé
Nyhedsbrev i relation til SKM2010.705.ØLR om godtgørelse af energiafgifter på varme til stilstandsvarme i varmeproduktionsanlæg og til opvarmning af olie i tanke

1. Indhold
Østre Landsret afsagde den 21. september 2010 dom i en sag vedrørende den godtgørelsesmæssige stilling mv. for forbrug af varme til stilstandsvarme og tankopvarmning i spids- og reserverlastvarmecentraler (varmeproduktionsanlæg).

Dommen er offentliggjort under SKM2010.705.ØLR. Dommen er indarbejdet i Punktafgiftsvejledningen, F.6.4.6.

Dommen har endvidere betydning for stilstandsvarme og tankopvarmning i kraftvarmevarmeanlæg.

Der er udarbejdet et styresignal med titlen Energiafgifter - godtgørelse af afgift af varme til stilstandsvarme og tankopvarmning (SKM2011.474.SKAT), der beskriver ændret praksis som følge af dommen og regler for genoptagelse.

Dette nyhedsbrev beskriver mere uddybende reglerne om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift for forbrug af varme til stilstandsvarme og tankopvarmning i varmeproduktionsanlæg og kraftvarmeanlæg som følge af dommen.

Nyhedsbrevet indeholder derudover regler for opgørelse af og dokumentation for energiforbrug i genoptagelsesperioden.

2. Regler som følge af Østre Landsrets dom
Reglerne for godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift for forbrug af varme til stilstandsvarme og tankopvarmning i varmeproduktionsanlæg og kraftvarmeanlæg er beskrevet nedenfor. 

Det er uden betydning for den godtgørelsesmæssige stilling for eget forbrug til nævnte formål, om et varmeproduktionsanlæg er placeret i tilknytning til et kraftvarmeanlæg eller er lokaliseret et andet sted.

Bemærk: Adgangen til godtgørelse af energiafgifter på energiforbrug til procesformål blev nedsat med virkning fra 1. januar 2010. Godtgørelsen efter gas-, mineralolie- og kulafgiftsloven er nedsat med 7,8 pct. i 2010. I 2011 er nedsættelsen 7,7 pct. Folketinget har den 27. maj 2011 vedtaget lovforslag nr. L 195 A, der er udmøntet i lov nr. 625 af 14. juni 2011. Loven indeholder bl.a. en ændring af procentsatserne for godtgørelse af energiafgifter. Nedsættelsen af afgiftsgodtgørelsen er herefter 13,1 pct. i 2012 og 14,8 pct. i 2013 og i efterfølgende år.   

Bemærk: De godtgørelsesmæssige forhold vedrørende CO2-kvoteomfattede virksomheder er reguleret i CO2-afgiftslovens § 9 a. Reglerne vedrørende godtgørelse af CO2-afgift efter CO2-afgiftslovens § 9 a (kvoteomfattede virksomheder) og § 9 b (virksomheder, der bruger varme produceret af en kvoteomfattet varmeproducent til procesformål) trådte i kraft den 1. januar 2010.

Bemærk: Godtgørelsesregler mv. er beskrevet i Punktafgiftsvejledningen, afsnit F.6. Afsnit F.6.1.2 (Kort historisk beskrivelse) indeholder godtgørelsessatser mv. for perioden indtil 1. januar 2010. Afsnit F.6.1.4 (Godtgørelsessatser) indeholder godtgørelsessatser mv. for perioden fra og med 1. januar 2010. 

Bemærk: Dommen ændrer ikke på den godtgørelsesmæssige stilling for energiafgift og CO2-afgift på forbrug af varme og varer, som virksomheden anvender til varmholdelse af olielagertanke (lagertanke, der ikke indgår i driften i forbindelse med produktion af el og/eller varme). Dette forbrug er godtgørelsesberettiget efter de almindelige procesregler for momsregistrerede virksomheder. 

3. Regler for afgiftsgodtgørelse for varmeproduktionsanlæg og kraftvarmeanlæg
Reglerne for godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift for varmeprdouktionsanlæg og kraftvarmeanlæg er beskrevet nedenfor under henholdsvis punkt 3.1. og 3.2.

3.1. Varmeproduktionsanlæg - Forbrug af varme til stilstandsvarme og tankopvarmning
Punkterne 3.1.1.-3.1.5. beskriver reglerne fra og med 1. januar 2010 for godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift for forbrug af varme til stilstandsvarme og tankopvarmning.

3.1.1. Energiafgift på varme og varer til stilstandsopvarmning af varmeproduktionsanlæg  og varmholdelse af driftsolietank
Energiafgift på varme og varer, som virksomheden anvender til stilstandsopvarmning af varmeproduktionsanlæg og til varmholdelse af driftsolietank (opvarmning af olietank, der løbende forsyner varmeproduktionsanlægget med olie) er godtgørelsesberettiget efter mineralolieafgiftslovens § 11, jf. § 11 a, kulafgiftslovens § 8, jf. § 8 a, gasafgiftslovens § 10, jf. § 10 a eller elafgiftslovens § 11, jf. § 11 c. 

3.1.2. CO2-kvoteomfattede virksomheder - CO2-afgift på varer til stilstandsopvarmning af varmeproduktionsanlæg og varmholdelse af driftsolietank
CO2-kvoteomfattede virksomheder kan få godtgjort CO2-afgift på varer, som virksomheden anvender til produktion af varme, der bruges til stilstandsopvarmning af varmeproduktionsanlæg og til varmholdelse af driftsolietank.

3.1.3. CO2-kvoteomfattede virksomheder - CO2-afgift på varme til stilstandsopvarmning af varmeproduktionsanlæg og varmholdelse af driftsolietank
CO2-kvoteomfattede virksomheder kan få godtgjort CO2-afgift på fjernvarme, der er produceret på et kvoteomfattet anlæg, og som anvendes til stilstandsopvarmning af varmeproduktionsanlæg og til varmholdelse af driftsolietank.

CO2-kvoteomfattede virksomheder kan derimod ikke få godtgjort CO2-afgift på fjernvarme til nævnte procesformål, når varmen er produceret på et ikke-kvoteomfattet anlæg.

3.1.4. Ikke-kvoteomfattede virksomheder - CO2-afgift på varme til stilstandsopvarmning af varmeproduktionsanlæg og varmholdelse af driftsolietank
Ikke-kvoteomfattede virksomheder kan få godtgjort CO2-afgift på fjernvarme, der er produceret på et kvoteomfattet anlæg, og som anvendes til stilstandsopvarmning af varmeproduktionsanlæg og til varmholdelse af driftsolietank.

Ikke-kvoteomfattede virksomheder kan derimod ikke få godtgjort CO2-afgift på fjernvarme til nævnte procesformål, når varmen er produceret på et ikke-kvoteomfattet anlæg.

3.1.5. Oversigt over godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift (Regler fra og med 1. januar 2010)
Nedenstående oversigt viser den godtgørelsesmæssige stilling fra og med 1. januar 2010 for varme, der anvendes til stilstandsopvarmning af varmeproduktionsanlæg og til varmholdelse af driftsolietank: 

Afgift/energiforbrug

Kvoteomfattede varmeproduktionsanlæg Ikke-kvoteomfattede varmeproduktionsanlæg  
Energiafgift på varer  Godtgørelse efter procesregler (Nedsat godtgørelse) Godtgørelse efter procesregler (Nedsat godtgørelse)
Energiafgift på fjernvarme Godtgørelse efter procesregler (Nedsat godtgørelse) Godtgørelse efter procesregler (Nedsat godtgørelse)
CO2-afgift på varer Fuld godtgørelse Ingen godtgørelse
CO2-afgift på kvoteomfattet fjernvarme Fuld godtgørelse Fuld godtgørelse
CO2-afgift på ikke-kvoteomfattet fjernvarme Ingen godtgørelse Ingen godtgørelse

3.2. kraftvarmeanlæg - Forbrug af varme til stilstandsvarme og tankopvarmning
Østre Landsrets dom har også betydning for forbrug af varme til stilstandsopvarmning af kraftvarmeværkers produktionsanlæg (anlæg til produktion af el og varme) og opvarmning af olietanke. Afgiftsreglerne vedrørende kraftvarmeværker er beskrevet i Punktafgiftsvejledningen, F.4.5. Der henvises i vejledningen til nyhedsbrev af 21. december 2009 med titlen Kraftvarme - ens afgiftsregler for centrale og decentrale kraftvarmeværker.

Praksis er ændret for forbrug af varme til stilstandsvarme i forbindelse med produktion af varme og for varmholdelse af driftsolietank (opvarmning af olietank, der løbende forsyner kraftvarmeanlægget med olie). Dette forbrug er herefter omfattet af de almindelige regler om godtgørelse af energiafgifter (energiforbrug til procesformål), der gælder for momsregistrerede virksomheder.

Bemærk: Dommen ændrer ikke på, at varme, der anvendes som stilstandsvarme i forbindelse med produktion af elektricitet er godtgørelsesberettiget. Se afsnit 3.1. i ovennævnte nyhedsbrev af 21. december 2009. Det fremgår bl.a. heraf, at den anvendte varme til stilstandsvarme og tankopvarmning skal fordeles efter samme forhold som værkets forbrug af brændsel til el og varme. 

Bemærk: Dommen ændrer ikke på, at kraftvarme, der anvendes til opvarmning af olie i direkte forbindelse med indfyring i kedlen på et kraftvarmeværk, inklusive en eventuel recirkuleret delstrøm af opvarmet olie mellem brændere og olietank i forbindelse med indfyringen, anses som en del af den interne kraftvarmeproces i værket. Se afsnit 3.2. i ovennævnte nyhedsbrev af 21. december 2009. 

Punkterne 3.2.1.-3.2.7. nedenfor beskriver reglerne fra og med 1. januar 2010 for godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift for forbrug af varme til stilstandsvarme og tankopvarmning.

3.2.1. Energiafgift på varer til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg og varmholdelse af driftsolietank
Varer, som virksomheden anvender til produktion af varme, der bruges til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg (anlæg til produktion af el og varme) og til varmholdelse af driftsolietank (opvarmning af olietank, der løbende forsyner kraftvarmeanlægget med olie), fordeles efter samme forhold som værkets forbrug af brændsel til el og varme. Det vil sige, at der skal ske en fordeling efter brændselsfordelingsreglerne, der gælder for produktion af el og varme, jf. mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 2, kulafgiftslovens § 7, stk. 1 og gasafgiftslovens § 8, stk. 2.

Virksomheden kan få godtgjort al energiafgift på varme til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlægget og til varmholdelse af driftsolietanken, der efter nævnte fordeling henføres til produktion af el. 

Energiafgift på varme til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg og til varmholdelse af driftsolietank henført til varmeproduktion er godtgørelsesberettiget efter mineralolieafgiftslovens § 11, jf. § 11 a, kulafgiftslovens § 8, jf. § 8 a, gasafgiftslovens § 10, jf. § 10 a eller elafgiftslovens § 11, jf. § 11 c.

3.2.2. Energiafgift på varme til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg og varmholdelse af driftsolietank
Fjernvarme, der anvendes til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg (anlæg til produktion af el og varme) og til varmholdelse af driftsolietank (opvarmning af olietank, der løbende forsyner kraftvarmeanlægget med olie), fordeles efter samme forhold som værkets forbrug af brændsel til el og varme. Det vil sige, at der skal ske en fordeling efter brændselsfordelingsreglerne, der gælder for produktion af el og varme, jf. mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 2, kulafgiftslovens § 7, stk. 1 og gasafgiftslovens § 8, stk. 2.

Virksomheden kan få godtgjort al energiafgift på fjernvarme til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlægget og til varmholdelse af driftsolietanken, der efter nævnte fordeling henføres til produktion af el.

Energiafgift på fjernvarme til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg og til varmholdelse af driftsolietank henført til varmeproduktion er godtgørelsesberettiget efter mineralolieafgiftslovens § 11, jf. § 11 a, kulafgiftslovens § 8, jf. § 8 a, gasafgiftslovens § 10, jf. § 10 a eller elafgiftslovens § 11, jf. § 11 c.

Der sker således i dette tilfælde en afgiftsmæssig ligestilling mellem forbrug af varer og fjernvarme, der anvendes i kraftvarmeanlæg. 

3.2.3. CO2-kvoteomfattede virksomheder - CO2-afgift på varer til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg og varmholdelse af driftsolietank
CO2-kvoteomfattede virksomheder kan få godtgjort CO2-afgift på varer, som virksomheden anvender til produktion af varme, der bruges til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg (anlæg til produktion af el og varme) og til varmholdelse af driftsolietank (opvarmning af olietank, der løbende forsyner kraftvarmeanlægget med olie). 

3.2.4. CO2-kvoteomfattede virksomheder - CO2-afgift på varme til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg og varmholdelse af driftsolietank
CO2-kvoteomfattede virksomheder kan få godtgjort CO2-afgift på fjernvarme, der er produceret på et kvoteomfattet anlæg, og som anvendes til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg og til varmholdelse af driftsolietank.

CO2-kvoteomfattede virksomheder kan derimod ikke få godtgjort CO2-afgift på fjernvarme til nævnte procesformål, når varmen er produceret på et ikke-kvoteomfattet anlæg.

3.2.5 Ikke-kvoteomfattede virksomheder - CO2-afgift på varer til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg og varmholdelse af driftsolietank
Ikke-kvoteomfattede virksomheder kan ikke få godtgjort CO2-afgift på varer, som virksomheden anvender til fremstilling af varme, der bruges til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg (anlæg til produktion af el og varme) og til varmholdelse af driftsolietank (opvarmning af olietank, der løbende forsyner kraftvarmeanlægget med olie). 

3.2.6. Ikke-kvoteomfattede virksomheder - CO2-afgift på varme til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg og varmeholdelse af driftsolietank
Ikke-kvoteomfattede virksomheder kan få godtgjort CO2-afgift på fjernvarme, der er produceret på et kvoteomfattet anlæg, og som anvendes til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg (anlæg til produktion af el og varme) og til varmholdelse af driftsolietank.

Ikke-kvoteomfattede virksomheder kan derimod ikke få godtgjort CO2-afgift på fjernvarme til nævnte procesformål, når varmen er produceret på et ikke-kvoteomfattet anlæg.

3.2.7. Oversigt over godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift (Regler fra og med 1. januar 2010)
Nedenstående oversigt viser den godtgørelsesmæssige stilling fra og med 1. januar 2010 for varme, der anvendes til stilstandsopvarmning af kraftvarmeanlæg (anlæg til produktion af el og varme) og til varmholdelse af driftsolietank (opvarmning af olietank, der løbende forsyner kraftvarmeanlægget med olie):

Afgift/energiforbrug Kvoteomfattede kraftvarmeanlæg Ikke-kvoteomfattede kraftvarmeanlæg  
Energiafgift på varer henført til produktion af el Fuld godtgørelse  Fuld godtgørelse
Energiafgift på varer henført til produktion af varme Godtgørelse efter procesregler (Nedsat godtgørelse) Godtgørelse efter procesregler (Nedsat godtgørelse)
Energiafgift på fjernvarme henført til produktion af el  Fuld godtgørelse Fuld godtgørelse
Energiafgift på fjernvarme henført til produktion af varme Godtgørelse efter procesregler (Nedsat godtgørelse) Godtgørelse efter procesregler (Nedsat godtgørelse)
CO2-afgift på varer henført til produktion af el Fuld godtgørelse Ingen godtgørelse
CO2-afgift på varer henført til produktion af varme Fuld godtgørelse Ingen godtgørelse
CO2-afgift på kvoteomfattet fjernvarme vedr. produktion af el og varme Fuld godtgørelse Fuld godtgørelse
CO2-afgift på ikke-kvoteomfattet fjernvarme vedr. produktion af el og varme Ingen godtgørelse Ingen godtgørelse

4. Opgørelse af godtgørelsesberettiget afgift

4.1. generelle regler
Opgørelse af godtgørelsesberettiget afgift på varme til stilstandsvarme og tankopvarmning skal baseres på en måling.

Hvis varmen både anvendes til procesformål og almindelig rumvarme/varmt vand opgøres den godtgørelsesberettigede andel som forholdet mellem på den ene side den mængde varmeenergi, som forbruges til de anførte procesformål, og på den anden side energien i den samlede mængde varme. 

Målingen af energiforbruget til procesformål skal ske på det sted, hvor energien overgår til procesformål.

Forbrug af fjernvarme fra det kollektive net:
For forbrug af varme fra det kollektive varmeforsyningsnet lægges afgiftsbelastningen på fjernvarmen til grund for opgørelse af den godtgørelsesberettigede afgift. Afgiftsbelastningen på sådan fjernvarme er dermed den samme som for fjernvarme til øvrige varmekunder.

Direkte forbrug af produceret varme:
For direkte forbrug af produceret varme, det vil sige varme, der ikke hidrører fra det kollektive varmeforsyningsnet, lægges afgiftsbelastningen på den producerede varme på varmeproduktionsanlægget/værket til grund for opgørelse af den godtgørelsesberettigede afgift. Det vil sige, at tab i varmeforsyningsnettet ikke skal indgå ved opgørelse af afgiftsbelastningen på varmen.

4.2. Overgangsregler for opgørelse af energiforbrug i genoptagelsesperioden
Det er en grundlæggende betingelse for at få afgiftsgodtgørelse, at virksomheden kan dokumentere, at der er betalt afgift af det pågældende varmeforbrug til stilstandsvarme.

Hvis der er foretaget måling af varme til stilstandsvarme og tankopvarmning i genoptagelsesperioden, skal målingen lægges til grund for opgørelse af godtgørelsesberettiget afgift.

Hvis der ikke er foretaget måling af det pågældende varmeforbrug, skal virksomheden kunne fremlægge anden dokumentation for opgørelsen, herunder dokumentation som forefindes i virksomheden. Virksomheden skal efter anmodning fra SKAT kunne sandsynliggøre, at afgiftsgodtgørelsen ikke er større, end den ville have været, hvis der var foretaget måling. Godtgørelsesberettiget afgift skal opgøres for hvert anlæg og for hvert år.

I dokumentationen kan eventuelt indgå, at SKAT efter anmodning i det enkelte tilfælde kan tillade, at virksomhedernes opgørelse af godtgørelsesberettiget afgift med tilbagevirkende kraft (varme forbrugt i den ansøgte genoptagelsesperiode) baseres på en måling for en efterfølgende periode af mindst 12 måneders varighed. Der skal dog tages højde for, at de produktions- og driftsmæssige forhold, herunder varigheden af behovet for stilstandsvarme i den målte periode, skal svare til de produktions- og driftsmæssige forhold, herunder varigheden af behovet for stilstandsvarme i genoptagelsesperioden. Se endvidere nedenfor. 

Det vil sige, at uanset hvilken form for opgørelse, som virksomheden vælger at anvende for at opgøre den godtgørelsesberettigede afgift, skal der tages højde for og dermed reguleres for forskelle i de produktions- og driftsmæssige forhold i de enkelte perioder.

Bemærk: Anvendelse af måling for en periode af mindst 12 måneders varighed i dette særlige tilfælde sker ikke med hjemmel i gasafgiftslovens § 10, stk. 8 eller med hjemmel i de tilsvarende bestemmelser i de øvrige energiafgiftslove (bestemmelserne i energiafgiftslovene om måling med henblik på godtgørelse af energiafgifter med tilbagevirkende kraft).

Som anført ovenfor er der ikke metodekrav til opgørelse af den godtgørelsesberettigede afgift i genoptagelsesperioden.

Nedenfor er dog beskrevet to metoder, der begge baserer sig på, at virksomheden vælger at opgøre kravet på grundlag af en måling for en periode af mindst 12 måneders varighed. 

Det bemærkes, at virksomheden efter anmodning fra SKAT fortsat skal kunne sandsynliggøre, at afgiftsgodtgørelsen ikke er større, end den ville have været, hvis der var foretaget måling.

Det bemærkes endvidere, at hvis der er foretaget måling af varmeenergi anvendt til stilstandsvarme og tankopvarmning for hver varme/kraftvarmeproduktionsanlæg, skal disse målinger lægges til grund for opgørelsen af den godtgørelsesberettigede afgift.

Metode 1
Virksomheden vælger at måle energiforbruget til stilstandsopvarmning og tankopvarmning for en 12 måneders periode.

Det målte energiforbrug i 12 måneders perioden er udtryk for et energiforbrug, som er afhængig at den tid, som varme/kraftvarmeanlægget har stået stille, men stået klar til en hurtig opstart, hvorfor stilstandstiden også skal registreres og dokumenteres.

Målingen kan således udtrykkes som energiforbrug til stilstandsopvarmning / time.

Derfor er det nødvendigt for metode 1, at der for hvert år i genoptagelsesperioden kan dokumenteres den tid, anlægget har stået stille og driftsklar til opstart, således at der på baggrund af målingen (energiforbrug / time ved stilstandsvarme og tankopvarmning) kan beregnes et forholdsmæssigt energiforbrug anvendt til stilstandsvarme og tankopvarmning for hvert år i genoptagelsesperioden på baggrund af stilstandstiden.

Eksempel:
Beregning af stilstandsvarmeforbrug i en periode, fx i 2008, ved hjælp af måling af stilstandsvarme og stilstandstiden for varmekedel 1:

  • Målt stilstandsvarme i 12 måneders perioden på 3.000 kWh
  • Målt / registreret stilstandstid i 12 måneders perioden: 2000 timer

Målt / registreret stilstandstid i 2008: 4000 timer.

Beregning af energiforbrug af stilstandsvarme i 2008:

  • 3.000 kWh * 4000 timer / 2000 timer = 6.000 kWh

Metode 2
Virksomheden vælger at måle energiforbruget til stilstandsopvarmning og tankopvarmning for en 12 måneders periode.

Nedenstående metode er baseret på den situation, hvor stilstandstiden i genoptagelsesperioden ikke er registreret og dokumenteret.

Ved måling af energiforbruget til stilstandsvarme i 12 måneders perioden, skal der samtidig registreres energiforbrug og energiproduktion.

Det forudsættes herved, at energiforbrug hvert år i genoptagelsesperioden og energiproduktion hvert år i genoptagelsesperioden kan dokumenteres, således at der kan foretages en forholdsmæssig beregning hvert år, af energiforbruget til stilstandsvarme i genoptagelsesperiode.

Eksempel:
Beregning af stilstandsvarmeforbrug i en periode, fx i 2009, ved hjælp af måling af stilstandsvarme og energiforbrug for varmekedel 1:

  • Målt stilstandsvarme i 12 måneders perioden: 3.000 kWh
  • Indfyrede energier i 12 måneders perioden: 300.000 kWh
  • Indfyrede energier i 2009: 150.000 kWh

Beregning af energiforbrug af stilstandsvarme i 2009:

  • 3.000 kWh * 300.000 kWh / 150.000 kWh = 6.000 kWh

5. Mere information
Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.

For anden information vedrørende godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift henvises til SKATs punktafgiftsvejledning, F.6.

Vejledningen findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside, www.skat.dk - Virksomhed - Nyheder.

Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på Nyhedsmail i den øverste bjælke på www.skat.dk - Virksomheder.