Indhold

Dette afsnit beskriver omfanget af momsfritagelsen for lægeattester mv.

Afsnittet indeholder:

 • Momsfritagelse af lægeerklæringer
 • Eksempler på momsfritagne lægeerklæringer
 • Momspligtige lægeerklæringer
 • Eksempler på momspligtige lægeerklæringer
 • Andre sundhedsfaglige personers erklæringer
 • Flere formål med lægeerklæringen
 • Konsultationshonoraret
 • Andre tillægsomkostninger
 • Konkrete attester/erklæringer
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Momsfritagelse af lægeerklæringer

EF-Domstolen har ved flere lejligheder fortolket omfanget af momsfritagelsen i relation til udarbejdelse af lægeerklæringer, når disse er leveret som led i udøvelse af lægegerning. Se bl.a. sagerne C-212/01, Margarete Unterpertinger og C-307/01, Peter d'Ambrumenil.

Hvis en lægeerklæring er udført i en sammenhæng, der gør det muligt at fastslå, at hovedformålet er at beskytte, herunder fastholde eller reetablere en sundhedstilstand, snarere end at levere en udtalelse, der er påkrævet forud for, at der træffes en beslutning, der har retlige virkninger, er den som udgangspunkt momsfritaget.

Når udstedelsen af en attest vedrørende fysisk egnethed har til formål at påpege over for tredjemand, at en persons sundhedstilstand indebærer begrænsninger med hensyn til en bestemt virksomhed eller kræver, at denne bliver udført under særlige omstændigheder, kan hovedformålet med denne ydelse anses for at være beskyttelse af den berørtes sundhed. Momsfritagelsen gælder derfor for sådan en ydelse.

Også regelmæssige lægeundersøgelser, der er indført af arbejdsgivere eller forsikringsselskaber, kan opfylde betingelserne for momsfritagelse, forudsat at disse undersøgelser hovedsageligt har til formål at gøre forebyggelse og påvisning af sygdomme mulig samt at følge arbejdstageres eller forsikringstageres sundhedstilstand. At disse lægeundersøgelser finder sted efter anmodning fra tredjemand, og at de også kan tjene arbejdsgivernes eller forsikringsselskabernes egne interesser, hindrer ikke, at de har sundhedsbeskyttelse som hovedformål.

Eksempler på momsfritagne lægeerklæringer

EF-Domstolen har i C-307/01, Peter d'Ambrumenil gennemgået og vurderet en række konkrete ydelser og udtalt, at fritagelsen skal fortolkes således, at den omfatter følgende ydelser, når de udføres som led i udøvelse af lægegerning, som fastsat af medlemsstaten:

a) Udførelse af lægeundersøgelser foretaget på arbejdsgiveres eller forsikringsselskabers anmodning, når ydelsen hovedsageligt har til formål at beskytte den berørtes sundhed.

b) Udtagelse af blodprøver eller andre legemsprøver med henblik på at undersøge, om den pågældende person har en virus, infektioner eller andre sygdomme, efter anmodning fra arbejdsgivere eller forsikringsselskaber, når ydelsen hovedsageligt har til formål at beskytte den berørtes sundhed.

c) Udstedelse af en lægeattest vedrørende en persons egnethed, fx til at rejse, når ydelsen hovedsageligt har til formål at beskytte den berørtes sundhed.

Momspligtige lægeerklæringer

Lægeerklæringer, der bliver udarbejdet med det formål for øje at gøre det muligt for en arbejdsgiver at træffe beslutning vedrørende ansættelse eller arbejdsopgaver for en medarbejder eller at gøre det muligt for et forsikringsselskab at fastsætte den præmie, der skal opkræves af en forsikringstager, har hovedsageligt til formål at give arbejdsgiveren eller forsikringsselskabet et grundlag, der griber ind i dennes beslutningstagen. Disse ydelser hører ikke under "behandling af personer" og er ikke momsfritagne.

Dette gælder, selvom leveringen af lægeerklæringen kræver lægelige kompetencer hos tjenesteyderen og indebærer virksomhed, der er typisk for lægegerningen - fx en fysisk undersøgelse af patienten eller analyse af journalen. En sådan ydelse, der har til formål at give et svar på spørgsmål, der er stillet inden for rammerne af en anmodning om ekspertbistand, er udført med det formål at gøre det muligt for tredjemand at træffe en beslutning, der har retlige virkninger over for den berørte eller andre personer, og disse ydelser er momspligtige.

Selvom den berørte selv kan bede om en lægelig erklæring, og denne indirekte kan bidrage til at beskytte den pågældendes helbred, ved at et nyt problem opdages eller en tidligere diagnose ændres, er det hovedformål, der forfølges med enhver ydelse af denne art, at opfylde en lovbestemt eller kontraktmæssig forpligtelse, der er fastsat i andres beslutningsproces, og ydelserne er momspligtige.

Dette gælder også ved udarbejdelse af ekspertrapporter, der vedrører en persons sundhedstilstand, og navnlig angår de læsioner eller manglende evner, som personen lider af, med henblik på sagsoplysningen ved administrative ansøgninger, fx ansøgninger om tildeling af en krigspension eller erstatningsretssager eller anmodning om skadeserstatning i tilfælde af lægefejl.

Eksempler på momspligtige lægeerklæringer

EF-Domstolen har også i C-307/01, Peter d'Ambrumenil, udtalt, at momsfritagelsen ikke omfatter følgende ydelser, når de udføres som led i udøvelse af lægegerning:

a) Udstedelse af lægeattester om en persons sundhedstilstand fx med henblik på tildeling af en krigspension.

b) Lægeundersøgelser udført med henblik på udarbejdelse af lægerapporter med henblik på ansvarsspørgsmål og vurdering af skader på personer, som overvejer at anlægge sag om personskade.

c) Udarbejdelse af lægerapporter

i) efter undersøgelserne, der er beskrevet under b) og
ii) på grundlag af lægelige notater, men uden der udføres lægeundersøgelse.

d) Lægeundersøgelser udført med henblik på udarbejdelse af lægerapporter vedrørende lægefejl efter anmodning fra personer, der overvejer, om de skal anlægge sag.

e) Udarbejdelse af lægerapporter

i) efter undersøgelserne, der er beskrevet under d), og
ii) på grundlag af lægelige notater, men uden udførelse af lægeundersøgelse.

EF-domstolen har endvidere i C-212/01, Margarete Unterpertinger udtalt, at fritagelsen ikke omfatter:

f) Udarbejdelse af en lægerapport vedrørende en persons helbredstilstand til brug for at understøtte eller afvise et krav om udbetaling af invalidepension. Det har ikke betydning, om det er en domstol eller et forsikringsselskab, der anmoder om erklæringen.

Andre sundhedsfaglige personers erklæringer

Principperne for lægeerklæringer gælder for alle sundhedsfaglige personer, der leverer ydelser, som er omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 1. Principperne gælder derfor også for psykologer, kiropraktorer samt andre sundhedsfaglige personer, når de udsteder erklæringer.

Det vil sige, at når eksempelvis psykologer eller kiropraktorer udsteder erklæringer, skal det vurderes, om hovedformålet med ydelsen er at beskytte, herunder fastholde eller reetablere en sundhedstilstand. Ydelser, der er udført med et andet formål, er ikke momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 1.

Flere formål med lægeerklæringen

Hvis samme attest både skal bruges til sagsbehandling, der har til formål at beskytte den berørtes sundhed og til sagsbehandling med henblik på at træffe en beslutning, der har retlig virkning, skal det vurderes, hvad hovedformålet med attesten er. Det er hovedformålet med attesten, der afgør, hvordan attesten skal behandles momsmæssigt.

Hvis det undtagelsesvist ikke er muligt at fastslå, om hovedformålet med en attest er til brug for sagsbehandling, der har til formål at beskytte den berørtes sundhed eller til sagsbehandling med andre formål, er udarbejdelse af attesten momsfritaget.

Konsultationshonoraret

I tilfælde, hvor der er tale om en attest til brug for et retligt forhold, hvor der både er fastsat en attesttakst, og et særskilt konsultationshonorar som en betaling for tidsforbruget ved undersøgelse af patienten og udfærdigelse af attesten, er begge betalinger momspligtige.

Der er tale om, at ydelsen består i at tilvejebringe en erklæring, hvor hovedformålet med ydelsen ikke er at beskytte, herunder fastholde eller reetablere, sundhedstilstanden hos den person, der berøres af erklæringen. Det gælder også, selv om udførelsen af denne ydelse kræver eksempelvis lægelige kompetencer hos tjenesteyderen og kan indebære virksomhed, der er typisk for lægegerningen - fx en fysisk undersøgelse af patienten eller analyse af journalen.

En sådan ydelse, der har til formål at give svar på spørgsmål, der er stillet inden for rammerne af en anmodning om ekspertbistand, er udført med det formål at gøre det muligt for tredjemand at træffe en beslutning, der har retlige virkninger over for den berørte eller andre personer, og er derfor momspligtig.

Andre tillægsomkostninger

Hvis der i forbindelse med udstedelsen af en momspligtig attest er andre tillægsomkostninger som for eksempel kørselsgodtgørelse, skal disse omkostninger indgå i det grundlag, der skal beregnes moms af.

Nogle af erklæringerne hænger sammen, og hvis der af en eller anden grund ikke kommer noget svar på en anmodning, er der som udgangspunkt heller ikke noget at betale for. Spørgsmålet om momspligt er kun aktuelt, når der sker levering mod vederlag.

Konkrete attester/erklæringer

Det følgende er en ikke-udtømmende opregning af alle eksisterende lægeattester. For så vidt angår attester, der ikke fremgår af skemaet, skal den momsmæssige behandling afgøres efter de i nærværende afsnit angivne retningslinjer. Se også SKM2005.169.TSS.

Afkrydsningen i skemaet af, om de nævnte attester er momspligtige eller momsfrie, er sket ud fra en vurdering af hovedformålet med den pågældende attest. I hovedparten af tilfældene skal erklæringerne primært bruges til en vurdering af, om en klient modtager den rigtige ydelse, fx en social eller en forsikringsmæssig ydelse, og i disse situationer vil attesten være momspligtig.

Der kan dog være tilfælde, hvor spørgsmålet om den rette ydelse ikke er det primære formål med at indhente en besvarelse fra eksempelvis en psykolog, men derimod om myndigheden skal hjælpe klienten på en anden måde inden for samme forløb af hensyn til dennes sundhedstilstand. I et sådant tilfælde er transaktionen momsfritaget, da det primære formål er at beskytte den berørtes sundhed og ikke at danne grundlag for en vurdering af et retligt forhold.

Lægeerklæringer, sociallægeligt samarbejde 

Attestens navn

Momsfritaget

Momspligtig

Attester til brug for kommunens sagsbehandling, når formålet er beskyttelse af den berørtes sundhed:

 • Hjælpemidler
X
 • Psykologhjælp
X
 • Hjemmeplejen
X
 • Særlig støtte til børn med kronisk sygdom

X

Attester til brug for kommunens sagsbehandling vedrørende:

 • Sygedagpengesag
X
 • Dagpenge ved barsel
X
 • Kontanthjælpssag
X
 • Revalideringssag
X
 • Førtidspensionssag

 

X

Kommunen indhenter via lægeattesterne oplysninger for at skaffe sig et beslutningsgrundlag i forbindelse med stillingtagen til en social ydelse. Det kan dreje sig om:

 • Pensionssager
 • Revalideringssager
 • Fleksjob
 • Dagpenge ved sygdom og barsel
 • Hjælpemidler
 • Psykologhjælp
 • Oplysninger til brug for hjemmeplejen
 • Særlig støtte til børn med kronisk sygdom mv.

Nogle attester bliver udelukkende udfærdiget på baggrund af foreliggende journalmateriale, mens andre er baseret både på foreliggende oplysninger, og på en aktuel undersøgelse.

Afkrydsning af lægeerklæringernes momsmæssige behandling er sket under den udtrykkelige forudsætning, at formålet med erklæringen er beskyttelse af den berørtes sundhed. Der er derfor ikke modstrid med afkrydsningen af attester vedrørende hjælpemidler (KIR 115 og KIR 125) under "Kiropraktorattester - social-kiropraktisk samarbejde". Se mere om formålet med kiropraktorattester i teksten under skemaet "Kiropraktorattester" nedenfor.

Det fremgår af vejledningen "Social-lægeligt samarbejde 1998", at kommunerne ved anmodning om mange af de kommunale attester skal redegøre for, hvad de lægelige oplysninger skal bruges til. I kraft af denne redegørelse for, hvad de lægelige oplysninger skal bruges til, må det formodes, at den enkelte læge kender formålet med attesten, og derfor har de nødvendige oplysninger til brug for den momsmæssige vurdering af lægeattesterne.

Lægeerklæringer, Danske Regioner 

Attestens navn

Momsfritaget

Momspligtig

Attester i forbindelse med tvangsindlæggelse på psykiatriske afdelinger

X

Tildeling af forhøjet tilskud fra sygesikringen til medicinbrugere, der kan betegnes som kroniske patienter eller terminalpatienter  

X

Dødsattest ved død i eget hjem

X

Attester til tvangsindlæggelse

Regionerne har i visse tilfælde brug for at tvangsindlægge patienter på psykiatriske afdelinger og har brug for en lægeerklæring i denne forbindelse. Erklæringen skal efter oplysning fra den tidligere Amtsrådsforening give en vurdering af, om behandlingen skal fortsætte på den psykiatriske afdeling. Denne erklæring er momsfritaget, fordi hovedformålet er beskyttelse og bevarelse af patientens sundhed.

Attester til tildeling af forhøjet medicintilskud

Hvis en medicinbruger bliver betegnet som kronisk patient eller terminalpatient, vil sygesikringens tilskud være forhøjet. Ved tildeling af det forhøjede tilskud er der brug for en erklæring fra en læge. Da oplysningerne således skal bruges i forbindelse med sygeforsikringens beslutning om tildeling at et forhøjet tilskud, er der tale om oplysninger til brug for et retligt forhold. Erklæringen er derfor momspligtig.

Lægeerklæringer, statslige attester 

Attestens nr.

Attestens navn

Momsfritaget

Momspligtig

03.02

Blodprøver i faderskabssager  

X

03.05

Sessionsattester

X

03.07

Politiattester til retsligt brug

X

03.07.21.01

Lægeerklæring i forbindelse med detentionsanbringelse

X

Attest i forbindelse med udtagning af spiritusprøve

X

3.15

Undervisnings- og eksamensattester

X

Politiattester til retsligt brug

Politiattester til retslig brug, også kaldet detentionsattester, bliver udfærdiget efter anmodning af politiet for at afklare, om en person indsat i detentionen er i en tilstand, der "ikke umiddelbart skønnes behandlingskrævende", eller om den pågældende "bør undersøges yderligere (skadestue/indlægges)". Lægen er i en rolle som konsulent for politiet. Det er politiet, der træffer beslutning om den pågældende person skal blive i detentionen eller i stedet skal på skadestuen. Denne erklæring er momsfritaget, fordi hovedformålet er beskyttelse og bevarelse af patientens sundhed.

Lægeerklæringer, forsikrings- og pensionsattester 

Attestens nr.

Attestens navn

Momsfritaget

Momspligtig

04.03

Rejseforsikringsattest   

X

04.06

Pensionskasser - særlige attester

X

04.07

Attester til sygesikringen "Danmark"

X

Lægeerklæringer, andre attester 

Attestens nr.

Attestens navn

Momsfritaget

Momspligtig

06.02.41.01

Kørekortsattester

X

Den ansatte indhenter en lægeerklæring i forbindelse med sygdom (sygemelding) til brug for arbejdsgiveren/på anmodning fra arbejdsgiver

X

06.04

A-kasse attester  

X

06.05

Fritagelsesattester

X

06.06

Pleje- og behandlingsklinikker

X

06.07

Optagelse af sindslidende patienter ved første indlæggelse og genindlæggelse på hospitaler for psykisk lidende samt optagelse på nerveklinikker

X

06.08

Attest udstedt ved retslægeligt ligsyn (dødsattester)

X

Psykologattester, social-psykologisk samarbejde 

Attestens nr.

Attestens navn

Momsfritaget

Momspligtig

PSYK 115

Attestation til brug for påbegyndt behandlingsforløb:

 • Sygedagpengesag

 

X

 • Kontanthjælpssag

 

X

 • Revalideringssag

X

PSYK 125 

Attestation til brug for aktuel situation fra psykolog:

 • Sygedagpengesag

X

 • Kontanthjælpssag

X

 • Revalideringssag

X

 • Pensionssag

X

 • Børnesag
X

PSYK 135

Attestation til brug for vurdering fra psykolog:

 • Sygedagpengesag

X

 • Kontanthjælpssag

X

 • Revalideringssag (herunder integrationssag)

X

 • Førtidspensionssag

X

 • Børnesag
X

Attestation om undersøgelse fra psykolog:

 • Sygedagpengesag

X

 • Kontanthjælpssag

X

 • Revalideringssag

X

 • Førtidspensionssag

X

 • Børnesag
X

 • Integrationssag

X

Attester om anbringelse af børn uden for hjemmet

I de tilfælde, hvor psykologen i en børnesag vurderer, at det bør overvejes at anbringe barnet uden for dets eget hjem af hensyn til barnets tarv og udvikling, er udtalelsen/attesten momsfritaget, fordi udtalelsen skal bruges til at beskytte barnets sundhed og tarv.

Attester til sager med retlig virkning

En psykologisk undersøgelse kræver sædvanligvis kliniske samtaler samt inddragelse af forskellige test til uddybning af psykologens vurdering af klientens situation, funktionsniveau og problemstillinger. Undersøgelsen bliver brugt af kommuner i sager om:

 • Sygedagpenge
 • Kontanthjælp
 • Revalidering
 • Førtidspension
 • Børnesager
 • Integrationssager.

Kommunerne indhenter altså typisk attester til brug for sager, der har retlige virkninger for klienterne/patienterne. Attester er momspligtige i disse tilfælde, dog med undtagelse af attester i børnesager.

Kommunen skal redegøre for formålet med attesten

Det skal fremgå af kommunens anmodning, hvilken problemstilling forvaltningen skal tage stilling til, og på hvilken måde psykologens oplysninger indgår i vurderingen. I kraft af denne redegørelse for, hvad oplysningerne skal bruges til, må det formodes, at den enkelte psykolog kender formålet med attesten og derfor har de nødvendige oplysninger til brug for den momsmæssige vurdering af lægeattesterne.

Psykologen kan ikke udtale sig om, hvilke konkrete sociale ydelser klienten/patienten er skønnet at være berettiget til, eller har behov for, men alene bidrage til forvaltningens beslutningsgrundlag.

Psykologattester, Dansk Psykolog Forening og andre myndigheder 

Attestens navn

Momsfritaget

Momspligtig

Udlændingemyndighederne:

Psykologerklæring til brug ved ansøgning om helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum

X

Statsforvaltningen:

Sagkyndig undersøgelse med erklæring til brug for vejledning om samværssager

X

Domstolene:

Sagkyndige undersøgelser og erklæringer til brug for rettens afgørelse af forældremyndighedens placering i civile sager

X

Attester til humanitær opholdstilladelse

Efter Integrationsministeriets praksis kan der bl.a. gives helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse til udlændinge, der lider af fysiske eller psykiske sygdomme af meget alvorlig karakter. Der kan også gives helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse til udlændinge, der ved en tilbagevenden til et hjemland med vanskelige levevilkår vil være i risiko for at få eller opleve en forværring af et alvorligt handicap.

Selvom om psykologen i sin erklæring kun skal udtale sig om psykologfaglige spørgsmål, skal udlændingemyndighederne anvende erklæringen til vurderingen af et retligt spørgsmål, nemlig spørgsmålet om opholdstilladelse. Psykologens erklæring er derfor momspligtig.

Attester til samværssager

Statsforvaltningen anmoder om sagkyndige undersøgelser med erklæring til brug for vejledning vedrørende samværssager. Formålet er bl.a. at få en sagkyndig vurdering af barnets tarv til brug for en juridisk afgørelse. Psykologens erklæring er derfor momspligtig.

Attester til sager om forældremyndighed

Domstolene anmoder om sagkyndige undersøgelser og erklæringer til brug for rettens afgørelse af forældremyndighedens placering i civile sager, hvor forældrene har en tvist om, hvem der skal have forældremyndigheden. Formålet med psykologundersøgelsen og erklæringen er at beskrive og i øvrigt vurdere barnets tilhørsforhold og relationer til sine forældre samt familiens situation i øvrigt.

Selvom om psykologen i sin erklæring kun skal udtale sig om psykologfaglige spørgsmål, skal domstolene anvende erklæringen til vurderingen af et retligt spørgsmål, nemlig spørgsmålet om forældremyndigheden. Psykologens erklæring er derfor momspligtig.

Kiropraktorattester, Dansk Kiropraktor Forening/Social-kiropraktisk samarbejde med KL 

Attestens nr.

Attestens navn

Momsfritaget

Momspligtig

KIR 115 

Journaloplysninger fra kiropraktor:

 • Sygedagpengesag

 

X

 • Revalideringssag

 

X

 • Førtidspensionssag

 

X

 • Aktiveringssag

 

X

 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning

 

X

 • Hjælpemidler

X*

X*

KIR 125

Statusattest fra kiropraktor:

 • Sygedagpengesag

X

 • Revalideringssag

X

 • Førtidspensionssag

X

 • Aktiveringssag

X

 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning

X

 • Hjælpemidler

X*

X*

Journaloplysninger, der vedrører hjælpemidler

*Det er Skatteministeriets opfattelse, at den ydelse, der består i at udfylde en attest, som myndigheden bruger som grundlag for at udlevere hjælpemidler til lånebrug til en patient, er momsfritaget, fordi formålet direkte er sundhedsbeskyttelse. Hvis det drejer sig om udstedelse af en attest til brug for en myndigheds vurdering af, om den skal udbetale et beløb til en patients køb af hjælpemidler, er det Skatteministeriets opfattelse, at denne attest er momspligtig, fordi der er tale om et forhold af retlig karakter.

Forskellen på attester om lån af hjælpemidler og attester om patienters køb af hjælpemidler

Det er Skatteministeriets opfattelse, at den ydelse, der består i at udfylde en attest, som myndigheden bruger som grundlag for at udlevere hjælpemidler til lånebrug til en patient, er momsfritaget, fordi formålet direkte er sundhedsbeskyttelse. Hvis det drejer sig om udstedelse af en attest til brug for en myndigheds vurdering af, om den skal udbetale et beløb til en patients køb af hjælpemidler, er det Skatteministerietss opfattelse, at denne attest er momspligtig, fordi der er tale om et forhold af retlig karakter.

Kiropraktorattester - Dansk Kiropraktor Forening/aftale med Assurandør-Societetet    

Attestens navn

Momsfritaget

Momspligtig

Kiropraktorattest 1 - til brug ved risikovurdering/skadesbehandling

X

Kiropraktorattest 2 - til brug ved ansvars-, syge- og ulykkesforsikringsrisikovurdering/skadesbehandling

X

Kiropraktorattest 3 - til brug ved ansvars-, syge- og ulykkesforsikringsrisikovurdering/skadesbehandling

X

Kiropraktorattest 1

Kiropraktorattest 1 bliver rekvireret af forsikringsselskaberne, hvis der ved begæring om en personforsikring (livs- og pensionsskadeforsikring) eller ved belysning af en skades omfang og fastsættelse af erstatningens størrelse er oplysninger om kiropraktorbehandling på grund af lidelser i bevægeapparatet, herunder specielt ryglidelser.

Kiropraktorattest 2

Kiropraktorattest 2 bliver rekvireret af forsikringsselskaberne til brug ved ansvars-, syge-, og ulykkesforsikring.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-458/21, CIG Pannónia

Ydelser, der består i at efterprøve rigtigheden af diagnosticeringen af alvorlig sygdom hos den forsikrede for at finde den bedst mulige sundhedsbehandling med henblik på den forsikredes helbredelse og at arrangere, at lægebehandlingen - såfremt denne risiko er omfattet af forsikringsaftalen, og den forsikrede anmoder herom - ydes i udlandet, ikke er omfattet af momsfritagelsen.

C-307/01, Peter d'Ambrumenil

Momsfritagelsen gælder for lægelige ydelser, der består i udførelse af lægeundersøgelser foretaget på arbejdsgiveres eller forsikringsselskabers anmodning, når disse ydelser hovedsageligt har til formål at beskytte den berørtes sundhed.

C-212/01, Margarete Unterpertinger

Momsfritagelsen gælder ikke for en læges ydelser, der består i at udarbejde en undersøgelsesrapport om en persons sundhedstilstand med henblik på at underbygge eller underkende en ansøgning om udbetaling af invalidepension. Den omstændighed, at den lægesagkyndige er udpeget af en domstol eller en pensionsforsikringsanstalt, er uden betydning.

Skatterådet

SKM2018.415.SR

Spørger udarbejdede lægeerklæringer til brug for beslutningstagere i kommuner. Der var ikke tale om korte standard erklæringer, men derimod psykiatriske udredninger af enkeltpersoner til brug for beslutninger i de enkelte kommuner i forhold til diverse støtteforanstaltninger i form af bl.a. bostøtte, beskyttet beskæftigelse, institutionsplads eller lign.

Spørger udarbejdede endvidere lægeerklæringer til forsikringsselskaber. Konkret var der tale om  sammenhængen mellem en traumatiserende oplevelse og senfølger i form af Posttraumatisk Stress Disorder.

Skatterådet fandt, hovedformålet med udarbejdelsen af lægeerklæringerne ikke havde været at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbedre en konkret sygdom eller sundhedsmæssig uregelmæssighed. Formålet var derimod at levere en udtalelse forud for, at der kunne træffes en beslutning, der havde retlige virkninger for den person, som lægeerklæringen omhandler. Sådanne lægeerklæringer er ikke omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 1.

SKM2018.146.SR

Skatterådet anså Spørgers ydelser i form af lægefaglige vurderinger af, hvorvidt patienter var egnede til at blive transporteret hjem med fly, for omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 1.

Skattestyrelsen 

SKM2005.169.TSS

Told- og Skattestyrelsen udtaler sig om den momsmæssige behandling af erklæringer mv., der leveres af læger, psykologer, kiropraktorer og andre sundhedsfaglige personer.