Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for ledningsført vand og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Beregning af afgiften
  • Afgiftsændringer.

Afgiftssatser

Afgiften er 6,37 kr. pr. m3. Se VANDAL § 3.

Afgiften var tidligere sammensat af en sats pr. m³ plus et drikkevandsbidrag.  Drikkevandsbidraget blev betalt indtil den 31. december 2020, hvorefter bidraget ophørte. Herefter betales alene en afgift af ledningsført vand. Se VANDAL § 3. Den samlede afgiftssats pr. m³ er:

2013 - 2014:

5,46 kr.

+

0,67 kr.

= 6,13 kr.

2015:

5,86 kr.

+

0,67 kr.

= 6,53 kr.

2016 - 2017:

5,86 kr.

+

0,39 kr.

= 6,25 kr.

2018 - 2020:

6,18 kr.

+

0,19 kr.

= 6,37 kr.

Indtil 1. februar 2021:

6,18 kr.

+

0,0 kr.

= 6,18 kr.

 Fra 1. februar 2021

     

   6,37 kr.

Afgiften er ekskl. moms. Det betyder, at når momsregistrerede vandværker leverer vand, bliver momsen også beregnet af vandafgiften.

Bemærk

Vandafgiften er fra den 1. februar 2021 forhøjet svarende til størrelsen af det tidligere drikkevandsbidrag.

Afgiftssatsen for 2015-2017 fremgår af § 13, stk. 54 i lov nr. 924 af 18. september 2012.

Forbrug i momsfrie virksomheder og i boliger med egen boring

Afgiftsbeløbet forhøjes med 25 pct. for ejere af ejendomme, der forsynes med vand fra lokale boringer/brønde samt for virksomheder og institutioner mv., der er registreringspligtige efter VANDAL § 4, stk. 2. Se VANDAL § 14, stk. 2.

Afgiftsbelastningen bliver på denne måde den samme, uanset om vandet bliver leveret fra et momsregistreret vandværk eller fra en lokal boring/brønd eller bliver indvundet af en anden registreringspligtig virksomhed.

Almene vandværker, der på grund af omsætningens størrelse ikke skal registreres efter ML § 48 (højst 50.000 kr.), skal dog ikke forhøje satsen.

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes som den leverede mængde af ledningsført vand.

Eksempel

Ved levering af 5000 m3 vand er afgiften:

          5000 m3 x 6,37 kr. pr. m3 (afgiftssats for 2022) = 31 850 kr.

Afgiftsændringer

Ved lov nr. 329 af 28. marts 2023 er der indsat en ny bestemmelse som § 22 i VANDAL.

Bestemmelsen indebærer, at påbegyndes en afregningsperiode med én afgiftssats og afsluttes med en ændret afgiftssats, opgøres den ændrede afgift af en så stor del af leverancen, som perioden med den ændrede afgiftssats udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Såfremt der eksempelvis træder en ændret afgiftssats i kraft fra og med den 1. januar 2024 og der i afregningsperioden, som eksempelvis udgør både december 2023 (31 dage) og januar 2024 (31 dage), er leveret 2.000 m3 i hele afregningsperioden, vil der skulle betales den ændrede afgift for 2024 af 1.000 m3.

Foretages der måling, hvor den faktiske andel af leverancerne før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne dog anvendes ved opgørelsen.

Bestemmelsen finder anvendelse for alle afgiftsændringer fra og med lovens ikrafttræden den 1. april 2023. Der er tale om en regelforenkling, så bestemmelsen for leverancer ved ændringer af afgiftssatsen fremgår af loven og ikke som en overgangsbestemmelse til den enkelte ændringslov.