åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår et bindende svar kan bortfalde ved urigtige forudsætninger (oprindelige mangler).

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over, hvornår et enkeltstående forkert bindende svar kan tilbagekaldes
  • Varsel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

I tilfælde, hvor et enkeltstående bindende svar for direktivbaserede afgifter er i strid med EU-retten, skal det bindende svar tilbagekaldes.

Hvis et enkeltstående bindende svar for ikke-direktivbaserede afgifter er i strid med EU-retten, skal det bindende svar tilsvarende tilbagekaldes.

Er det enkeltstående bindende svar for ikke-direktivbaserede afgifter derimod alene i strid med dansk lovgivning og dansk praksis, kan der ikke ske tilbagekaldelse af et sådant enkeltstående urigtigt bindende afgiftssvar.

SFL § 25, stk. 2, regulerer, hvornår Skatteforvaltningen kan ophæve et bindende svar inden for bindingsperioden.

I SKM2015.798.LSR tiltrådte Landsskatteretten, at SKATs bindende svar var i strid med EU-retten, hvorfor svaret kunne tilbagekaldes. Landsskatteretten anså et varsel på 3 måneder for passende og rimeligt til at indrette sig på, at SKATs svar ikke længere var bindende.

Eksempel

Skatterådet traf afgørelse om, at Rådets bindende svar til spørger af 24. marts 2015 (SKM2015.280.SR) ikke længere var bindende, idet svaret er i strid med EU-retten. Afgørelsen trådte i kraft med 3 måneders varsel. Se SKM2018.453.LSR og SKM2018.452.LSR.

Oversigt over, hvornår et enkeltstående forkert bindende svar kan tilbagekaldes

Nedenstående skema viser en oversigt over, i hvilke tilfælde den bindende virkning af et enkeltstående forkert bindende svar kan tilbagekaldes.

Direktivbaserede

afgifter

Ikke-direktiv-baserede afgifter 

Enkeltstående bindende afgiftssvar i strid med EU-retten

 Kan tilbagekaldes

Kan tilbagekaldes 

Enkeltstående bindende afgiftssvar i strid med dansk lovgivning og dansk praksis

 Kan tilbagekaldes 1)

Kan ikke tilbagekaldes 

1) Det forudsættes, at dansk lovgivning og praksis er i overensstemmelse med EU-retten.

Varsel

I tilfælde, hvor et enkeltstående bindende svar for direktivbaserede afgifter er i strid med EU-retten og derfor skal tilbagekaldes, skal Skatteforvaltningen tilbagekalde svaret direkte over for indehaveren af det bindende svar. Tilbagekaldelsen skal ske med fremadrettet virkning med et passende varsel, der fastsættes med udgangspunkt i indehaverens konkrete situation. Varslet vil som udgangspunkt ikke være kortere end tre måneder.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelse

SKM2018.453.LSR

Skatterådet havde den 24. marts 2015 (SKM2015.282.SR) afgivet et bindende svar om, at taxameterstilskud til en uddannelsesinstitution ikke skulle medregnes ved opgørelse af den delvise momsfradrags-procent efter ML § 38, stk. 1. Den 26. april 2016 blev det bindende svar tilbagekaldt, idet det blev anses for at være i strid med EU-retten, jf. SFL § 25, stk. 2.

Landsskatteretten tiltrådte, at det bindende svar måtte anses for at være i strid med EU-retten, og stadfæstede derfor afgørelsen om tilbagekaldelse. Tilsvarende måtte en kendelse fra Landsskatteretten fra 2003 anses for at være tilsidesat af den efterfølgende praksis ved EU-domstolen.

Tidligere instans SKM2016.186.SR stadfæstet.

Se tilsvarende SKM2018.452.LSR, som stadfæster SKM2016.185.SR.

SKM2015.798.LSR

Landskatteretten tiltrådte, at SKATs bindende svar var i strid med EU-retten, hvorfor svaret kunne tilbagekaldes. Se SFL § 25, stk. 2. Et varsel på 3 måneder blev anset for passende og rimeligt til at indrette sig på, at SKATs svar ikke længere var bindende.