Indhold

Dette afsnit beskriver den særlige kapitalafkastberegning for aktier og anparter i VSL afsnit II A i forbindelse med dødsfald.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter alle dødsboer uanset om dødsboet er omfattet af

Regel

Skattepligtige personer, der erhverver aktier eller anparter i et selskab, kan vælge at beregne et kapitalafkast af de erhvervede aktier eller anparter efter nærmere fastsatte betingelser. Kapitalafkastet fragår i den personlige indkomst og lægges til kapitalindkomsten. Se VSL § 22 c, stk. 1.

Dødsboskatteloven indeholder ikke særskilte regler om beskatning, når afdøde har brugt den særlige kapitalafkastberegning for aktier og anparter i VSL afsnit II A.

Den længstlevende ægtefælle, der har fået dødsboet udleveret efter reglerne om uskiftet bo mv., indtræder i afdødes skattemæssige stilling og kan fortsætte kapitalafkastberegningen efter VSL afsnit II A på afdødes vilkår. Se DBSL § 59, stk. 1.

Reglen får ikke betydning for

  • skiftede dødsboer
  • boudlægsboer

da hverken mellemperiodens eller bobeskatningsperiodens skattepligtige indkomst deles op i personlig indkomst og kapitalindkomst.

Bemærk

Anskaffelse af aktier eller anparter kan ved visse betingelser ske ved brug af indskud på

  • etableringskonto eller
  • iværksætterkonto.

Se ETBL § 7, stk. 2 og afsnit C.C.2.6.3 om etablering af virksomhed i selskabsform.

Se også

Se afsnit C.E.11.2 om, hvilke regler der gælder, når afdøde har brugt indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto til at købe aktier eller anparter i et selskab.