Dato for udgivelse
05 Feb 2002 15:11
SKM-nummer
SKM2002.71.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-309-00221
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Moms, mælkekvoter, salg, udleje, bortforpagtning
Resumé

Salg af mælkekvoter på kvotebørsen er momspligtigt. Udlejning/bortforpagtning af mælkekvoter er momspligtigt.

Reference(r)

Momsloven § 4
Momsvejledningen 2001 D.2

Told- og Skattestyrelsen har svaret på en henvendelse fra Danske Mejeriers Mælkeudvalg vedrørende momspligt og afregning af moms ved salg af mælkekvoter på kvotebørsen. I forbindelse med besvarelse af henvendelsen har styrelsen vurderet momspligten af udlejning/bortforpagtnng af mælkekvoter.

En mælkekvote er en rettighed til at levere en vis mængde mælk uden EU-afgift. For at styre den EU-afgiftsfrie mælkeleverance er der etableret et tildelingssystem suppleret med en købs- og salgsordning. Alle mælkeproducerende landmænd er tildelt en individuel mælkekvote. Mælkekvoten hører oprindeligt til det areal, der er medgået til mælkeproduktionen. Ordningen administreres af Mælkeudvalget og EU-direktoratet.

Mælkekvoter kan købes og sælges enten sammen med landbrugsejendommen (jorden) eller separat. Mælkeudvalget står for administrationen, når landmænd ønsker at købe og sælge deres mælkekvoter uden samtidig at købe eller sælge landbrugsejendommen. Formålet med ordningen er at omfordele mælkekvoter fra landmænd, der ønsker helt eller delvist at ophøre med at producere mælk til landmænd, der ønsker at producere mere mælk. Det separate køb og salg af mælkekvoter sker via Mælkekvotebørsen, der er etableret ved bek. nr. 779 af 14. oktober 1997. Der handles på Mælkekvotebørsen 2 gange årligt, normalt i juni og december.

En mælkekvote er således en rettighed, der kan handles separat, og som repræsenterer en formueværdi.

Salg af mælkekvoter:

Told- og Skattestyrelsen skal i anledning af Mælkeudvalgets forespørgsel præcisere, at det er gældende praksis, at salg af mælkekvoter på kvotebørsen er momspligtigt, jf. momslovens § 4. Dette fremgår også af skatteministerens svar på spørgsmål S3155 af 3. juli 2000.

Ved salg af mælkekvoter på kvotebørsen sker fakturering ved at Mælkeudvalget udsteder afregningsbilag. Det er således Mælkeudvalget, der skal sikre sig, at sælger er momsregistreret inden, der udstedes afregningsbilag.

Det har vist sig, at der i praksis forekommer tilfælde, hvor sælger af mælkekvote er afmeldt fra momsregistrering inden salget af kvoten.

Hvis dette er tilfældet, skal virksomhedens SE-nr./CVR-nr. genåbnes for afregning af momsen. Det er også muligt at foretage en lejlighedsvis registrering for det enkeltstående salg af mælkekvoter.

Udlejning/bortforpagtning af mælkekvoter:

Udlejning/bortforpagtning af mælkekvoter er momspligtigt, uanset at bortforpagtning sker sammen med bortforpagtning af jord. Udlejning/bortforpagtning af mælkekvoter anses for at være en selvstændig momspligtig ydelse jf. momslovens § 4, og ikke en integreret del af bortforpagtningen af jorden, der er momsfritaget jf. momslovens § 13, stk. 1, nr.8.

En landmand, der ophører med at drive landbrug, men fortsætter med at udleje sin jord og mælkekvote, skal således være momsregistreret for udlejningen af mælkekvoten.

Hvis mælkekvoten og jorden er bortforpagtet for et samlet beløb, skal forpagtningsvederlaget fordeles mellem jordlejen og mælkekvotelejen. Ved fordelingen kan der tages udgangspunkt i basisfedtprocenten, således at vederlaget for mælkekvoteleje for et år kan opgøres som:

0,10 kr. pr. procent basisfedt x antal kg kvote per år

Hvis basisfedtprocenten for en ejendom f.eks. er 4% vil det årlige vederlag for leje af mælkekvoten således kunne opgøres som:

0,40 kr. x kg kvote pr. år

Kravet om momsregistrering og opkrævning og afregning af moms af udlejning/bortforpagtning af mælkekvote har virkning fra 1. april 2002 og gælder både for allerede indgåede aftaler og for fremtidige aftaler.