åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Vederlag for aktier, der er solgt til det udstedende selskab, jf. LL § 16 B, stk. 1, anses som udbytte. Selskaber som afstår aktier den 13. december 2006 og senere til det udstedende selskab, skal behandle afståelsen efter de almindelige regler for beskatning af fortjeneste og tab ved aktier - og ikke som udbytte, hvis selskabet opfylder betingelserne for at kunne modtage skattefrit udbytte efter SEL § 2, stk. 1, litra c og § 13, stk. 1, nr. 2, jf. LL § 16 B, stk. 3, 2. pkt. For så vidt angår reglerne for at kunne modtage skattefrit udbytte efter SEL § 2, stk. 1, litra c og § 13, stk. 1, nr. 2, se henholdsvis afsnit S.A.2.6 og S.C.1.2.4.3. Tilsvarende skal sådanne selskaber, der modtager udlodning af likvidationsprovenu forud for det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, behandle udlodningen efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Danske og udenlandske selskaber, der ikke har en ejerandel i det udstedende selskab, der kvalificerer til at modtage skattefrit udbytte, skal således fortsat behandle afståelser til udstedende selskab som udbytte.

Med virkning for aktier, der sælges d. 1. juli 2007 eller senere til det udstedende selskab i det kalenderår, hvor det udstedende selskab opløses skal behandles som udbytte, når det afstående selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen (15 pct. i kalenderårene 2007 og 2008) og er hjemmehørende uden for EU/EØS, Færøerne eller Grønland i en stat, som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark eller medmindre det afstående selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen, men er koncernforbundet efter LL § 2 med det selskab, der likvideres. jf. LL § 16 B, stk. 3, 1 pkt. Med koncernforbundne selskaber forstås tillige tilfælde, hvor bestemmende indflydelse indehaves af en transparent enhed efter ligningslovens § 2, stk.1, 2 pkt., samt tilfælde hvor der er en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse eller fælles ledelse   

Om andre forhold i forbindelse med afståelse til det udstedende selskab henvises til afsnit S.G.20.3.

I SKM2006.749.HR tog retten stilling til spørgsmålet, om der var tale om et skattefrit salg af aktier til det udstedende selskab eller reelt om en aktieoverdragelse til tredjemand, således at avancen var skattepligtig efter ABL § 2 i en situation, hvor det udstedende selskab ikke finansierede tilbagekøbet med frie reserver, der var opsparet i selskabet, men ved et samtidigt kapitalindskud.

Højesteret fastslog, at ejerforholdene i et aktieselskab kan gennemføres efter § 44 a, stk. 1, nr. 2, og § 48 b, nr. 1, ved en kapitalnedsættelse, der kan kombineres med en samtidig kapitalforhøjelse, jf. lovens § 46. Det må lægges til grund, at de dispositioner, der er foretaget i forbindelse med appellantens udtræden som aktionær og G1 Miljø og Energis indtræden, er sket i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler.

Højesteret fandt videre, at § 16 B på samme måde som § 16 A må omfatte enhver afståelsessum fra selskabet, uanset om den hidrører fra indtjent overskud, indkomstskattefri formueforøgelser eller - som her - fra den kapital, som er indskudt i selskabet. 

På denne baggrund fandt Højesteret, at det forhold, at det udstedende selskab, H2, finansierede tilbagekøbet af aktierne fra appellanten med den kapital, som G1 Miljø og Energi samtidig indskød i H2, ikke kunne føre til, at afståelsessummen ikke var omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 1.